اولین کد روی قطعه حرف  است

کد قطعه قطعه      سازنده    تعداد پایه و شکل ظاهری سایز قطعه مشخصات             
T BAR67-02W Sie I SOD80
T RN15G Roh I VMD2 HF pin diode
T NE32484A NEC CT CX pseudomorphic HJ junction FET nf 0.6dB @ 12 GHz    www.ecukar.ir
T BB811 Sie I SOD123 ۹٫۸pF @ 1V 30V max
T0 TP0601T Tem M p-ch mosfet 60V 0.12A
T0 HSMS-2860 HP C SOT23 zero bias schottky diode
T0 HSMS-286B HP C SOT323 zero bias schottky diode
T1 BCX17 Phi N SOT23 BC327
T1p BCX17 Phi N SOT23 BC327
T1t BCX17 Phi N SOT23 BC327
T1 IMT1A Roh DA ۲ x 2SA1037AK pnp
T1 BSS63 Mot N SOT23 pnp 100V 0.1A
T1 GDZ5.1B Vis I SOD323 zener 200mW 5.1V
T2 BCX18 Phi N SOT23 BC328    www.ecukar.ir
T2p BCX18 Phi N SOT23 BC328
T2t BCX18 Phi N SOT23 BC328
T2 IMT2A Roh DB ۲ x 2SA1037AK pnp
T2 HSMS-286C HP D SOT323 dual series HSMS-286B
T2 HSMS-2862 HP D SOT23 dual series HSMS-286B
T2 GDZ5.6B Vis I SOD323 zener 200mW 5.6V
T2L ۲SC5661 Roh N VMT3 RF 18V 50mA ft 1.5GHz
T3 BSS63 Phi N SOT23 BSS68
T3 HSMS-286E HP A SOT323 ca dual HSMS-286B
T3 HSMS-2863 HP A SOT23 ca dual HSMS-286B
T3 GDZ6.2B Vis I SOD323 zener 200mW 6.2V
T4 ۱N4148W MCC I SOD123 ۱N4148      www.ecukar.ir
T4 ۱N4148WX MCC I SOD323 ۱N4148
T4 ۱N4148X MCC I SOD523 ۱N4148
T4 BCX17R Phi R SOT23R BC327
T4 HSMS-286F HP B SOT323 cc dual HSMS-286B
T4 HSMS-2864 HP B SOT23 cc dual HSMS-286B
T4 MBD330DW Mot DL SOT363 dual UHF schottky diode
T4 GDZ6.8B Vis I SOD323 zener 200mW 6.8V
T4 ZUMTS17 Zet N SOT323 npn RF ft 1.3 GHz 15V 25mA hfe 25-150
T4H ZUMTS17H Zet N SOT323 npn RF ft 1.3 GHz 15V 25mA hfe 70-200
T4 ۱N4448W MCC I SOD123 ۱N4448    www.ecukar.ir
T4 ۱N4448WX MCC I SOD323 ۱N4448
T4 ۱N4448X MCC I SOD523 ۱N4448
T5 HSMS-2865 HP S SOT143 separate dual HSMS-286B
T5 BCX18R Phi R SOT23R BC328
T5 BFG10W/X NXP X SOT343 RF pwr to 1.9GHz, 10V 250mA
T5 GDZ7.5B Vis I SOD323 zener 200mW 7.51V
T6 BSS63R Phi R SOT23R BSS68
T6 GDZ8.2B Vis I SOD323 zener 200mW 8.2V
T7 BSR15 SGS N SOT23 ۲N2907
T7 GDZ9.1B Vis I SOD323 zener 200mW 9.1V
T7 DSST3946DPJ Dio DC SOT963 dual npn 2N3946 40V 0.2A
T7p BSR15 Phi N SOT23 ۲N2907
T7t BSR15 Phi N SOT23 ۲N2907
T8 BSR16 SGS N SOT23 ۲N2907A
T8 GDZ10B Vis I SOD323 zener 200mW 10V
T8 DSST3904DJ Dio DC SOT963 dual npn 2N3904 40V 0.2A
T8p BSR16 Phi N SOT23 ۲N2907A  www.ecukar.ir
T8t BSR16 Phi N SOT23 ۲N2907A
T9 GDZ11B Vis I SOD323 zener 200mW 11V
T9 ۱SS396 Tosh B SC59 dual series schottky 40V 0.1A
T9 DSST3906DJ Dio DC SOT963 dual pnp 2N3906 40V 0.2A
T32 ۲SC4182 Nec N SOT23 npn RF fT 1.1GHz @3V hfe 60-105
T33 ۲SC4182 Nec N SOT23 npn RF fT 1.1GHz @3V hfe 85-150
T34 ۲SC4182 Nec N SOT23 npn RF fT 1.1GHz @3V hfe 120-220
T42 ۲SC3545P Nec N npn RF fT 2GHz hfe 50-100
T42 ۲SC4184 Nec N SOT323 npn RF fT1.8GHz hfe 40-80
T43 ۲SC3545Q Nec N UHF osc/mix fT 2GHz hfe 70-140
T43 ۲SC4184 Nec N SOT323 npn fT1.8GHz hfe 60-120
T44 ۲SC3545R Nec N npn RF fT 2GHz hfe 120-250
T44 ۲SC4184 Nec N SOT323 npn RF fT1.8GHz hfe 100-200
T61 ZUMT617 Zet N SOT323 npn 15V 1.5A sw  www.ecukar.ir
T62 ZUMT618 Zet N SOT323 npn 20V 1.25A sw
T62 ۲SC3841P Nec N SOT23 npn RF fT 4GHz hfe 40-80
T62 ۲SC4186 Nec N SOT323 npn RF fT 4GHz hfe 40-80
T63 ۲SC3841Q Nec N SOT23 npn RF fT 4GHz hfe 60-120
T63 ۲SC4186 Nec N SOT323 npn RF fT 4GHz hfe 60-120
T63 ZUMT619 Zet N SOT323 npn 50V 1.0A sw
T64 ۲SC3841R Nec N SOT23 npn RF fT 4GHz hfe 100-200
T64 ۲SC4186 Nec N SOT323 npn RF fT 4GHz hfe 100-200
T71 BSR15R SGS R SOT23R ۲N2907
T71 ZUMT717 Zet N SOT323 pnp 12V 1.5A sw
T72 ۲SC4568 Nec N SOT23 npn RF ft 5.5GHz hfe 40-80
T72 ۲SC4570 Nec N SOT323 npn RF ft 5.5GHz hfe 40-80
T72 ZUMT718 Zet N SOT323 pnp 20V 1.0A sw
T73 ۲SC4568 Nec N SOT23 npn RF ft 5.5GHz hfe 60-120
T73 ۲SC4570 Nec N SOT323 npn RF ft 5.5GHz hfe 60-120
T73 ZUMT719 Zet N SOT323 pnp 40V 1.0A sw
T74 ۲SC4568 Nec N SOT23 npn RF ft 5.5GHz hfe 100-200
T74 ۲SC4570 Nec N SOT323 npn RF ft 5.5GHz hfe 100-200
T75 ۲SC4569 Nec N SOT23 npn RF fT 5GHz hfe 40-80
T75 ۲SC4571 Nec N SOT323 npn RF fT 5GHz hfe 40-80
T76 ۲SC4569 Nec N SOT23 npn RF fT 5GHz hfe 60-120
T76 ۲SC4571 Nec N SOT323 npn RF fT 5GHz hfe 60-120
T77 ۲SC4569 Nec N SOT23 npn RF fT 5GHz hfe 100-200
T76 ۲SC4571 Nec N SOT323 npn RF fT 5GHz hfe 100-200
T78 ۲SC5507 Nec WQ SOT343 npn RF fT 25GHz 3V 10mA
T79 ۲SC5508 Nec WQ SOT343 npn RF fT 25GHz 3V 30mA
T80 ۲SC5507 Nec WQ SOT343 npn RF fT 17GHz 3V 90mA
T81 BSR16R SGS R SOT23R ۲N2907A    www.ecukar.ir
T82 ۲SC4954 Nec N SOT23 npn RF fT12GHz @3V 5mA
T82 ۲SC4956 Nec WQ SOT143 npn RF fT 12GHz @3V 5mA
T82 ۲SC4958 Nec N SOT323 npn RF fT 12GHz @3V 5mA
T82 ۲SC5014 Nec WQ SOT343 npn RF fT 12GHz @3V 5mA
T83 ۲SC4955 Nec N SOT23 npn RF fT 12GHz @3V 10mA
T83 ۲SC4957 Nec WQ SOT143 npn RF fT 12GHz @3V 10mA
T83 ۲SC4959 Nec N SOT323 npn RF fT 12GHz @3V 10mA
T83 ۲SC5015 Nec WQ SOT343 npn RF fT 12GHz @3V 10mA
T84 ۲SC5177 Nec N SOT23 npn RF fT 13GHz @2V 7mA
T84 ۲SC5179 Nec N SOT323 npn RF fT 13GHz @2V 7mA
T84 ۲SC5178 Nec WQ SOT143 npn RF fT 13GHz @2V 7mA
T84 ۲SC5180 Nec WQ SOT343 npn RF fT 13GHz @2V 7mA
T86 ۲SC5182 Nec N SOT23 npn RF fT 12GHz @2V 20mA
T86 ۲SC5183 Nec WQ SOT143 npn RF fT 12GHz @2V 20mA
T86 ۲SC5184 Nec N SOT323 npn RF fT 12GHz @2V 20mA
T86 ۲SC5183 Nec WQ SOT343 npn RF fT 12GHz @2V 20mA
T88 ۲SC5191 Nec N SOT23 npn RF fT 8.5GHz @3V 20mA
T88 ۲SC5192 Nec WQ SOT143 npn RF fT 8.5GHz @3V 20mA
T88 ۲SC5193 Nec N SOT323 npn RF fT 8.5GHz @3V 20mA
T88 ۲SC5193 Nec WQ SOT343 npn RF fT 8.5GHz @3V 20mA
T89 ۲SC5288 Nec WQ SOT143 npn RF  www.ecukar.ir
T90 ۲SC5289 Nec WQ SOT143 npn RF
T91 ZUMT491 Dio N SOT323 npn 60V 1A low vcesat
T92 BSR18A Fch N SOT23 ۲N3904
T92P BSR18A Phi N SOT23 ۲N3904
T92 ۲SA1977 Nec N SOT23 pnp RF fT 8.5GHz
T93 ۲SA1978 Nec N SOT23 pnp RF fT 8.5GHz
TA ۲SC5431EB Nec N SC59 npn RF fT 4.3GHz 12V 60mA
TA GDZ12B Vis I SOD323 zener 200mW 12V
TA DST847BDJ Dio DC SOT963 dual npn 45V 0.1A
TB ۲SC5431FB Nec N SC59 npn RF fT 4.3GHz 12V 60mA
TB GDZ13B Vis I SOD323 zener 200mW 13V
TB DST857BDJ Dio DC SOT963 dual pnp 45V 0.1A
TC ۲SC5432EB Nec N SC59 npn RF fT 4.5GHz 12V 100mA
TC GDZ15B Vis I SOD323 zener 200mW 15V
TC DST847BDP6 Dio DP SOT963 dual pnp/ npn 45V 0.1A
TD ۲SC5432FB Nec N SC59 npn RF fT 4.5GHz 12V 100mA
TD GDZ16B Vis I SOD323 zener 200mW 16V
TE ۲SC5433EB Nec N SC59 npn RF fT 7GHz 10V 65mA
TE GDZ18B Vis I SOD323 zener 200mW 18V
TF ۲SC5433FB Nec N SC59 npn RF fT 7GHz 10V 65mA
TFX BAL99 Mot V SOT23 switching diode
TH ۲SC5434EB Nec N SC59 npn RF fT 8GHz 10V 35mA
TH GDZ20B Vis I SOD323 zener 200mW 20V
TJ ۲SC5434FB Nec N SC59 npn RF fT 8GHz 10V 35mA
TK ۲SC5435EB Nec N SC59 npn RF fT 12GHz 9V 30mA
TK GDZ22B Vis I SOD323 zener 200mW 22V
TL ۲SC5435FB Nec N SC59 npn RF fT 12GHz 9V 30mA
TL GDZ24B Vis I SOD323 zener 200mW 24V
TM GDZ27B Vis I SOD323 zener 200mW 27V
TN GDZ30B Vis I SOD323 zener 200mW 30V
TN ۲SC5436EB Nec N SC59 npn RF fT 14GHz 5V 30mA
TP ۲SC5436FB Nec N SC59 npn RF fT 14GHz 5V 30mA
TP GDZ33B Vis I SOD323 zener 200mW 33V
TP CMDZ10L CSC I SOD323 zener 250mW Iz 0.5mA 10V
TS ۲SC5437EB Nec N SC59 npn RF fT 9.5GHz 9V 50mA
TT ۲SC5437FB Nec N SC59 npn RF fT 9.5GHz 9V 50mA
TT GDZ36B Vis I SOD323 zener 200mW 36V
TV ۲SC5599 Nec N SC-70 npn RF fT 5GHz 5.5V 5mA
TV ۲SC5600 Nec N SC-59 npn RF fT 5GHz 5.5V 15mA
TV MMBF112L Mot F SOT23 RF jfet   www.ecukar.ir
TW ۲SC5602 Nec N SC-70 npn RF fT 13.5GHz 6V 5mA
TW ۲SC5603 Nec N SC-59 npn RF fT 13.5GHz 6V 15mA
TY ۲SC3912 San N SOT23 npn pre-bias sw

 

 

کتاب کدهای smd   . دیتاشیت  قطعات الکترونیک – تعداد پایه های قطعه –  سلف – دیود  – خازن — مقاومت – ترانزیستور –  ای سی –  resistor — self-  diode- ic –  ecu – micro – شماتیک – دیتا شیت – تعمیرات الکترونیک – تعمیرات ایسیو – برد ایسیو – آموزش تعمیر ایسیو – Ecu repair – لحیم کاری -استپر موتور -datasheet  ایسیو –  تعمیر برق خودرو – bm34  bsi  بوش  زیمنس  دلفی  bosch  simens  برد الکترونیک  برق خودرو   نقشه برق  لحیم کاری  هویه  هیتر  بلوور  منبع تغذیه  اسیلوسکوپ  لووپ  لوپ loop  ذره بین   پنس  قلع کش  نور بالا  نور پایین  بخاری  کولر  تعمیرات  ساده   ایسیوکار   www.ecukar.ir