اولین کد روی قطعه حرف  D  است

کد قطعه قطعه      سازنده    تعداد پایه و شکل ظاهری سایز قطعه مشخصات             
D BB659 Sie I SCD80 ۲-۳۸p varicap
D BAS21-03W Sie I SOD323  www.ecukar.ir
D ۱SS376 Roh I USM ۳۰۰V 50mA sw
D MRF577 Mot N SOT323 npn RF fT 7GHz
D MBRX02550 MCC I SOD323 ۵۰V 250mA schottky rectifier
D0 HSMP-3800 HP C SOT23 HP3800 pin atten diode
D1 BCW31 Phi N SOT23 BC108A www.ecukar.ir
D1p BCW31 Phi N SOT23 BC108A
D1t BCW31 Phi N SOT23 BC108A
D1 HSMP-3801 HP K HP3800 pin atten diode
D1 SST211 Tem XQ n-ch mosfet 30V 1nS
D1 AZ23C2V7 Dio A SOT23 dual ca zener 2.7V 0.3W
D1 MMSZ5226 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 3.3V
D1 BFU610F NXP MQ SOT343F npn wb RF Si Ft 15GHz
D-1 PUMD12 NXP DP SOT363 gp npn/pnp dual RET R1=R2 = 47k
Dp1 PUMD12 NXP DP SOT363 gp npn/pnp dual RET R1=R2 = 47k
Dt1 PUMD12 NXP DP SOT363 gp npn/pnp dual RET R1=R2 = 47k
D2 BCW32 Phi N SOT23 BC108B
D2 MMSZ5227 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 3.6V
D2 BFU630F NXP MQ SOT343F npn wb RF Si Ft 21GHz
D2 BAP63-03 NXP I SOD323 pin diode to 3GHz
D2p BCW32 Phi N SOT23 BC108B www.ecukar.ir
D2t BCW32 Phi N SOT23 BC108B
D2 HSMP-3802 HP D dual HP3800 pin atten diode
D2 AZ23C3V0 Dio A SOT23 dual ca zener 3.0V 0.3W
D2 PEMD12 NXP DP SOT666 gp npn/pnp dual RET R1=R2 = 47k
D3 MMSZ5228 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 3.9V
D3 BCW33 Phi N SOT23 BC108C
D3 ۱S187 Tos E SC59 si diode hi-speed sw 80V 0.1A
D3 AZ23C3V3 Dio A SOT23 dual ca zener 3.3V 0.3W
D2 BAP65-03 NXP I SOD323 pin diode rf sw/atten 100mA 30V
D3 BFU660F NXP MQ SOT343F npn wb RF Si Ft 21GHz
D3p BCW33 Phi N SOT23 BC108C www.ecukar.ir
D3t BCW33 Phi N SOT23 BC108C
D3B RB420D Roh C ۲۵V 100mA schottky
D3E RB411D Roh C SOT23 ۲۰V 500mA schottky
D3J RB420D Roh C ۲۵V 100mA schottky
D3L RB706D-40 Roh B dual 45V 30mA schottky
D4 BCW31R Phi R SOT23R BC108A
D4 ۲SA1252-4 San N SOT23 pnp 60V gp af, hfe 90-180 2SC3141 comp
D4 HSMP-3804 HP B SOT23 dual cc HP3800 pin atten diode
D4 AZ23C3V6 Dio A SOT23 dual ca zener 3.6V 0.3W
D4 MMSZ5229 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 4.3V
D4 BFU690F NXP MQ SOT343F npn wb RF Si Ft 18GHz
D5 SST215 Tem XQ n-ch mosfet 20V 1nS
D5 ۲SA1252-5 San N SOT23 pnp 60V gp af, hfe 135-270 2SC3141 comp
D5 ۲SA1687-5 San N SOT323 pnp 60V gp af, hfe 135-270 2SC4446 comp
D5 BCW32R Phi R SOT23R BC108B  www.ecukar.ir
D5 AZ23C3V9 Dio A SOT23 dual ca zener 3.9V 0.3W
D5 MMSZ5230 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 4.7V
D5 BFU710F NXP MQ SOT343F npn wb RF SiGe Ft 43GHz
D6 ۲SA1252-6 San N SOT23 pnp 60V gp af, hfe 200-400 2SC3141 comp
D6 ۲SA1687-6 San N SOT323 pnp 60V gp af, hfe 200-400 2SC4446 comp
D6 BCW33R Phi R SOT23R BC108C
D6 MMBC1622D6 Mot N MPS3904 hfe 200-400
D6 AZ23C4V3 Dio A SOT23 dual ca zener 4.3V 0.3W
D6 BFU730F NXP MQ SOT343F npn wb RF SiGe Ft 56GHz
D7 BFU760F NXP MQ SOT343F npn wb RF SiGe Ft 45GHz
D7p BCF32 Phi N SOT23
D7t BCF32 Phi N SOT23
D7 ۲SA1252-7 San N SOT23 pnp 60V gp af, hfe 300-600 2SC3141 comp
D7 ۲SA1687-7 San N SOT23 pnp 60V gp af, hfe 300-600 2SC4446 comp
D7 MMBC1622D7 Mot N MPS3904 hfe 300-600
D7 AZ23C4V7 Dio A SOT23 dual ca zener 4.7V 0.3W
D7C FTZC6.2N Roh DZ SMD5 quad ESD ca zener 6.82V 0.2W
D8 AZ23C5V1 Dio A SOT23 dual ca zener 5.1V 0.3W
D8 BFU790F NXP MQ SOT343F npn wb RF SiGe Ft 25GHz
D8p BCF33 Phi N SOT23 BC146/03
D9 AZ23C5V6 Dio A SOT23 dual ca zener 5.6V 0.3W
D9 ۱SS401 Tosh C USC schottky 20V 0.5A
D10 AZ23C6V2 Dio A SOT23 dual ca zener 6.2V 0.3W
D11 SST211 Sil XQ n-ch mosfet sw
D11 AZZ23C6V8 Dio A SOT23 dual ca zener 6.8V 0.3W
D12 AZZ23C7V5 Dio A SOT23 dual ca zener 7.5V 0.3W
D13 SST213 Sil XQ n-ch mosfet sw
D13 AZZ23C8V2 Dio A SOT23 dual ca zener 8.2V 0.3W
D14 AZZ23C9V1 Dio A SOT23 dual ca zener 9.1V 0.3W
D15 AZZ23C10 Dio A SOT23 dual ca zener 10V 0.3W
D15 SST215 Sil XQ n-ch mosfet sw
D16 AZZ23C11 Dio A SOT23 dual ca zener 11V 0.3W
D17 AZZ23C12 Dio A SOT23 dual ca zener 12V 0.3W
D18 AZZ23C13 Dio A SOT23 dual ca zener 13V 0.3W
D19 AZZ23C15 Dio A SOT23 dual ca zener 15V 0.3W
D20 AZZ23C16 Dio A SOT23 dual ca zener 16V 0.3W
D21 AZZ23C18 Dio A SOT23 dual ca zener 18V 0.3W
D22 AZZ23C20 Dio A SOT23 dual ca zener 20V 0.3W
D23 AZZ23C22 Dio A SOT23 dual ca zener 22V 0.3W
D24 AZZ23C24 Dio A SOT23 dual ca zener 24V 0.3W
D25 AZZ23C27 Dio A SOT23 dual ca zener 27V 0.3W
D26 AZZ23C30 Dio A SOT23 dual ca zener 30V 0.3W
D27 AZZ23C33 Dio A SOT23 dual ca zener 33V 0.3W
D28 AZZ23C36 Dio A SOT23 dual ca zener 36V 0.3W
D29 AZZ23C39 Dio A SOT23 dual ca zener 39V 0.3W
D30 AZZ23C43 Dio A SOT23 dual ca zener 43V 0.3W
D31 AZZ23C47 Dio A SOT23 dual ca zener 47V 0.3W
D32 AZZ23C51 Dio A SOT23 dual ca zener 51V 0.3W
D58 FLLD261 Zet B SOT23 low leakage dual cc Si diode
D63 FLLD263 Zet A SOT23 low leakage dual ca Si diode
D76 BAR18J SGS I SOD232 schottky 70V 15mA
D76 BAR18 SGS C SOT23 schottky 70V 30mA
D85 BAT17DS SGS D ۲xBA481 www.ecukar.ir
D86 BAT54J ST I SOD232 schottky 30V 300mA
D86 BAT54 ST C SOT23 schottky 30V 300mA
D87 BAT54C ST B SOT23 dual cc schottky 30V 300mA
D88 BAT54S ST D SOT23 dual series schottky 30V 300mA
D94 BAR42 SGS C SOT23 schottky 30V 100mA
D95 BAR43 SGS C SOT23 schottky 30V 100mA
D96 BAS70-04 SGS D SOT23 ۲xBAR18
D97 BAS70-05 SGS B SOT23 ۲xBAR18
D98 BAS70-06 SGS A SOT23 ۲xBAR18
D619 ZXTD09N50DE6 Dio XG SOT26 dual npn 12V 1A sw
DA BCW67A SGS N SOT23 pnp 32V 0.8A hfe 100 min
DA BF622 Sie P SOT89 npn 250V video o/p
DA MMSZ4708 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 22V
DA MMBZ4708 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 22V
DA5 BAR43S SGS D SOT23 ۲xBAR43
DB BCW67B SGS N SOT23 pnp 32V 0.8A hfe 160 min
DB BF623 Sie P SOT89 pnp 250V video o/p
DB1 BAR43A SGS A SOT23 ۲xBAR43
DB2 BAR43C SGS B SOT23 ۲xBAR43
DC BCW67C SGS N SOT23 pnp 32V 0.8A hfe 250 min
DC BF720 Mot P SOT223 npn 1.5W 300V
DC BFN20 Sie P SOT89 npn video o/p 300V comp BFN21
DC MMSZ4695 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 8.7V
DC MMBZ4695 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 8.7V
DD BFN16 Sie P SOT89 npn video o/p 250V comp BFN17
DD MMSZ4696 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 9.1V
DD MMBZ4696 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 9.1V
DE BFN18 Sie P SOT89 npn video o/p 300Vcomp BFN19
DE SM6T6V8A ST I SMB transil 6.8V 600W
DE MMSZ4697 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 10V
DE MMBZ4697 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 10V
DF BCW68F SGS N SOT23 pnp 45V 0.8A hfe 100 min
DF BF721 Mot P SOT223 pnp 1.5W 300V
DF BFN21 Sie P SOT89 pnp 300V video o/p comp BFN20
DF MMSZ4698 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 11V
DF MMBZ4698 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 11V
DFR ۲SD1623S San P SOT89 npn lo Vcesat sw comp 2SB1123 hfe 100-200
DFS ۲SD1623T San P SOT89 npn lo Vcesat sw comp 2SB1123 hfe 140-180
DFT ۲SD1623U San P SOT89 npn lo Vcesat sw comp 2SB1123 hfe 200-400
DFT ۲SD1623V San P SOT89 npn lo Vcesat sw comp 2SB1123 hfe 280-560
DG BCW68G SGS N SOT23 pnp 45V 0.8A hfe 160 min
DG SM6T7V5A ST I SMB transil 7.5V 600W
DG BFN17 Sie P SOT89 pnp video o/p 250V comp BFN16
DH BCW68H SGS N SOT23 pnp 45V 0.8A hfe 250 min
DH BCW68G Mot N SOT23 pnp 45V 0.8A hfe 160 min
DH MMBD2000 Mot C SOT323 Si sw diode 20V 0.2A SOT323
DH BFN19 Sie P SOT89 pnp video o/p 300V comp BFN18
DH MMSZ4699 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 12V
DH MMBZ4699 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 12V
DJ MMSZ4700 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 13V
DJ MMBZ4700 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 13V
DK BCX42 Sie N SOT23 gp audio pnp 125V comp BCX41
DK MMSZ4701 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 14V
DK MMBZ4701 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 14V
DKE ۲SD1628E San P SOT89 npn low sat sw hfe 120-200
DKF ۲SD1628F San P SOT89 npn low sat sw hfe 160-320
DKG ۲SD1628G San P SOT89 npn low sat sw hfe 280-560
DM MMSZ4702 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 15V
DM MMBZ4702 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 15V
DN MMSZ4703 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 16V
DN MMBZ4703 Vis CI SOT23 zener 350mW 5% 16V
DP MMBD2010 Mot B SOT323 dual cc MMBD2000
DP MMSZ4704 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 17V
DP MMBZ4704 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 17V
DP SM6T10A ST I SMB transil 6.8V 10V 600W
DP CMDZ2L8 CSC I SOD323 zener 250mW Iz 0.5mA 2.8V
DQ ۲P710AQ Phi N SOT346 gp pnp hfe 85-170
DR ۲P710AR Phi N SOT346 gp pnp hfe 120-240
DS ۲P710AS Phi N SOT346 gp pnp hfe 170-340
DT SM6T12A ST I SMB transil 12V 600W
DT BCW67AR SGS R SOT23R pnp 32V 0.8A hfe 100 min
DT MMSZ4705 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 18V
DT MMBZ4705 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 18V
DU BCW67BR SGS R SOT23R pnp 32V 0.8A hfe 160 min
DU MMSZ4706 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 19V
DU MMBZ4706 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 19V
DV MMSZ4707 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 20V
DV MMBZ4707 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 20V
DW BCW67CR SGS R SOT23R pnp 32V 0.8A hfe 250 min
DW1 PUMD12 NXP DP SOT363 gp npn/pnp dual RET R1=R2 = 47k
DX BCW68FR SGS R SOT23R pnp 45V 0.8A hfe 100 min
DX SM6T15A ST I SMB transil 15V 600W  www.ecukar.ir
DY BCW68GR SGS R SOT23R pnp 45V 0.8A hfe 160 min
DY MMSZ4710 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 25V
DY MMBZ4710 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 25V
DZ MMSZ4709 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 24V
DZ MMBZ4709 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 24V
DZ BCW68HR SGS R SOT23R pnp 45V 0.8A hfe 250 min

 

 

کتاب کدهای smd   . دیتاشیت  قطعات الکترونیک – تعداد پایه های قطعه –  سلف – دیود  – خازن — مقاومت – ترانزیستور –  ای سی –  resistor — self-  diode- ic –  ecu – micro – شماتیک – دیتا شیت – تعمیرات الکترونیک – تعمیرات ایسیو – برد ایسیو – آموزش تعمیر ایسیو – Ecu repair – لحیم کاری -استپر موتور -datasheet  ایسیو –  تعمیر برق خودرو – bm34  bsi  بوش  زیمنس  دلفی  bosch  simens  برد الکترونیک  برق خودرو   نقشه برق  لحیم کاری  هویه  هیتر  بلوور  منبع تغذیه  اسیلوسکوپ  لووپ  لوپ loop  ذره بین   پنس  قلع کش  نور بالا  نور پایین  بخاری  کولر  تعمیرات  ساده   ایسیوکار   www.ecukar.ir