اولین کد روی قطعه حرف  است

کد قطعه قطعه      سازنده    تعداد پایه و شکل ظاهری سایز قطعه مشخصات             
X (white) BB833 Sie I SOT323 ۹٫۳-۰٫۷۵pF varicap
X (yellow) BB835 Sie I SOT323 ۹٫۱-۰٫۶pF varicap
X BB187 Phi I SOD 523 VHF Varicap 2,7-13,7pF
X03 S503TX Vis W SOT143 dg mosfet MOSIC 5V uhf tv tuners
X04 S504TX Vis W SOT143 dg mosfet MOSIC 5V uhf tv tuners
X05 S505TX Vis W SOT143 dg mosfet MOSIC 5V uhf tv tuners
X1 BFT93 Sie N SOT23 BFQ23 BFQ75   www.ecukar.ir
X1p BFT93 Phi N SOT23 BFQ23 BFQ75
X1 IMX1 Roh DC dual 2SC2412K npn
X1 BZX84-C27 Phi C SOT23 ۰٫۳W zener 27V±۵%
X1 BZT52B51 Vis I SOD123 ۳۰۰ mW zener 2% 51V
X1 BZT52C51 Vis I SOD123 ۳۰۰ mW zener 5% 51V
X1 BZX384B51 Vis I SOD323 ۲۰۰ mW zener 2% 51V
X1 BZX384C51 Vis I SOD323 ۲۰۰ mW zener 5% 51V
X1 CMDZ5221B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 2.4V
X2 IMX2 Roh DD dual 2SC2412K npn
X2 BZX99-C13 Phi C SOT23 ۱۳V 0.3W zener ±۵%
X2 BZX84-C30 Zet C SOT23 ۰٫۳W zener 30V±۵%
X2 BZV49C30 Zet O SOT89 ۱W zener 30V±۵%
X2 BZT52B56 Vis I SOD123 ۳۰۰ mW zener 2% 56V
X2 BZT52C56 Vis I SOD123 ۳۰۰ mW zener 5% 56V
X2 BZX384B56 Vis I SOD323 ۲۰۰ mW zener 2% 56V
X2 BZX384C56 Vis I SOD323 ۲۰۰ mW zener 5% 56V
X2 CMDZ5222B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 2.5V
X3 BZX99-C15 Phi C SOT23 ۱۵V 0.3W zener ±۵%
X3 BZX84-C33 Zet C SOT23 ۰٫۳W zener 33V±۵%
X3 BZT52B62 Vis I SOD123 ۳۰۰ mW zener 2% 62V
X3 BZT52C62 Vis I SOD123 ۳۰۰ mW zener 5% 62V
X3 BZX384B62 Vis I SOD323 ۲۰۰ mW zener 2% 62V
X3 BZX384C62 Vis I SOD323 ۲۰۰ mW zener 5% 62V
X3 CMDZ5223B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 2.7V
X3R S593TXR Vis UQ SOT143R biased dg mosfet MOSIC 5V uhf tv tuners
X4 BFT93R Sie R SOT23R BFQ23 BFQ75      www.ecukar.ir
X4 BZX84-C36 Zet C SOT23 ۰٫۳W zener 36V±۵%
X4 BZT52B68 Vis I SOD123 ۳۰۰ mW zener 2% 68V
X4 BZT52C68 Vis I SOD123 ۳۰۰ mW zener 5% 68V
X4 BZX384B68 Vis I SOD323 ۲۰۰ mW zener 2% 68V
X4 BZX384C68 Vis I SOD323 ۲۰۰ mW zener 5% 68V
X4 CMDZ5224B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 2.8V
X4R S594TXR Vis UQ SOT143R biased dg mosfet MOSIC 5V uhf tv tuners
X5 BZV49C39 Zet O SOT89 ۱W zener 39V±۵%
X5 MMBV409G Mot C SOT23 Hyperabrupt varicap
X5 BZT52B75 Vis I SOD123 ۳۰۰ mW zener 2% 75V
X5 BZT52C75 Vis I SOD123 ۳۰۰ mW zener 5% 75V
X5 BZX384B75 Vis I SOD323 ۲۰۰ mW zener 2% 75V
X5 BZX384C75 Vis I SOD323 ۲۰۰ mW zener 5% 75V
X5 CMDZ5225B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 3.0V
X5R S595TXR Vis UQ SOT143R biased dg mosfet MOSIC 5V uhf tv tuners
X6 BZV49C43 Zet O SOT89 ۱W zener 43V±۵%       www.ecukar.ir
X6 BZX84-C43 Zet C SOT23 ۰٫۳W zener 43V±۵%
X6 CMDZ5226B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 3.3V
X6R S504TXR Vis UQ SOT143R dg mosfet MOSIC 5V uhf tv tuners
X7 BZX84-C47 Zet C SOT23 ۰٫۳W zener 47V±۵%
X7 CMDZ5227B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 3.6V
X7R S505TXR Vis UQ SOT143R dg mosfet MOSIC 5V uhf tv tuners
X8 CMDZ5228B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 3.9V
X8C S503TXR Vis UQ SOT143R dg mosfet MOSIC 5V uhf tv tuners
X9 CMDZ5229B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 4.3V
X9 ۱SS398 Tos D SC59 ۲ series diode for hv sw
X93 S593TX Vis W SOT143 biased dg mosfet MOSIC 5V uhf tv tuners
X94 S594TX Vis W SOT143 biased dg mosfet MOSIC 5V uhf tv tuners
X95 S595TX Vis W SOT143 biased dg mosfet MOSIC 5V uhf tv tuners
XAs BCR503 Sie N SOT23 npn dtr 50V 0.5A 2k2 +2k2        www.ecukar.ir
XA BZX284-B7V5 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 7.5V E24 ±۲%
XA BZX99-C4V7 Phi C SOT23 ۴٫۷V 0.3W zener
XA CMDZ5230B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 4.7V
XA RN1501 Tos CH SOT25 ۲ x npn dtr CE R1 4k7 R2 4k7 comp RN2501
XA RN1901 Tos DC SOT363 ۲ x npn dtr R1 4k7 R2 4k7 comp RN2901
XBs BCR553 Sie N SOT23 pnp dtr 50V 0.5A 2k2 +2k2
XB RN1502 Tos CH SOT25 ۲ x npn dtr CE R1 10k R2 10k comp RN2502
XB RN1902 Tos DC SOT363 ۲ x npn dtr R1 10k R2 10k comp RN2902
XB BZX284-B8V2 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 8.2V E24 ±۲%
XB BZX99-C5V1 Phi C SOT23 ۵٫۱V 0.3W zener
XB CMDZ5231B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 5.1V
XCs BCR533 Sie N SOT23 npn dtr 50V 0.5A 10k + 10k
XC RN1503 Tos CH SOT25 ۲ x npn dtr CE R1 22k R2 22k comp RN2503
XC RN1903 Tos DC SOT363 ۲ x npn dtr R1 22k R2 22k comp RN2903
XC BZX284-B9V1 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 9.1V E24 ±۲%
XC BZX99-C5V6 Phi C SOT23 ۵٫۶V 0.3W zener  www.ecukar.ir
XC CMDZ5232B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 5.6V
XC BAP70-04W NXP D SOT323 ۲ series pin diode
XDs BCR555 Sie N SOT23 pnp dtr 50V 0.5A 2k2 +10k
XD BZX284-B10 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 10V E24 ±۲%
XD BZX99-C6V2 Phi C SOT23 ۶٫۲V 0.3W zener
XD RN1504 Tos CH SOT25 ۲ x npn dtr CE R1 47k R2 47k comp RN2504
XD RN1904 Tos DC SOT363 ۲ x npn dtr R1 47k R2 47k comp RN2904
XD CMDZ5233B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 6.0V
XE BZX284-B11 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 11V E24 ±۲%
XE BZX99-C6V8 Phi C SOT23 ۶٫۸V 0.3W zener
XE CMDZ5234B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 6.2V
XE RN1505 Tos CH SOT25 ۲ x npn dtr CE R1 2k2 R2 47k comp RN2505
XE RN1905 Tos DC SOT363 ۲ x npn dtr R1 2k2 R2 47k comp RN2905
XFs BCR512 Sie N SOT23 npn dtr 50V 0.5A 4k7+ 4k7
XF BZX284-B12 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 12V E24 ±۲%
XF CMDZ5235B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 6.8V   www.ecukar.ir
XF RN1506 Tos CH SOT25 ۲ x npn dtr CE R1 4k7 R2 47k comp RN2506
XF RN1906 Tos DC SOT363 ۲ x npn dtr R1 2k2 R2 47k comp RN2906
XGs BCR523 Sie N SOT23 npn dtr 50V 0.5A 1k0 +10k
XG BZX284-B13 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 13V E24 ±۲% S
XG CMDZ5236B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 7.5V
XHs BCR573 Sie N SOT23 pnp dtr 50V 0.5A 1k0 +10k
XH BZX284-B15 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 15V E24 ±۲%
XH MMSD701 Mot I SOD123 MMBD701
XH CMDZ5237B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 8.2V
XI BZX284-B16 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 16V E24 ±۲%
XJ BZX284-B18 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 18V E24 ±۲%
XJ CMDZ5238B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 8.7V
XKs BCR519 Sie N SOT23 npn dtr 50V 0.5A R1 4k7
XK BZX284-B20 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 20V E24 ±۲%
XK CMDZ5239B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 9.1V
XLs BCR569 Sie N SOT23 pnp dtr 50V 0.5A R1 4k7
XL BZX284-B22 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 22V E24 ±۲%
XL BZX99-C2V4 Phi C SOT23 ۲٫۴V 0.3W zener
XL CMDZ5240B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 10V
XMs BCR583 Sie N SOT23 pnp dtr 50V 0.5A 10k +10k
XM BZX284-B24 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 24V E24 ±۲%
XM BZX99-C2V7 Phi C SOT23 ۲٫۷V 0.3W zener
XN BZX284-B27 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 27V E24 ±۲%
XN BZX99-C3V0 Phi C SOT23 ۳٫۰V 0.3W zener
XN CMDZ5241B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 11V
XO BZX284-B30 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 30V E24 ±۲%
XO CMDZ5242B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 12V
XP MMBD3000 Mot C SOT346 Si diode 30V 0.2A
XP BZX284-B33 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 33V E24 ±۲%
XP BZX99-C3V3 Phi C SOT23 ۳٫۳V 0.3W zener
XP CMDZ5243B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 13V
XP CMDZ13L CSC I SOD323 zener 250mW Iz 0.5mA 13V
XP ۱۲A01M San N SOT323 pnp gp amp 15V 0.5A comp 15C01M hfe 300-700
XP ۱۲A01C San N SOT23 pnp gp amp 15V 0.5A comp 15C01M hfe 300-700
XQ MMBD3005 Mot A SOT346 dual ca MMBD3000     www.ecukar.ir
XQ BZX284-B36 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 36V E24 ±۲%
XQ ۲PD602AQ Phi N SOT346 gp npn hfe 85-170
XQ CMDZ5244B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 14V
XR BZX284-B39 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 39V E24 ±۲%
XR BZX99-C3V6 Phi C SOT23 ۳٫۶V 0.3W zener
XR MRF2947RA Mot DH SOT363 dual MRF941 npn RF 9GHz
XR ۲PD602AR Phi N SOT346 gp npn hfe 120-240
XR CMDZ5245B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 15V
XS MMBD3010 Mot B SOT346 dual cc MMBD3000
XS BZX284-B43 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 43V E24 ±۲%
XS BZX99-C3V9 Phi C SOT23 ۳٫۹V 0.3W zener
XS ۲PD602AS Phi N SOT346 gp npn hfe 170-340
XS CMDZ5246B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 16V
XT BZX284-B47 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 47V E24 ±۲%
XT MMSD301 Mot I SOD123 MBD301  www.ecukar.ir
XT BZX99-C4V3 Phi C SOT23 ۴٫۳V 0.3W zener
XT CMDZ5247B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 17V
XU BZX284-B51 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 51V E24 ±۲%
XU MRF2947RA Mot DH dual MRF941 npn RF 9GHz
XUs BCR562 Sie N SOT23 pnp dtr 50V 0.5A 4k7+ 4k7
XU BZX99-C7V5 Phi C SOT23 ۷٫۵V 0.3W zener
XU CMDZ5248B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 18V
XV BZX284-B56 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 56V E24 ±۲%
XVs BCR521 Sie N SOT23 npn dtr 50V 0.5A 1k0 +1k0
XV BZX99-C8V2 Phi C SOT23 ۸٫۲V 0.3W zener
XV CMDZ5249B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 19V
XW BZX284-B62 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 62V E24 ±۲%
XWs BCR505 Sie N SOT23 npn dtr 50V 0.5A 2k2 +10k
XW BZX99-C9V1 Phi C SOT23 ۹٫۱V 0.3W zener
XX BZX284-B68 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 68V E24 ±۲%
XX BZX99-C10 Phi C SOT23 ۱۰V 0.3W zener
XX CMDZ5250B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 20V
XXs BCR571 Sie N SOT23 pnp dtr 50V 0.5A 1k0 +1k0
XY BZX99-C11 Phi C SOT23 ۱۱V 0.3W zener
XY BZX284-B75 Phi I SOD110 ۰٫۴W zener 75V E24 ±۲%
XY CMDZ5251B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 22V
XZ CMDZ5252B CSC I SOD323 ۲۵۰mW zener 5% 24V
XZ BZX99-C12 Phi C SOT23 ۱۲V 0.3W zener

 

 

کتاب کدهای smd   . دیتاشیت  قطعات الکترونیک – تعداد پایه های قطعه –  سلف – دیود  – خازن — مقاومت – ترانزیستور –  ای سی –  resistor — self-  diode- ic –  ecu – micro – شماتیک – دیتا شیت – تعمیرات الکترونیک – تعمیرات ایسیو – برد ایسیو – آموزش تعمیر ایسیو – Ecu repair – لحیم کاری -استپر موتور -datasheet  ایسیو –  تعمیر برق خودرو – bm34  bsi  بوش  زیمنس  دلفی  bosch  simens  برد الکترونیک  برق خودرو   نقشه برق  لحیم کاری  هویه  هیتر  بلوور  منبع تغذیه  اسیلوسکوپ  لووپ  لوپ loop  ذره بین   پنس  قلع کش  نور بالا  نور پایین  بخاری  کولر  تعمیرات  ساده   ایسیوکار   www.ecukar.ir