اولین کد روی قطعه حرف  K  است

کد قطعه قطعه      سازنده    تعداد پایه و شکل ظاهری سایز قطعه مشخصات             
K BAT68-03W Sie I SOD323 BAT68 Schottky
K BBY52-02W Sie I SCD80 UHF varicap 1.75-1.25pF
K MRF917 Mot N SOT323 npn RF fT 6GHz
K BB142 Phi I SOD 523 Low Voltage Varicap
K RN142G Roh I VMD2 HF pin diode 0.45pF
K RN142S Roh I EMD2 HF pin diode 0.45pF
K0 HSMP-3830 HP C SOT23 gp pin diode HP3830
K1 HSMP-3831 HP K SOT23 gp pin diode HP3830
K1 BAP51-02W NXP I SOD523 GP RF pin diode
K1p BCW71 Phi N SOT23 BC107A
K1t BCW71 Phi N SOT23 BC107A
K1 BCW71 Phi N SOT23 BC107A
K1 MMSZ52351 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 22V
K1 CMOZ43V CSC I SOD523 zener 350mW 5% 43V
K1B MMS4124 Dio N SOT323 npn 25V .2A 2N4124 comp MMST4126
K1B MMDT4124 Dio DN SOT563 npn pair like 2N4124 www.ecukar.ir
K1B MMDT4124 Dio DN SOT363 npn pair like 2N4124
K1G MMSTA05 Dio N SOT23 npn 60V 0.5A comp MMSTA55
K1G MMSTA05 Dio N SOT323 npn 60V 0.5A comp MMSTA55
K1H MMSTA06 Dio N SOT23 npn 80V 0.5A comp MMSTA56
K1H MMSTA06 Dio N SOT323 npn 80V 0.5A comp MMSTA56
K1N MMBT3904 Dio P SOT23 npn 40V 0.2A comp MMBT3906
K1N DXT3904 Dio P SOT89 npn 40V 0.2A comp DXT3906
K1P DXT2222A Dio P SOT89 npn 40V 0.6A comp DXT2907A
K1P MMBT2222A Dio N SOT23 npn 40V 0.6A 2N2222A
K1P MMDT2222A Dio DN SOT363 dual npn 40V 0.6A 2N2222A
K2p BCW72 Phi N SOT23 BC107B ZXT300
K2t BCW72 Phi N SOT23 BC107B ZXT300
K2 BCW72 Phi N SOT23 BC107B ZXT300
K2 HSMP-3832 HP D SOT23 dual HP3830 pin diode
K2 MMSZ52352 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 24V
K2B MMS4126 Dio N SOT323 pnp 25V .2A 2N4126 comp MMST4124
K2C AP2202K-ADJ BCD ZK SOT23-5 LDO regulator, adjustable, 150mA, 2-3.5V
K2D AP2202K-2.5 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 150mA, 2.5V, bypass pin
K2E AP2202K-2.6 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 150mA, 2.6V, bypass pin
K2F DXT2907A Dio P SOT89 npn 60V 0.6A comp DXT2222A
K2F MMBT2907A Dio P SOT89 npn 60V 0.6A 2N2907 www.ecukar.ir
K2F MMDT2907A Dio DO SOT363 dual npn 60V 0.6A 2N2907
K2G AP2202K-2.8 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 150mA, 2.8V, bypass pin
K2G MMBTA56 Dio N SOT23 pnp 80V 0.5A comp MMBTA06
K2G MMSTA56 Dio N SOT323 pnp 80V 0.5A comp MMSTA06
K2H MMSTA55 Dio N SOT323 pnp 60V 0.5A comp MMSTA05
K2H MMBTA55 Dio N SOT23 pnp 60V 0.5A comp MMBTA05
K2I AP2202K-3.0 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 150mA, 3.0V, bypass pin
K2L AP2202K-3.3 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 150mA, 3.3V, bypass pin
K2N MMST3904 Dio N SOT323 npn 40V 0.2A 2N3904 comp MMST3906
K2T MMBT4403 Dio DO SOT23 pnp 2N4403 comp MMBT4401
K2T MMDT4403 Dio DO SOT363 pnp pair like 2N4403 www.ecukar.ir
K2X MMBT4401 Dio N SOT23 npn 40V 0.6A 2N4401
K3 HSMP-3833 HP A SOT23 dual HP3830 pin diode
K3 BCW81 Phi N SOT23 npn 50V 0.1A 0.2W hfe 420
K3 BB145C Phi I SOD 523 Low Voltage Varicap
K3 MMSZ52353 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 25V
K3 DXT5551 Dio P SOT89 npn 160V 0.6A comp DXT5401
K3 KDV804M KEC B SOT23 dual cc varicap 45pF
K3C AP2202K-2.5 BCD ZL SOT23-5 LDO regulator, 150mA, 2.5V undervolt error pin
K3F AP2202K-3.0 BCD ZL SOT23-5 LDO regulator, 150mA, 3.0V undervolt error pin www.ecukar.ir
K3F MMST2907A Dio N SOT323 pnp 40V 0.6A 2N2907 comp MMST2222A
K3G AP2202K-3.3 BCD ZL SOT23-5 LDO regulator, 150mA, 3.3V undervolt error pin www.ecukar.ir
K3H MMBTH10 Dio N SOT323 npn vhf 25V 50mA ft 650MHz
K3M MMBTA42 Dio N SOT23 npn 300V 0.2A comp MMBTA92
K3M MMSTA42 Dio N SOT323 npn 300V 0.2A comp MMSTA92
K3M MMDTA42 Dio DN SOT26 dual npn 300V 0.2A comp MMDTA92
K3M MMDT3906 Dio DO SOT363 dual pnp300V 0.5A comp DXTA92
K3N MMDTA42 Dio DN SOT26 dual npn 40V 0.2A 2N3906
K3P MMST2222A Dio N SOT323 npn 40V 0.6A 2N2222A comp MMST2907
K3R MMBTA92 Dio N SOT23 pnp 300V 0.1A comp MMBTA42
K3R MMSTA92 Dio N SOT323 pnp 300V 0.1A comp MMSTA42
K3R DXTA92 Dio P SOT89 pnp 300V 0.5A comp DXTA42
K3S DN350T05 Dio N SOT23 npn 350V 0.5A 0.3W comp DP350T05
K3T MMST4403 Dio N SOT323 pnp 40V 0.6A 0.2W comp MMST4401
K3U DP350T05 Dio N SOT23 pnp 350V 0.5A 0.3W comp DP350T05
K3X MMST4401 Dio N SOT323 npn 40V 0.6A 0.2W comp MMST4403
K3Y MMBTH10 Dio N SOT323 npn vhf 25V 50mA ft 650MHz
K3Z MMBTH25 Dio N SOT323 npn vhf 40V 50mA
K3p BCW81 Phi N SOT23 npn 50V 0.1A 0.2W hfe 420
K3t BCW81 Phi N SOT23 npn 50V 0.1A 0.2W hfe 420
K4 BCW71R Phi R SOT23R BC107A  www.ecukar.ir
K4 HSMP-3834 HP B SOT23 dual HP3830 pin diode
K4 MMSZ52354 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 27V
K4A AZ431-AN BCD CD SOT23-5 Shunt reg similar TL431, 0.4%
K4B AZ431-BN BCD CD SOT23-5 Shunt reg similar TL431, 0.8%
K4C AP2211K-2.5 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 300mA, 2.5V, error pin
K4F AP2211K-3.0 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 300mA, 3.0V, error pin
K4G AP2211K-3.3 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 300mA, 3.3V, error pin
K4M MMBT5401 Dio N SOT23 pnp 160V 0.2A comp MMBT5551
K4M MMST5401 Dio N SOT323 pnp 160V 0.2A comp MMST5551
K4M MMDT5401 Dio DO SOT363 dual pnp 160V 0.2A
K4M DXT5401 Dio P SOT89 pnp 160V 0.6A comp DXT5551
K4N MMBT5551 Dio N SOT23 npn 160V 0.6A comp MMBT5401
K4N MMST5551 Dio N SOT323 npn 160V 0.6A comp MMST5401
K4N MMDT5551 Dio DN SOT363 dual npn 160V 0.2A comp MMDT5401
K4N DXT5551 Dio P SOT89 npn 160V 0.6A comp DST5401
K5 BCW72R Phi R SOT23R BC107B ZTX300  www.ecukar.ir
K5 MMSZ52355 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 28V
K5C AP2210K-2.5 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 300mA, 2.5V, bypass pin
K5H AP2210K-3.0 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 300mA, 3.0V, bypass pin
K5K AP2210K-3.3 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 300mA, 3.3V, bypass pin
K5N MMST3906 Dio N SOT323 pnp 40V 0.2A 2N3906 comp MMST3904
K6 BAP65-02 NXP I SOD523 pin diode RF sw  www.ecukar.ir
K6 BCV71R Phi R SOT23R BC546A
K6D MMBT123S Dio N SOT23 npn 1A 18V
K6N MMDTA3904 Dio DN SOT363 npn dual like 2N3904
K7 BCV71 Phi N SOT23 BC546A
K7 BAP1321-02 NXP I SOT523 pin diode to 3GHz
K7p BCV71 Phi N SOT23 BC546A
K7t BCV71 Phi N SOT23 BC546A
K8 BCV72 Phi N SOT23 BC546B
K8p BCV72 Phi N SOT23 BC546B
K8 BAP70-02 NXP I SOD523 pin diode RF atten
K8t BCV72 Phi N SOT23 BC546B
K9 BCV72R Phi R SOT23R BC546B
K9 ۱SS348 Tos B SOD523 varicap for VCO 0.5V 40p 2V 12p
K9 BB199 NXP I SOT363 ۹۰۰MHz amp 4V 5mA 21dB
K11 SSM6J409TU Tos B UF6 P-ch Mosfet power sw 9.5V 20V
K12 MMDT4146 Dio DP SOT363 npn pnp pair like 2N4124/6
K13 MMDT4413 Dio DP SOT363 pnp npn pair like 2N4401/4403
K14 DTA114GE Roh N EMT3 pnp dtr 50V 100mA R2 10k
K14 DTA114GUA Roh N SC70 pnp dtr 50V 100mA R2 10k
K14 DTA114GKA Roh N SC59 pnp dtr 50V 100mA R2 10k
K15 DTA124GKA Roh N SC59 pnp dtr 50V 50mA R2 22k
K16 DTA144GUA Roh N SC70 npn dtr 50V 100mA R2 47k
K16 DTA144GKA Roh N SC59 npn dtr 50V 100mA R2 47k
K19 DTA115GUA Roh N SC70 npn dtr 50V 100mA R2 100k
K19 DTA115GKA Roh N SC59 npn dtr 50V 100mA R2 100k
K24 DTC114GUA Roh N SC70 npn dtr 50V 100mA R2 22k
K24 DTC114GKA Roh N SC59 npn dtr 50V 100mA R2 22k
K25 DTA124GUA Roh N SC70 pnp dtr 50V 50mA R2 22k
K25 DTA124GKA Roh N SC59 pnp dtr 50V 50mA R2 22k
K26 DTC144GE Roh N EMT3 npn dtr 50V 100mA R2 47k
K26 DTC144GUA Roh N SC70 npn dtr 50V 100mA R2 47k
K26 DTC144GKA Roh N SC59 npn dtr 50V 100mA R2 47k
K27 MMDT2227 Dio DP SOT363 npn/pnp pair 60V 0.4A 2N2907/2222
K27 MMDT2227M Dio DP SOT26 npn/pnp pair 60V 0.4A 2N2907/2222
K29 DTC115GUA Roh N SC70 npn dtr 50V 100mA R2 100k
K29 DTC115GKA Roh N SC59 npn dtr 50V 100mA R2 100k
K31 BCW81R Phi R npn 50V 0.1A 0.2W hfe 420
K41 AZ431-LA BCD CD SOT23-5 Shunt reg similar TL431, 0.8%
K41 AZ431-LB BCD CD SOT23-5 Shunt reg similar TL431, 0.5%
K43 AZ432AK BCD CD SOT23-5 Shunt reg 0.5% www.ecukar.ir
K44 AZ432BK BCD CD SOT23-5 Shunt reg 1.0%
K46 MMDT3946 Dio DN SOT563 pnp npn pair like 2N3904 3906
K46 MMDT3946 Dio DN SOT363 pnp npn pair like 2N3904 3906
K72 ۲N7002DW MCC XM SOT363 dual 2N7002 mosfet 70V 115mA
K81 DNBT8105 Dio N SOT23 npn med pwr amp/sw 60V 1A comp DPBT8105
KAT MMBD2222V Dio DN SOT563 dual 2N2222
KAU MMBD2907V Dio DO SOT563 dual 2N2907
KB MMBT8099L Mot N SOT23 npn 80V gp
KB KTK211B KEC ZD SOT23 VHF n-ch FET Idss 9-15
KC BFQ29P Sie N BFT66 www.ecukar.ir
KC1xx MMBZ5221BT Dio C SOT523 zener 150mW 2.4V (xx= date code)
KC3xx MMBZ5223BT Dio C SOT523 zener 150mW 2.7V (xx= date code)
KC5xx MMBZ5225BT Dio C SOT523 zener 150mW 3.0V (xx= date code)
KD1 AZ23C2V7 Dio A SOT23 dual ca zener 2.7V 0.3W
KD2 AZ23C3V0 Dio A SOT23 dual ca zener 3.0V 0.3W
KD3 AZ23C3V3 Dio A SOT23 dual ca zener 3.3V 0.3W
KD4 AZ23C3V6 Dio A SOT23 dual ca zener 3.6V 0.3W
KD5 AZ23C3V9 Dio A SOT23 dual ca zener 3.9V 0.3W
KD6 AZ23C4V3 Dio A SOT23 dual ca zener 4.3V 0.3W
KD7 AZ23C4V7 Dio A SOT23 dual ca zener 4.7V 0.3W
KD8 AZ23C5V1 Dio A SOT23 dual ca zener 5.1V 0.3W
KD9 AZ23C5V6 Dio A SOT23 dual ca zener 5.6V 0.3W
KD9 AZZ23C5V6W Dio A SOT323 dual ca zener 5.6V 0.2W
KDA AZ23C6V2 Dio A SOT23 dual ca zener 6.2V 0.3W
KDB AZZ23C6V8 Dio A SOT23 dual ca zener 6.8V 0.3W
KDB AZZ23C6V8W Dio A SOT323 dual ca zener 6.8V 0.2W
KDC AZZ23C7V5 Dio A SOT23 dual ca zener 7.5V 0.3W
KDD AZZ23C8V2 Dio A SOT23 dual ca zener 8.2V 0.3W
KDE AZZ23C9V1 Dio A SOT23 dual ca zener 9.1V 0.3W
KDF AZZ23C10 Dio A SOT23 dual ca zener 10V 0.2W
KDF AZZ23C10W Dio A SOT323 dual ca zener 10V 0.3W
KDG AZZ23C11 Dio A SOT23 dual ca zener 11V 0.3W
KDH AZZ23C12 Dio A SOT23 dual ca zener 12V 0.3W
KDI AZZ23C13 Dio A SOT23 dual ca zener 13V 0.3W
KDJ AZZ23C15 Dio A SOT23 dual ca zener 15V 0.3W
KDK AZZ23C16 Dio A SOT23 dual ca zener 16V 0.3W
KDL AZZ23C18 Dio A SOT23 dual ca zener 18V 0.3W
KDL AZZ2318W Dio A SOT323 dual ca zener 18V 0.2W
KDM AZZ23C20 Dio A SOT23 dual ca zener 20V 0.3W
KDN AZZ23C22 Dio A SOT23 dual ca zener 22V 0.3W
KDO AZZ23C24 Dio A SOT23 dual ca zener 24V 0.3W
KDP AZZ23C27 Dio A SOT23 dual ca zener 27V 0.3W
KDQ AZZ23C30 Dio A SOT23 dual ca zener 30V 0.3W
KDR AZZ23C33 Dio A SOT23 dual ca zener 33V 0.3W
KDS AZZ23C36 Dio A SOT23 dual ca zener 36V 0.3W
KDT AZZ23C39 Dio A SOT23 dual ca zener 39V 0.3W
KE1xx MMBZ5231BT Dio C SOT523 zener 150mW 5.1V (xx= date code)
KE2xx MMBZ5232BT Dio C SOT523 zener 150mW 5.6V (xx= date code)
KE4xx MMBZ5234BT Dio C SOT523 zener 150mW 6.2V (xx= date code)
KE5xx MMBZ5235BT Dio C SOT523 zener 150mW 6.8V (xx= date code)
KF1xx MMBZ5236BT Dio C SOT523 zener 150mW 7.5V (xx= date code)
KF2xx MMBZ5237BT Dio C SOT523 zener 150mW 8.2V (xx= date code)
KF4xx MMBZ5239BT Dio C SOT523 zener 150mW 9.1V (xx= date code)
KF5xx MMBZ5240BT Dio C SOT523 zener 150mW 10V (xx= date code)
KFG SSM3J327R Tos M SOT23 P-ch mosfet power sw
KFH SSM3J328R Tos M SOT23 P-ch mosfet power sw
KFJ SSM3J332R Tos M SOT23 P-ch mosfet power sw
KFL SSM3J334R Tos M SOT23 P-ch mosfet power sw
KG KTK211G KEC ZD SOT23 VHF n-ch FET Idss 5-10
KG1xx MMBZ5226BT Dio C SOT523 zener 150mW 3.3V (xx= date code)
KG2xx MMBZ5227BT Dio C SOT523 zener 150mW 3.6V (xx= date code)
KG3xx MMBZ5228BT Dio C SOT523 zener 150mW 3.9V (xx= date code)
KG4xx MMBZ5229BT Dio C SOT523 zener 150mW 4.3V (xx= date code)
KG5xx MMBZ5230BT Dio C SOT523 zener 150mW 4.7V (xx= date code)
KHxx MMBZ5241BT Dio C SOT523 zener 150mW 11V (xx= date code)
KH2xx MMBZ5242BT Dio C SOT523 zener 150mW 12V (xx= date code)
KH3xx MMBZ5243BT Dio C SOT523 zener 150mW 13V (xx= date code)
KH5xx MMBZ5245BT Dio C SOT523 zener 150mW 15V (xx= date code)
KJ1xx MMBZ5246BT Dio C SOT523 zener 150mW 16V (xx= date code)
KJ3xx MMBZ5248BT Dio C SOT523 zener 150mW 18V (xx= date code)
KJ5xx MMBZ5250BT Dio C SOT523 zener 150mW 20V (xx= date code)
KK1xx MMBZ5251BT Dio C SOT523 zener 150mW 22V (xx= date code)
KK2xx MMBZ5252BT Dio C SOT523 zener 150mW 24V (xx= date code)
KK4xx MMBZ5254BT Dio C SOT523 zener 150mW 27V (xx= date code)
KK5xx MMBZ5255BT Dio C SOT523 zener 150mW 28V (xx= date code)
KL31 BAV23A Dio AD SOT23 dual diode 200V/400mA
KM BST80 Phi T VN10           www.ecukar.ir
KM1xx MMBZ5256BT Dio C SOT523 zener 150mW 30V (xx= date code)
KM2xx MMBZ5257BT Dio C SOT523 zener 150mW 33V (xx= date code)
KM3xx MMBZ5258BT Dio C SOT523 zener 150mW 36V (xx= date code)
KM4xx MMBZ5259BT Dio C SOT523 zener 150mW 39V (xx= date code)
KN BST84 Phi T Nch VMOS 200V 0.25A
KNM MMST5451 Dio DP SOT363 npn/pnp pair 5401/5551
KO BST86 Phi T nch VMOS 180V 0.3A
KO KTK211O KEC ZD SOT23 VHF n-ch FET Idss 1.0 – 3
KP CMDZ4L7 CSC I SOD323 zener 250mW Iz 0.5mA 4.7V
KP1 IMT17 Dio DA SOT26 dual pnp 60V 0.5A ft 200MHz
KP2 DXT751 Dio P SOT89 pnp 60V 3A comp DXT651
KP3Q ۲DB1386Q Dio P SOT89 pnp med pwr 20V 5A hFE 120-270
KP3R ۲DB1386R Dio P SOT89 pnp med pwr 20V 5A hFE 180-390
KPH SSM6J412TU Tos DK UF6 P-ch mosfet power sw www.ecukar.ir
KS ۲SA1813 San N SOT323 pnp gp muting/amp
KS ۲SA1814 San N SOT23 pnp gp muting/amp
KTF ۲DA2018 Dio N SOT523 pnp 12V low Vcesat
KT6 BAV 23C Dio B SOT23 dual diode 200V/400mA
KV7 BAV23A Dio A SOT23 dual diode 200V/400mA
KV1 DZ23C2V7 Dio A SOT23 dual cc zener 2.7V 0.3W
KV2 DZ23C3V0 Dio A SOT23 dual cc zener 3.0V 0.3W
KV3 DZ23C3V3 Dio A SOT23 dual cc zener 3.3V 0.3W
KV4 DZ23C3V6 Dio A SOT23 dual cc zener 3.6V 0.3W
KV5 DZ23C3V9 Dio A SOT23 dual cc zener 3.9V 0.3W
KV6 DZ23C4V3 Dio A SOT23 dual cc zener 4.3V 0.3W
KV7 DZ23C4V7 Dio A SOT23 dual cc zener 4.7V 0.3W
KV8 DZ23C5V1 Dio A SOT23 dual cc zener 5.1V 0.3W
KV9 DZ23C5V6 Dio A SOT23 dual cc zener 5.6V 0.3W
KVA DZ23C6V2 Dio A SOT23 dual cc zener 6.2V 0.3W
KVB DZZ23C6V8 Dio A SOT23 dual cc zener 6.8V 0.3W
KVC DZZ23C7V5 Dio A SOT23 dual cc zener 7.5V 0.3W
KVD DZZ23C8V2 Dio A SOT23 dual cc zener 8.2V 0.3W
KVE DZZ23C9V1 Dio A SOT23 dual cc zener 9.1V 0.3W
KVF DZZ23C10 Dio A SOT23 dual cc zener 10V 0.2W
KVG DZZ23C11 Dio A SOT23 dual cc zener 11V 0.3W
KVH DZZ23C12 Dio A SOT23 dual cc zener 12V 0.3W
KVI DZZ23C13 Dio A SOT23 dual cc zener 13V 0.3W
KVJ DZZ23C15 Dio A SOT23 dual cc zener 15V 0.3W
KVK DZZ23C16 Dio A SOT23 dual cc zener 16V 0.3W
KVL DZZ23C18 Dio A SOT23 dual cc zener 18V 0.3W
KVM DZZ23C20 Dio A SOT23 dual cc zener 20V 0.3W
KVN DZZ23C22 Dio A SOT23 dual cc zener 22V 0.3W
KVO DZZ23C24 Dio A SOT23 dual cc zener 24V 0.3W
KVP DZZ23C27 Dio A SOT23 dual cc zener 27V 0.3W
KVQ DZZ23C30 Dio A SOT23 dual cc zener 30V 0.3W
KVR DZZ23C33 Dio A SOT23 dual cc zener 33V 0.3W
KVS DZZ23C36 Dio A SOT23 dual cc zener 36V 0.3W
KVT DZZ23C39 Dio A SOT23 dual cc zener 39V 0.3W
KVU DZZ23C43 Dio A SOT23 dual cc zener 43V 0.3W
KVV DZZ23C47 Dio A SOT23 dual cc zener 47V 0.3W
KVW DZZ23C51 Dio A SOT23 dual cc zener 51V 0.3W
KX8 IMX8 Dio XQ SOT26 dual npn 120V 50mA
KXs BF5030 Sie W SOT143 ۱GHz dg RF semi bias mosfet 3-5V 25mA gfs 34mS  www.ecukar.ir
KXs BF5030R Sie UQ SOT143R ۱GHz dg RF semi bias mosfet 3-5V 25mA gfs 34mS  www.ecukar.ir
KXs BF5030W Sie UQ SOT343R ۱GHz dg RF semi bias mosfet 3-5V 25mA gfs 34mS
KYs BF5040 Sie W SOT143 ۱GHz dg RF semi bias mosfet 3-5V 25mA gfs 41mS  www.ecukar.ir
KYs BF5040R Sie UQ SOT143R ۱GHz dg RF semi bias mosfet 3-5V 25mA gfs 41mS
KYs BF5040W Sie UQ SOT343R ۱GHz dg RF semi bias mosfet 3-5V 25mA gfs 41mS  www.ecukar.ir
KY KTK211Y KEC ZD SOT23 VHF n-ch FET Idss 2.5 – 6.0

 

 

کتاب کدهای smd   . دیتاشیت  قطعات الکترونیک – تعداد پایه های قطعه –  سلف – دیود  – خازن — مقاومت – ترانزیستور –  ای سی –  resistor — self-  diode- ic –  ecu – micro – شماتیک – دیتا شیت – تعمیرات الکترونیک – تعمیرات ایسیو – برد ایسیو – آموزش تعمیر ایسیو – Ecu repair – لحیم کاری -استپر موتور -datasheet  ایسیو –  تعمیر برق خودرو – bm34  bsi  بوش  زیمنس  دلفی  bosch  simens  برد الکترونیک  برق خودرو   نقشه برق  لحیم کاری  هویه  هیتر  بلوور  منبع تغذیه  اسیلوسکوپ  لووپ  لوپ loop  ذره بین   پنس  قلع کش  نور بالا  نور پایین  بخاری  کولر  تعمیرات  ساده   ایسیوکار   www.ecukar.ir