اولین کد روی قطعه حرف  J  است

کد قطعه قطعه      سازنده    تعداد پایه و شکل ظاهری سایز قطعه مشخصات             
J RN141G Roh I VMD2 HF PIN diode 0.8 pF
J0 HSMS-2840 HP C SOT23 schottky diode
J0 CMOZ39V CSC I SOD523 zener 350mW 5% 139V
J01 SO2906R N ۲N2906 www.ecukar.ir
J03 SO2907AR R ۲N2907A
J05 SO2907R R ۲N2907
J1 HSMS-2841 HP K SOT23 schottky diode
J1 ZC830 Zet C ZC820 varicaps
J1 BSS138L Mot M SOT23 n-ch enh TMOS fet
J1 MMSZ5246 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 16V
J1 CMOZ16V CSC I SOD523 zener 350mW 5% 16V
J1A ZC830A Zet C SOT23 varicap hyperabrupt 28V 10pF@2V
J1B ZC830B Zet C SOT23 varicap hyperabrupt 28V 10pF@2V
pJ1 BSH101 Phi M SOT23 n-ch 60V 0.7A mosfet
pJ2 BSH102 Phi M SOT23 n-ch 30V 1A mosfet
J2 ZC833 Zet C SOT23 ZC823 www.ecukar.ir
J2 MMSZ5247 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 17V
J2 CMOZ18V CSC I SOD523 zener 350mW 5% 18V
J2 EDZ8.2B Roh I EMD2 ۱۵۰mW zener 8.2V
J2 VDZ8.2B Roh I VMD2 ۱۵۰mW zener 8.2V
J2A ZC833A Zet C SOT23 varicap hyperabrupt 28V 33pF@2V
J2B ZC833B Zet C SOT23 varicap hyperabrupt 28V 33pF@2V
pJ3 BSH103 Phi M SOT23 n-ch 30V 0.8A mosfet
J3 ZC831 Zet C SOT23 ZC821
J3 MMSZ5248 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 18V
J3 CMOZ20V CSC I SOD523 zener 350mW 5% 20V
J3A ZC831A Zet C SOT23 varicap hyperabrupt 28V 15pF@2V
J3B ZC831B Zet C SOT23 varicap hyperabrupt 28V 15pF@2V
J3D MSB81T1 Mot vhf pnp fT 0.6GHz
J4A MBV109 Mot C SOT23 ۲۹pF VHF varicap diode
J4 ZC832 Zet C SOT23 ZC823 www.ecukar.ir
J4 MMSZ5249 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 19V
J4 CMOZ22V CSC I SOD523 zener 350mW 5% 22V
J4A ZC832A Zet C SOT23 varicap hyperabrupt 28V 22pF@2V
J4B ZC832B Zet C SOT23 varicap hyperabrupt 28V 22pF@2V
J5 ZC834 Zet C SOT23 ZC824  www.ecukar.ir
J5 MMSZ5250 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 20V
J5 CMOZ16V CSC I SOD523 zener 350mW 5% 24V
J5A ZC834A Zet C SOT23 varicap hyperabrupt 28V 47pF@2V
J5B ZC834B Zet C SOT23 varicap hyperabrupt 28V 47pF@2V
J6 M1MA174 Mot C gp Si diode 100V
J6 ZC835 Zet C SOT23 ZC825
J6 CMOZ27V CSC I SOD523 zener 350mW 5% 27V
J6A ZC835A Zet C SOT23 varicap hyperabrupt 28V 68pF@2V
J6B ZC835B Zet C SOT23 varicap hyperabrupt 28V 68pF@2V
J7 ZC836 Zet C SOT23 ZC826   www.ecukar.ir
J7 CMOZ30V CSC I SOD523 zener 350mW 5% 30V
J7A ZC830A Zet C SOT23 varicap hyperabrupt 28V 100pF@2V
J7B ZC830B Zet C SOT23 varicap hyperabrupt 28V 100pF@2V
J8 BCX71JR Phi R SOT23R BCY79-ix
J8 CMOZ33V CSC I SOD523 zener 350mW 5% 33V
J9 CMOZ36V CSC I SOD523 zener 350mW 5% 16V
J9 ISS337 Tos B SC59 dual cc sw diode 80V 200m
J9A ZC829A Zet I SOT23 varicap hyperabrupt 28V 8.2pF@2V
J9B ZC829B Zet I SOT23 varicap hyperabrupt 28V 8.2pF@2V
J12 SO2906AR R ۲N2906A
J32 SO5400R SGS R ۲N5400
J33 SO5401R SGS R ۲N5401
J39 SO692R SGS pnp Vce 300V
JA BAV74 Zet B SOT23 dual diode cc 50V 0.1A
JA BAV74 Mot B SOT23 dual sw diodes
JBs BAR74 Sie C SOT23 fast sw diode 50V 0.25A
JCs BAL74 Sie V SOT23 fast sw diode 50V 0.25A
JFs BAL99 Sie V SOT23 fast sw diode 70V 0.25A
JG BAR99 Sie E fast sw diode 70V 0.25A
JJ1 SSM3J108TU Tos M UFM p-ch mosfet high speed switch
JJ2 SSM3J109TU Tos M UFM p-ch mosfet high speed switch
JJ3 SSM3J110TU Tos M UFM p-ch mosfet high speed switch
JJ7 SSM3J114TU Tos M UFM p-ch mosfet high speed switch
JJ8 SSM3J115TU Tos M UFM p-ch mosfet high speed switch
JJB SSM3J120TU Tos M UFM p-ch mosfet power switch
JJC SSM3J130TU Tos M UFM p-ch mosfet power switch
JJE SSM3J19TU Tos M UFM p-ch mosfet power switch
JJK SSM3J132TU Tos M UFM p-ch mosfet power switch
JJL SSM3J133TU Tos M UFM p-ch mosfet power switch
JJM SSM3J134TU Tos M UFM p-ch mosfet power switch
JJN SSM3J135TU Tos M UFM p-ch mosfet power switch
JKs BF1009 Sie W SOT143 biased n-ch dg mosfet 1GHz 9V
JLs BF1009S Sie W SOT143 biased n-ch dg mosfet 1GHz 9V
JL MRF949 Mot N SOT323 npn RF fT 9GHz
JP CMDZ4L3 CSC I SOD323 zener 250mW Iz 0.5mA 4.3V
JPs BAS19 Sie C SOT23 ۱۲۰V 250mA fast sw diode
JPs BAW101 Sie S SOT143 pair isolated 300V sw diodes
JRs BAS20 Sie C SOT23 ۱۵۰V 250mA fast sw diode
JSs BAS21 Sie C SOT143 ۲۰۰V 250mA fast sw diode
JS BAW100 Sie Y SOT143 dual isolated fast sw diodes
JS3 ۲SA1815-3 San N SOT23 pnp fm mix/amp Ft 750MHz hfe 60-120
JS4 ۲SA1815-4 San N SOT23 pnp fm mix/amp Ft 750MHz hfe 90-180
JS5 ۲SA1815-5 San N SOT23 pnp fm mix/amp Ft 750MHz hfe 135-270
JTs BAS28 Sie S SOT143 dual isolated fast sw diodes   www.ecukar.ir
JTs BAS28W Sie FQ SOT343 dual isolated fast sw diodes
JV BAS116 Sie C SOT23 ۲۵۰V 75mA Ir 5nA
JX BAV170 Mot B SOT23 dual cc Si diode low Ir
JY BAV199 Mot D SOT23 dual series Si diode low Ir
JZ BAW156 Mot A SOT23 dual ca Si diode low Ir

 

 

کتاب کدهای smd   . دیتاشیت  قطعات الکترونیک – تعداد پایه های قطعه –  سلف – دیود  – خازن — مقاومت – ترانزیستور –  ای سی –  resistor — self-  diode- ic –  ecu – micro – شماتیک – دیتا شیت – تعمیرات الکترونیک – تعمیرات ایسیو – برد ایسیو – آموزش تعمیر ایسیو – Ecu repair – لحیم کاری -استپر موتور -datasheet  ایسیو –  تعمیر برق خودرو – bm34  bsi  بوش  زیمنس  دلفی  bosch  simens  برد الکترونیک  برق خودرو   نقشه برق  لحیم کاری  هویه  هیتر  بلوور  منبع تغذیه  اسیلوسکوپ  لووپ  لوپ loop  ذره بین   پنس  قلع کش  نور بالا  نور پایین  بخاری  کولر  تعمیرات  ساده   ایسیوکار   www.ecukar.ir