اولین کد روی قطعه حرف  است

کد قطعه قطعه      سازنده    تعداد پایه و شکل ظاهری سایز قطعه مشخصات             
Y BB182B Phi I SOD 523 VHF Varicap
Y0s CGY121B Sie GaAs MMIC
Y05 S505TX Vis W SOT143 dg mosfet MOSIC 5V uhf tv tuners
Y06 S506TX Vis W SOT143 dg mosfet MOSIC 5V uhf tv tuners
Y1 BZX84-C11 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 11V±۵%   www.ecukar.ir
Y1p BZX84-C11 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 11V±۵%
Y1 BZV49C11 Zet O SOT89 ۱W zener 11V ±۵%
Y1 CMDZ5253B CSC SOT323 zener 250mW 5% 25V
Y2 CLY2 Sie DR MW6 ۳GHz GaAsfet 0.25W 3GHz
Y2 BZX84-C12 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 12V±۵%
Y2 CMDZ5254B CSC SOT323 zener 250mW 5% 27V
Y3 BZX84-C13 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 13V±۵%
Y3 CMDZ5255B CSC SOT323 zener 250mW 5% 28V
Y3 BAP70-02 NXP I SOD523 RF pin diode
Y4 BZX84-C15 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 15V±۵%
Y4 BZV49C15 Zet O SOT89 ۱W zener 15V ±۵%
Y4 BAP64-02 NXP I SOD523 pin diode
Y4 CMDZ5256B CSC I SOT323 zener 250mW 5% 30V
Y5s CGY59 Sie DS SOT363 GaAs 0.9/1.8GHz preamp
Y5 BZX84-C16 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 16V±۵%
Y5 BZV49C16 Zet O SOT89 ۱W zener 16V ±۵%
Y5 CMDZ5257B CSC I SOT323 zener 250mW 5% 33V
Y5R S505TXR Vis UQ SOT143R dg mosfet MOSIC 5V uhf tv tuners
Y6s CGY62 Sie DS MW6 GaAs MMIC
Y6 BZX84-C18 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 18V±۵%
Y6 CMDZ5258B CSC I SOT323 zener 250mW 5% 36V
Y6R S506TXR Vis UQ SOT143R dg mosfet MOSIC 5V uhf tv tuners
Y7 CGY60 Sie DS MW6 GaAs preamp MMIC 1.8GHz
Y7 BZX84-C20 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 20V±۵%  www.ecukar.ir
Y7 CMDZ5259B CSC I SOT323 zener 250mW 5% 39V
Y8 CGY120 Sie MW6 GaAs MMIC
Y8 BZX84-C22 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 22V±۵%
Y8 BZV49C22 Zet O SOT89 ۱W zener 22V ±۵%
Y8 CMDZ5260B CSC I SOT323 zener 250mW 5% 43V
Y9s CGY121A Sie MW6 GaAs MMIC
Y9 BZX84-C24 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 24V±۵%
Y9 BZV49C24 Zet O SOT89 ۱W zener 124V ±۵%
Y9 CMDZ5261B CSC I SOT323 zener 250mW 5% 47V
Y10 BZX84-C27 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 27V±۵%
Y11 BZX84-C30 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 30V±۵%
Y12 ۲SA1464 MCC N SOT23 pnp 40V 0.5A
Y12 BZX84-C33 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 33V±۵%
Y13 ۲SA1464 MCC N SOT23 pnp 40V 0.5A
Y13 BZX84-C36 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 36V±۵%
Y14 ۲SA1464 MCC N SOT23 pnp 40V 0.5A
Y14 BZX84-C39 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 39V±۵%
Y15 BZX84-C43 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 43V±۵%
Y16 BZX84-C47 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 47V±۵%
Y17 BZX84-C51 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 51V±۵%
Y18 BZX84-C56 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 56V±۵%
Y19 BZX84-C62 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 62V±۵%
Y20 BZX84-C68 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 68V±۵%
Y21 BZX84-C75 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 75V±۵%
Y22 ۲SA1464 Nec N SOT23 pnp 40V 0.5A Hfe 75-150
Y23 ۲SA1464 Nec N SOT23 pnp 40V 0.5A Hfe 100-200
Y24 ۲SA1464 Nec N SOT23 pnp 40V 0.5A Hfe 150-300
Y50 BZX84-A2V4 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 2.4V ±۱%
Y51 BZX84-A2V7 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 2.7V ±۱%
Y52 BZX84-A3V0 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 3.0V ±۱%
Y53 BZX84-A3V3 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 3.3V ±۱%
Y54 BZX84-A3V6 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 3.6V ±۱%
Y55 BZX84-A3V9 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 3.9V ±۱%
Y56 BZX84-A4V3 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 4.3V ±۱%
Y57 BZX84-A4V7 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 4.7V ±۱%
Y58 BZX84-A5V1 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 5.1V ±۱%
Y59 BZX84-A5V6 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 5.6V ±۱%
Y60 BZX84-A6V2 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 6.2V ±۱%
Y61 BZX84-A6V8 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 6.8V ±۱%
Y62 BZX84-A7V5 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 7.5V ±۱%
Y63 BZX84-A8V2 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 8.2V ±۱%
Y64 BZX84-A9V1 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 9.1V ±۱%
Y65 BZX84-A10 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 10V ±۱%
Y66 BZX84-A11 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 11V ±۱%
Y67 BZX84-A12 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 12V ±۱%
Y68 BZX84-A13 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 13V ±۱%
Y69 BZX84-A15 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 15V ±۱%
Y70 BZX84-A16 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 16V ±۱%
Y71 BZX84-A18 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 18V ±۱%
Y72 BZX84-A20 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 20V ±۱%
Y73 BZX84-A22 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 22V ±۱%
Y74 BZX84-A24 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 24V ±۱%
Y75 BZX84-A27 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 27V ±۱%
Y76 BZX84-A30 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 30V ±۱%
Y77 BZX84-A33 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 33V ±۱%
Y78 BZX84-A36 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 36V ±۱%
Y79 BZX84-A39 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 39V ±۱%
Y80 BZX84-A43 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 43V ±۱%
Y81 BZX84-A47 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 47V ±۱%
Y82 BZX84-A51 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 51V ±۱%
Y83 BZX84-A56 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 56V ±۱%
Y84 BZX84-A62 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 62V ±۱%
Y85 BZX84-A68 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 68V ±۱%
Y86 BZX84-A75 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 75V ±۱%
YA RN2501 Tos CH SOT25 ۲ x pnp dtr CE R1 4k7 R2 4k7 comp RN1501
YB RN2502 Tos CH SOT25 ۲ x pnp dtr CE R1 10k R2 10k comp RN1502
YBs BSS84 Inf M SOT23 p-ch mosfet 50V 0.13A
YC RN2503 Tos CH SOT25 ۲ x pnp dtr CE R1 22k R2 22k comp RN1503
YD RN2504 Tos CH SOT25 ۲ x pnp dtr CE R1 47k R2 47k comp RN1504
YE RN2505 Tos CH SOT25 ۲ x pnp dtr CE R1 2k2 R2 47k comp RN1505
YF RN2506 Tos CH SOT25 ۲ x pnp dtr CE R1 4k7 R2 47k comp RN1506
YO BZX284-C2V4 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 2.4V E12 ±۵%  www.ecukar.ir
YP BZX284-C2V7 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 2.7V E12 ±۵%
YP CMDZ15L CSC I SOD323 zener 250mW Iz 0.5mA 15V
YP ۱۵C01C San N SOT23 npn gp amp 15V 0.5A comp 12A01M hfe 300-700
YP ۱۵C01M San N SOT323 npn gp amp 15V 0.5A comp 12A01M hfe 300-700
YQ ۲PA1444Q NXP N SOT416 gp pnp sw 50V 150mA hfe 120-230
YQ BZX284-C3V0 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 3.0V E12 ±۵%
YR ۲PA1444R NXP N SOT416 gp pnp sw 50V 150mA hfe 180-390
YR MSD601R Mot N SOT346 npn gp 25V
YR BZX284-C3V3 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 3.3V E12 ±۵%
YS ۲PA1444S NXP N SOT416 gp pnp sw 50V 150mA hfe 270-500
YS MSD601S Mot N SOT346 npn gp 25V  www.ecukar.ir
YS BZX284-C3V6 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 3.6V E12 ±۵%
YT BZX284-C3V9 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 3.9V E12 ±۵%
YU BZX284-C4V3 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 4.3V E12 ±۵%
YV BZX284-C4V7 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 4.7V E12 ±۵%
YW BZX284-C5V1 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 5.1V E12 ±۵%
YX BZX284-C5V6 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 5.6V E12 ±۵%
YY BZX284-C6V2 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 6.2V E12 ±۵%
YY1 CMPZDA11V CSC A SOT23 dual ca zener 350mW 11V
YY2 CMPZDA12V CSC A SOT23 dual ca zener 350mW 12V
YY3 CMPZDA13V CSC A SOT23 dual ca zener 350mW 13V
YY4 CMPZDA15V CSC A SOT23 dual ca zener 350mW 15V
YY5 CMPZDA16V CSC A SOT23 dual ca zener 350mW 16V
YY6 CMPZDA18V CSC A SOT23 dual ca zener 350mW 18V
YY7 CMPZDA20V CSC A SOT23 dual ca zener 350mW 20V
YY8 CMPZDA22V CSC A SOT23 dual ca zener 350mW 22V
YY9 CMPZDA24V CSC A SOT23 dual ca zener 350mW 24V
YZ BZX284-C6V8 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 6.8V E12 ±۵%

 

 

کتاب کدهای smd   . دیتاشیت  قطعات الکترونیک – تعداد پایه های قطعه –  سلف – دیود  – خازن — مقاومت – ترانزیستور –  ای سی –  resistor — self-  diode- ic –  ecu – micro – شماتیک – دیتا شیت – تعمیرات الکترونیک – تعمیرات ایسیو – برد ایسیو – آموزش تعمیر ایسیو – Ecu repair – لحیم کاری -استپر موتور -datasheet  ایسیو –  تعمیر برق خودرو – bm34  bsi  بوش  زیمنس  دلفی  bosch  simens  برد الکترونیک  برق خودرو   نقشه برق  لحیم کاری  هویه  هیتر  بلوور  منبع تغذیه  اسیلوسکوپ  لووپ  لوپ loop  ذره بین   پنس  قلع کش  نور بالا  نور پایین  بخاری  کولر  تعمیرات  ساده   ایسیوکار   www.ecukar.ir