اولین کد روی قطعه حرف  E  است

کد قطعه قطعه      سازنده    تعداد پایه و شکل ظاهری سایز قطعه مشخصات             
e BAT64-02W Sie I SCD80
E ۱SS780 Roh I USM ۴۰V 100mA lo leakage
E BB689 Sie I SCD80 ۲-۵۵pF varicap
E MBRX02560 MCC I SOD323 ۶۰V 250mA schottky rectifier
E0 HSMP-3810 HP C SOT23 HP3810 pin atten diode
E0 HSMP-381B HP C SOT323 HP3810 pin atten diode
E01 DTDG14EP Roh P SOT89 npn dtr 60V 1A R2 10k, + c to b zener
E02 DTDG23YP Roh P SOT89 npn dtr 60V 1A 2k2+ 10k, + c to b zener
E1x BFS17 Phi N SOT23 BFY90 BFW92 www.ecukar.ir
E1x BFS17W Phi N SOT323 BFY90 BFW92     www.ecukar.ir
E1 HSMP-3811 HP K SOT23 HP3810 pin atten diode
E1 MMSZ5231 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 5.1V
E1U AP2121AK-1.8 BCD ZI SOT23-5 LDO >100mA with enable 1.8V
E1V AP2121AK-2.5 BCD ZI SOT23-5 LDO >100mA with enable 2.5V
E1W AP2121AK-2.8 BCD ZI SOT23-5 LDO >100mA with enable 2.8V
E1X AP2121AK-3.0 BCD ZI SOT23-5 LDO >100mA with enable 3.0V
E1Y AP2121AK-3.3 BCD ZI SOT23-5 LDO >100mA with enable 3.3V
E1Z AP2121AK-1.5 BCD ZI SOT23-5 LDO >100mA with enable 1.5V
E2x BFS17A Phi N SOT23 npn RF 3GHz 25mA
E2 BAL99 Zet C sw diode 75V 100mA
E2 HSMP-3812 HP D SOT23 dual series HP3810 pin atten diode
E2 MMSZ5232 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 5.6V www.ecukar.ir
E2 EDZ6.2B Roh I EMD2 ۱۵۰mW zener 6.2V
E2 VDZ6.2B Roh I VMD2 ۱۵۰mW zener 6.2V
E2p BGA2712 NXP XC SOT363 MMIC 0-3.2GHz 21dB gain 5V 35mA
E2C AP2202K-ADJ BCD ZK SOT23-5 LDO regulator, adjustable, 150mA, 2-3.5V
E2D AP2202K-2.5 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 150mA, 2.5V, bypass pin
E2E AP2202K-2.6 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 150mA, 2.6V, bypass pin
E2G AP2202K-2.8 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 150mA, 2.8V, bypass pin
E2I AP2202K-3.0 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 150mA, 3.0V, bypass pin
E2L AP2202K-3.3 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 150mA, 3.3V, bypass pin
E3 ۱SS190 Tos V SC59 series fast sw 80V 100mA 1.6nS
E3 BAR99 Zet C sw diode 75V 100mA    www.ecukar.ir
E3 HSMP-3813 HP A SOT23 dual HP3810 pin atten diode
E3 MMSZ5233 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 6.0V
E3p BGA2709 NXP XC SOT363 MMIC 0-3.5GHz 22dB gain 5V 35mA
E3C AP2202K-2.5 BCD ZL SOT23-5 LDO regulator, 150mA, 2.5V undervolt error pin     www.ecukar.ir
E3F AP2202K-3.0 BCD ZL SOT23-5 LDO regulator, 150mA, 3.0V undervolt error pin
E3G AP2202K-3.3 BCD ZL SOT23-5 LDO regulator, 150mA, 3.3V undervolt error pin      www.ecukar.ir
E3Z AP2121AK-3.2 BCD ZI SOT23-5 LDO >100mA with enable 3.2V
E4 BFS17R Phi R BFY90 BFW92
E4 HSMP-3814 HP B SOT23 dual cc HP3810 pin atten diode
E4 MMSZ5234 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 6.2V
E4A AZ431-AK BCD CD SOT23-5 Shunt reg similar TL431, 0.4%
E4C AP2211K-2.5 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 300mA, 2.5V, error pin
E4F AP2211K-3.0 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 300mA, 3.0V, error pin
E4G AP2211K-3.3 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 300mA, 3.3V, error pin
E5 BFS17AR Tfk R npn rf 3 GHz 25mA   www.ecukar.ir
E5 MMSZ52353 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 6.8V
E5 EDZ33B Roh I EMD2 ۱۵۰mW zener 33V
E5 VDZ33B Roh I VMD2 ۱۵۰mW zener 33V
E5A AZ431-BK BCD CD SOT23-5 Shunt reg similar TL431, 0.8%
E5C AP2210K-2.5 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 300mA, 2.5V, bypass pin
E5F AP2210K-2.8 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 300mA, 2.8V, bypass pin
E5H AP2210K-3.0 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 300mA, 3.0V, bypass pin
E5K AP2210K-3.3 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 300mA, 3.3V, bypass pin
E6 ZC2800E Zet C HP2800         www.ecukar.ir
E6H AS431-AK BCD CD SOT23-5 Shunt reg AN431, similar TL431, 0.5%
E6I AS431-BK BCD CD SOT23-5 Shunt reg AN431, similar TL431, 1%
E7A AZ432AK BCD CD SOT23-5 Shunt reg, 0.5%
E8 ZC2811E Zet C HP2811
E8A AZ432BK BCD CD SOT23-5 Shunt reg 1.0%
E9 ZC5800E Zet C HP5800
E11 DTA113ZE Roh N EMT3 pnp dtr 1k0 + 10k 50V 100mA
E11 DTA113ZKA Roh N SC59 pnp dtr 1k0 + 10k 50V 100mA
E13 DTA143ZE Roh N EMT3 pnp dtr 4k7 + 47k 50V 100mA
E13 DTA143ZKA Roh N SC59 pnp dtr 4k7 + 47k 50V 100mA
E22B AP2202R-3.3 BCD KQ SOT89 LDO regulator, adjustable, 150mA, 2.5V
E23 DTC143ZCA Roh N SOT23 npn dtr 4k7 + 47k 50V 100mA
E23 DTC143ZE Roh N EMT3 npn dtr 4k7 + 47k 50V 100mA
E27A AP2317R-ADJ BCD KQR SOT89 ۶۰۰mA LDO regulator,adjustable, gnd is adj pin       www.ecukar.ir
E27B AP2317R-2.5 BCD KQR SOT89 ۶۰۰mA LDO regulator, 2.5V
E27C AP2317R-3.3 BCD KQR SOT89 ۶۰۰mA LDO regulator, 3.3V
E23 DTC143ZKA Roh N SC59 npn dtr 4k7 + 47k 50V 100mA
E27E AP2315R-2.5 BCD KQ SOT89 ۶۰۰mA LDO regulator, 2.5V
E27F AP2315R-3.3 BCD KQ SOT89 ۶۰۰mA LDO regulator, 3.3V
E27H AP2315R-2.5 BCD KQR SOT89 ۶۰۰mA LDO regulator, 2.5V
E27J AP2315R-3.3 BCD KQR SOT89 ۶۰۰mA LDO regulator, 3.3V
E32 DTA123JE Roh N EMT3 pnp dtr 2k2 + 47k 50V 100mA
E32 DTA123JKA Roh N SC59 pnp dtr 2k2 + 47k 50V 100mA
E41A AZ431-LA BCD CE SOT89 Shunt reg similar TL431, 0.8%
E41B AZ431-LB BCD CE SOT89 Shunt reg similar TL431, 0.5%
E42 DTC123JE Roh N EMT3 npn dtr 2k2 + 47k 50V 100mA
E42 DTC123JKA Roh N SC59 npn dtr 2k2 + 47k 50V 100mA
E42A AZ432AR BCD CE SOT89 Shunt reg 0.5%
E42B AZ432BR BCD CE SOT89 Shunt reg 1.0%
E43C AZ431-AR BCD CE SOT89 Shunt reg similar TL431, 0.4%
E43D AZ431-BR BCD CE SOT89 Shunt reg similar TL431, 0.8%
E43G AS431-AR BCD CE SOT89 Shunt reg AN431, similar TL431, 0.5%
E43H AS431-BR BCD CE SOT89 Shunt reg AN431, similar TL431, 1%
E56 DTA144VKA Roh N SC59 pnp dtr 47k + 10k 50V 100mA
E66 DTC144VKA Roh N SC59 npn dtr 47k + 10k 50V 100mA
E78A AZ78L05R BCD KQ SOT89 reg 100mA 5V   www.ecukar.ir
E78B AZ78L08R BCD KQ SOT89 reg 100mA 8V
E78C AZ78L09R BCD KQ SOT89 reg 100mA 9V
E78D AZ78L12R BCD KQ SOT89 reg 100mA 12V
E723 AZ7023RTR BCD CK SOT89 voltage detector 2.3V oc output
E725 AZ7025RTR BCD CK SOT89 voltage detector 2.5V oc output
E727 AZ7027RTR BCD CK SOT89 voltage detector 2.7V oc output
E729 AZ7029RTR BCD CK SOT89 voltage detector 2.9V oc output
E731 AZ7031RTR BCD CK SOT89 voltage detector 3.1V oc output
E733 AZ7033RTR BCD CK SOT89 voltage detector 3.3V oc output
E743 AZ7043RTR BCD CK SOT89 voltage detector 4.3V oc output
E747 AZ7047RTR BCD CK SOT89 voltage detector 4.7V oc output
E8R AP2410B31 BCD CC SOT23-6 dual LDO Vreg 2.8+1.8V with enables
E9P AP2410B12 BCD CC SOT23-6 dual LDO Vreg 1.8+2.5V with enables
E9Q AP2410B13 BCD CC SOT23-6 dual LDO Vreg 1.8+2.8V with enables
E9R AP2410B14 BCD CC SOT23-6 dual LDO Vreg 1.8+3.3V with enables
E17A AZ1117R-ADJ BCD CG SOT89 adjustable 1 A LDO Vreg gnd=adj pin
E17B AZ1117R-1.5 BCD CG SOT89 ۱A LDO Vreg 1.5V           www.ecukar.ir
E17C AZ1117R-1.8 BCD CG SOT89 ۱A LDO Vreg 1.8V
E17D AZ1117R-2.5 BCD CG SOT89 ۱A LDO Vreg 2.5V
E17E AZ1117R-3.3 BCD CG SOT89 ۱A LDO Vreg 3.3V
E17F AZ1117R-5.0 BCD CG SOT89 ۱A LDO Vreg 5.0V
E17G AZ1117R-1.2 BCD CG SOT89 ۱A LDO Vreg 1.2V
E17H AZ1117R-2.85 BCD CG SOT89 ۱A LDO Vreg 2.85V
E17K AZ1117BH-ADJ BCD CG SOT223 adjustable 0.8ALDO Vreg gnd=adj pin
E17L AZ1117BH-1.8 BCD CG SOT223 ۰٫۸A LDO Vreg 1.8V    www.ecukar.ir
E17M AZ1117BH-3.3 BCD CG SOT223 ۰٫۸A LDO Vreg 3.3V
E17N AZ1117R-2.5 BCD CG SOT223 ۰٫۸A LDO Vreg 2.5V
EA MMBZ4711 Vis IC SOT23 zener 350mW 5% 27V
EAxx EGF1A Vis I DO214 rectifier ultrafast 50V 1A xx date code
EAs BCW65A Sie N SOT23 npn 32V 800mA hfe 100 min
EA4 AZ431-AN BCD CF SOT23 Shunt reg similar TL431, 0.4%
EA5 AZ431-BN BCD CF SOT23 Shunt reg similar TL431, 0.8%
EA6 AZ431-LA BCD CF SOT23 Shunt reg similar TL431, 0.5%
EA7 AZ431-LB BCD CF SOT23 Shunt reg similar TL431, 1.0%
EA8 AZ432-LA BCD CF SOT23 Shunt reg 0.5%      www.ecukar.ir
EA9 AZ432-LB BCD CF SOT23 Shunt reg 1.0%
EBs BCW65B Sie N SOT23 npn 32V 800mA hfe 160 min
EB HSMP-4810 HP J SOT23 ۰٫۵-۳GHz pin 2 cathode connections
EB MSC1022-B Mot H pnp RF 150MHz fT 20V xx date code
EBxx EGF1B Vis I DO214 rectifier ultrafast 100V 1A
EB1 AN431-AN BCD ZG SOT23 Shunt reg AN431, similar TL431, diff base 0.5%
EB2 AN431-BN BCD ZG SOT23 Shunt reg AN431, similar TL431, diff base 1%
EB5 AS431-AN BCD CF SOT23 Shunt reg AN431, similar TL431, 0.5%
EB6 AS431-BN BCD CF SOT23 Shunt reg AN431, similar TL431, 1%
EC MSC1022-C Mot H pnp RF 150MHz fT 20V    www.ecukar.ir
EC MMSZ4712 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 28V
EC1 AZ809NLTR BCD CL SOT23 uP reset cct 4.63V threshold, active low
EC4 AZ809NTTR BCD CL SOT23 uP reset cct 3.08V threshold, active low
EC5 AZ809NSTR BCD CL SOT23 uP reset cct 2.93V threshold, active low
EC6 AZ809NRTR BCD CL SOT23 uP reset cct 2.63V threshold, active low
ECxx EGF1C Vis I DO214 rectifier ultrafast 150V 1A xx date code
ECs BCW65C Sie N SOT23 npn 32V 800mA hfe 250 min
ED BCV28 Sie P SOT89 pnp darlington 30V 0.8A comp BCV29
ED MMSZ4713 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 30V    www.ecukar.ir
ED MMBZ4713 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 30V
ED1 AZ810NLTR BCD CL SOT23 uP reset cct 4.63V threshold, active hi
ED4 AZ810NTTR BCD CL SOT23 uP reset cct 3.08V threshold, active hi
ED5 AZ810NSTR BCD CL SOT23 uP reset cct 2.93V threshold, active hi
ED6 AZ810NRTR BCD CL SOT23 uP reset cct 2.63V threshold, active hi
EDxx EGF1D Vis I DO214 rectifier ultrafast 200V 1A xx date code
EE SM6T18A ST I SMB transil 18V 600W
EE BCV48 Sie P SOT89 pnp darlington 60V 0.8A comp BCV49
EE MMSZ4714 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 33V     www.ecukar.ir
EE MMBZ4714 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 33V
EF BCV29 Sie P SOT89 npn darlington 30V 0.8A comp BCV28
EF BCW66F Sie N SOT23 npn 45V 800mA hfe 100 min
EF MMSZ4715 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 36V
EF MMBZ4715 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 36V
EF1 AP2121N-1.5 BCD ZH SOT23 LDO reg 1.5V >100mA
EF3 AP2121N-1.8 BCD ZH SOT23 LDO reg 1.8V >100mA
EF4 AP2121N-2.5 BCD ZH SOT23 LDO reg 2.5V >100mA
EF5 AP2121N-2.8 BCD ZH SOT23 LDO reg 2.8V >100mA
EF6 AP2121N-3.0 BCD ZH SOT23 LDO reg 3.0V >100mA
EF7 AP2121N-3.2 BCD ZH SOT23 LDO reg 3.2V >100mA
EF8 AP2121N-3.3 BCD ZH SOT23 LDO reg 3.3V >100mA
EG BCV49 Sie P SOT89 npn darlington 60V 0.8A comp BCV48
EGs BCW66G Sie N SOT23 npn 45V 800mA hfe 160 min
EHs BCW66H Sie N SOT23 npn 45V 800mA hfe 240 min
EH MMSZ4716 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 39V
EH ۱SS365 San C SOT23 schottky UHF det/mix
EH MMVZ4716 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 39V
EH1 AZ809ASLTR BCD CL SOT23 uP reset cct 2.93V threshold, active low
EH2 AP2210N-2.5 BCD ZH SOT23 LDO regulator, 300mA, 2.5V
EH3 AP2210N-2.8 BCD ZH SOT23 LDO regulator, 300mA, 2.8V
EH4 AP2210N-3.0 BCD ZH SOT23 LDO regulator, 300mA, 3.0V
EH5 AP2210N-3.3 BCD ZH SOT23 LDO regulator, 300mA, 3.3V
EH6 AZ809ARLTR BCD CL SOT23 uP reset cct 2.63V threshold, active low
EH7 AZ809ANLTR BCD CL SOT23 uP reset cct 4.63V threshold, active low
EH11A AP1117H-ADJ BCD CG SOT223 ۱A LDO regulator,adjustable, gnd is adj pin
EH12A AP1117H-1.5 BCD CG SOT223 ۱A LDO regulator,1.5V
EH13A AP1117H-1.8 BCD CG SOT223 ۱A LDO regulator,1.8V
EH14A AP1117H-2.5 BCD CG SOT223 ۱A LDO regulator, 2.5V
EH15A AP1117H-2.85 BCD CG SOT223 ۱A LDO regulator, 2.85V
EH16A AP1117H-3.3 BCD CG SOT223 ۱A LDO regulator,3.3V
EH17A AP1117H-5.0 BCD CG SOT223 ۱A LDO regulator,5.0V
EH18A AP1117H-1.2 BCD CG SOT223 ۱A LDO regulator,1.2V
EH27A AP2317R-ADJ BCD KQR SOT223 ۶۰۰mA LDO regulator,adjustable, gnd is adj pin  www.ecukar.ir
EH27B AP2317R-2.5 BCD KQR SOT223 ۶۰۰mA LDO regulator, 2.5V
EH27C AP2317R-3.3 BCD KQR SOT223 ۶۰۰mA LDO regulator, 3.3V
EH31A AZ317H BCD CG SOT223 ۱A LM317 equiv regulator,adjustable, gnd is adj pin
EH78A AZ78L05H BCD KQ SOT223 reg 100mA 5V
EH78B AZ78L08H BCD KQ SOT223 reg 100mA 8V
EH78C AZ78L09H BCD KQ SOT223 reg 100mA 9V
EH78D AZ78L12H BCD KQ SOT223 reg 100mA 12V
EH86A AZ1086H-ADJ BCD CG SOT223 ۱٫۵A LDO regulator, adjustable, gnd = adj pin
EH86B AZ1086H-1.5 BCD CG SOT223 ۱٫۵A LDO regulator 1.5V   www.ecukar.ir
EH86C AZ1086H-2.5 BCD CG SOT223 ۱٫۵A LDO regulator 1.5V
EH86D AZ1086H-3.3 BCD CG SOT223 ۱٫۵A LDO regulator 3.3V
EH86E AZ1086H-1.8 BCD CG SOT223 ۱٫۵A LDO regulator 1.8V
EH86F AZ1086H-5.0 BCD CG SOT223 ۱٫۵A LDO regulator 5.0V
EH86G AZ1086H-3.0 BCD CG SOT223 ۱٫۵A LDO regulator 3.0V
EHAA MAX6326_R22-T Max ZB SOT23 microproc -ve reset gen 2.200V
EIAA MAX6327_R22-T Max ZB SOT23 microproc +ve reset gen 2.200V
EJ MMSZ4717 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 43V
EJ MMBZ4717 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 43V
EJAA MAX6328_R22-T Max ZB SOT23 microproc -ve reset gen 2.200V
EK SM6T22A ST I SMB transil 22V 600W
EKs BCX41 Sie N SOT23 gp npn 125V 1A comp BCX42
EM SM24V8A ST I SMB transil 24V 600W
EO ۲SC282O Tos P SOT89 npn power amp hfe 70-140 comp 2SA1002
EP SM6T27A ST I SMB transil 27V 600W
EP CMDZ3L0 CSC I SOD323 zener 250mW Iz 0.5mA 3.0V
EPY SM6T27AY ST I SMB transil 27V 600W automotive rated
ER SM6T30A ST I SMB transil 30V 600W    www.ecukar.ir
ET SM6T33A ST I SMB transil 33V 600W
ET BCW65AR Sie R SOT23R npn 32V 800mA hfe 100 min
EU BCW65BR Sie R SOT23R npn 32V 800mA hfe 160 min
EV SM6T36A ST I SMB transil 36V 600W
EPY SM6T36AY ST I SMB transil 36V 600W automotive rated
EW BCW65CR Sie R SOT23R npn 32V 800mA hfe 240 min
EWAA MAX6326_R23-T Max ZB SOT23 microproc -ve reset gen 2.320V
EX SM6T39A ST I SMB transil 39V 600W
EXY SM6T39AY ST I SMB transil 39V 600W automotive rated
EX BCW65FR Sie R SOT23R npn 45V 800mA hfe 100 min
EXAA MAX6326_R24-T Max ZB SOT23 microproc -ve reset gen 2.400V
EY BCW65GR Sie R SOT23R npn 45V 800mA hfe 160 min
EY ۲SC282Y Tos P SOT89 npn power amp hfe 120-240 comp 2SA1002
EYAA MAX6326_R25-T Max ZB SOT23 microproc -ve reset gen 2.500V
EZ BCW65HR Sie R SOT23R npn 45V 800mA hfe 240 min
EZAA MAX6326_R26-T Max ZB SOT23 microproc -ve reset gen 2.630V

 

 

کتاب کدهای smd   . دیتاشیت  قطعات الکترونیک – تعداد پایه های قطعه –  سلف – دیود  – خازن — مقاومت – ترانزیستور –  ای سی –  resistor — self-  diode- ic –  ecu – micro – شماتیک – دیتا شیت – تعمیرات الکترونیک – تعمیرات ایسیو – برد ایسیو – آموزش تعمیر ایسیو – Ecu repair – لحیم کاری -استپر موتور -datasheet  ایسیو –  تعمیر برق خودرو – bm34  bsi  بوش  زیمنس  دلفی  bosch  simens  برد الکترونیک  برق خودرو   نقشه برق  لحیم کاری  هویه  هیتر  بلوور  منبع تغذیه  اسیلوسکوپ  لووپ  لوپ loop  ذره بین   پنس  قلع کش  نور بالا  نور پایین  بخاری  کولر  تعمیرات  ساده   ایسیوکار   www.ecukar.ir