اولین کد روی قطعه حرف  C  است

کد قطعه قطعه      سازنده    تعداد پایه و شکل ظاهری سایز قطعه مشخصات             
C BB565 Sie I SCD80 uhf varicap 2-20pF
C BB179B Phi I SOD 523 UHF Varicap 2-11pF
C white BAT165 Sie I ۴۰V 750mA sw Schottky
C RN262CS Roh I VMN2 HF pin diode
C KV1832E Tok I URD uhf varicap 4-17pf
C MBRX02540 MCC I SOD323 ۴۰V 250mA schottky rectifier
C RB521S-30 MCC I SOD523 ۳۰V 200mA schottky
C0 HSMS-2820 HP C SOT23 HP2835 schottky
C0 HSMS-282B HP C SOT323 HP2835 schottky
C06 DDX123JU Dio DO SOT363 dual dtr pnp/npn 50V 0.1A 2k2/47k
C06 DDX123JK Dio DO SOT26 dual dtr pnp/npn 50V 0.1A 2k2/47k
C07 DDX143TU Dio DO SOT363 dual dtr pnp/npn 50V 0.1A R1 4k7
C07 DDX143TK Dio DO SOT26 dual dtr pnp/npn 50V 0.1A R1 4k7
C1 HSMS-2821 HP K SOT23 HP2835 schottky www.ecukar.ir
C1 BCW29 Phi N SOT23 BC178A
C1p BCW29 Phi N SOT23 BC178A
C1t BCW29 Phi N SOT23 BC178A
C1 BFQ51C Phi CX SOT173 pnp BFR90A complement
C1 ۱SS387 Tos I ESC ۸۰V 100mA fast sw 1.6nS
C1- BGM1011 NXP SOT363 MMIC amp
C1 ۱SS352 Tos I USC ۸۰V 100mA fast sw 1.6nS
C1 MMSZ5221B MCC I SOD123 zener 2.4V 0.5W
C2 BCW30 Phi N SOT23 BC178B
C2p BCW30 Phi N SOT23 BC178B
C2t BCW30 Phi N SOT23 BC178B
C2 BFQ32C Phi CX SOT173 pnp 4.5GHz 15V 100mA
C2 HSMS-2822 HP D SOT23 dual HP2835 schottky
C2 HSMS-282C HP D SOT323 dual HP2835 schottky
C2 SST112 Tem F SOT23 J112 analog sw n-ch jfet
C2 EDZ5.6B Roh I EMD2 ۱۵۰mW zener 5.6V
C2 VDZ5.6B Roh I VMD2 ۱۵۰mW zener 5.6V
C2 MMSZ5222B MCC I SOD123 zener 2.5V 0.5W
C2- BGM1012 NXP SOT363 MMIC amp
C2A ZDC833A Zet B SOT23 dual cc 28V varicap 15pF @2V
C3 HSMS-2823 HP A SOT23 dual HP2835 schottky
C3 BFQ23C Phi CX SOT173 pnp complement BFP91A
C3 SMBT4126 Sie N ۲N4126 www.ecukar.ir
C3 ۱SS226 Tos D SOT23 dual series fast sw 80V 100mA 1.6nS
C3 ۱SS302 Tos D SOT323 dual series fast sw 80V 100mA 1.6nS
C3 ۱SS362 Tos D SSM dual series fast sw 80V 80mA 1.6nS
C3 KDS122 KEC D USM dual series sw diode 80V 100mA
C3 SST113 Tem F SOT23 J113 analog sw jfet
C3 MMSZ5223B MCC I SOD123 zener 2.7V 0.5W
C3T ۱PS226 Phi D SOT346 dual series 80V high seed diode
C4 BCW29R Phi R SOT23R BC178A
C4 HSMS-2824 HP B SOT23 dual HP2835 schottky
C4 UMC4N MCC SOT353 DTA114/DTC144 npn/pnp dtr combo
C4- BGM1013 NXP SOT363 MMIC amp www.ecukar.ir
C5 MMBA811C5 Mot N ۲N5086 pnp hfe 135-270
C5 BCW30R Phi R SOT23R BC178B
C5 HSMS-2825 HP S SOT143 dual HP2835 schottky
C5 MMSZ5225 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 3.0V
C5 EDZ30B Roh I EMD2 ۱۵۰mW zener 30V
C5- BGM1015 NXP SOT363 MMIC amp
C5 VDZ30B Roh I VMD2 ۱۵۰mW zener 30V
C5A ZDC834A Zet B SOT23 dual cc 28V varicap 47pF @2V
C6 MMBA811C6 Mot N ۲N5086 pnp hfe 200-400
C7 MMBA811C7 Mot N ۲N5086 pnp hfe 300-600
C7 HSMS-2827 HP RQ SOT143 HP2835 ring quad
C8 HSMS-2828 HP BQ SOT143 HP2835 bridge quad
C8 BCF30 SGS N SOT23 BC559B   www.ecukar.ir
C8 MMBA811C8 Mot N ۲N5086 pnp hfe 450-900
C9 ۱SS307 Tos C S59 fast sw 30V 100mA
C9 HSMS2829 Ava DQ SOT143 HP2835 crossover quad
C11 SST111 Sil F SOT23 J111 n-ch fet
C12 SST112 Sil F SOT23 J112 n-ch fet
C12 DDX114TU Dio DO SOT363 dual dtr pnp/npn 50V 0.1A R1 10k
C12 DDX114TK Dio DO SOT26 dual dtr pnp/npn 50V 0.1A R1 10k
C13 SST113 Sil F SOT23 J113 n-ch fet
C13 DDX114EU Dio DO SOT363 dual dtr pnp/npn 50V 0.1A 10k/10k
C13 DDX114EK Dio DO SOT26 dual dtr pnp/npn 50V 0.1A 10k/10k
C14 DDX114YU Dio DO SOT363 dual dtr pnp/npn 50V 0.1A 10k/47k
C14 DDX114YK Dio DO SOT26 dual dtr pnp/npn 50V 0.1A 10k/47k
C17 DDX124EU Dio DP SOT363 dual dtr pnp/npn 50V 0.1A 22k/22k
C17 DDX124EK Dio DP SOT26 dual dtr pnp/npn 50V 0.1A 22k/22k
C20 DDX144EU Dio DO SOT363 dual dtr pnp/npn 50V 0.1A 47k/47k
C20 DDX144EK Dio DO SOT26 dual dtr pnp/npn 50V 0.1A 47k/47k
C38 SST5638 Sil F SOT23 ۲N5638         www.ecukar.ir
C39 SST5639 Sil F SOT23 ۲N5639
C40 SST5640 Sil F SOT23 ۲N5640
C41 SST4091 Sil F SOT23 ۲N4091
C42 SST4092 Sil F SOT23 ۲N4092
C43 SST4093 Sil F SOT23 ۲N4093
C48 CMHD4448TR Vis I SOD123 ۱N4448 sw diode
C56 SST4856 Sil F SOT23 ۲N4856
C57 SST4857 Sil F SOT23 ۲N4857
C58 SST4858 Sil F SOT23 ۲N4858
C59 SST4859 Sil F SOT23 ۲N4859
C60 SST4860 Sil F SOT23 ۲N4860
C61 SST4861 Sil F SOT23 ۲N4861
C91 SST4391 Sil F SOT23 ۲N4391
C92 SST4392 Sil F SOT23 ۲N4392
C93 SST4393 Sil F SOT23 ۲N4393
CA BCW61AR Phi R SOT23R BCY78-vii
CA BCP68 Mot P SOT223 ۲۰V 1A npn
CA ZMV829B Zet I SOD323 varicap hyperab 28V 8.2pF@2V
CA MMSZ4691 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 6.2V
CA MMBZ4691 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 6.2V
CAS ۲SC3645S San P SOT89 NPN 100V comp 2SA1415
CAT ۲SC3645T San P SOT89 NPN 100V comp 2SA1415
CB BCX68-10 Sie P SOT89 npn AF 20V 2A hfe 100
CB BCW61BR Phi R SOT23R BCY78-viii www.ecukar.ir
CB ZMV830B Zet I SOD323 varicap hyperabrupt 28V 10pF@2V
CBC BC868-10 MCC P SOT89 npn 20V 500mA hfe 85-160
CBR ۲SC3646R San P SOT89 NPN HV comp 2SA1416R
CBS ۲SC3646S San P SOT89 NPN HV comp 2SA1416S
CBT ۲SC3646S San P SOT89 NPN HV comp 2SA1416T
CC BCW61CT Phi R SOT23R BCY78-ix www.ecukar.ir
CC BCX68-16 Sie P SOT89 npn AF 20V 2A hfe 160
CC ZMV831B Zet I SOD323 varicap hyperabrupt 28V 15pF@2V
CC ZMDC831B Zet B SOT323 dual cc ZMV831B (above)
CC MMSZ4678 MCC I SOD123 zener 1.8V 0.5W
CC1 CMHZ5221B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 2.4V
CC2 CMHZ5222B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 2.5V
CC3 CMHZ5223B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 2.7V
CC4 CMHZ5224B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 2.8V
CC5 CMHZ5225B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 3.0V
CC10 CMPZDC27V CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 27V
CC11 CMPZDC30V CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 30V
CC12 CMPZDC33V CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 33V
CC13 CMPZDC36V CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 36V
CC14 CMPZDC39V CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 39V
CC15 CMPZDC43V CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 43V
CC16 CMPZDC47V CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 47V
CCC BC868-16 MCC P SOT89 npn 20V 500mA hfe 120-200
CCR ۲SC3647R San P SOT89 NPN HV comp 2SA1417R
CCS ۲SC3647S San P SOT89 NPN HV comp 2SA1417S
CCT ۲SC3647T San P SOT89 NPN HV comp 2SA1417T
CCW3 CMPZDC2V4 CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 2.4V
CCW4 CMPZDC2V7 CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 2.7V
CCW5 CMPZDC3V0 CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 3.0V
CCW6 CMPZDC3V3 CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 3.3V
CCW7 CMPZDC3V6 CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 3.6V
CCW8 CMPZDC3V9 CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 3.9V
CCW9 CMPZDC4V3 CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 4.3V
CCY1 CMPZDC11V CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 11V
CCY2 CMPZDC12V CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 12V
CCY3 CMPZDC13V CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 13V
CCY4 CMPZDC15V CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 15V
CCY5 CMPZDC16V CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 16V
CCY6 CMPZDC18V CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 18V
CCY7 CMPZDC20V CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 20V
CCY8 CMPZDC22V CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 22V
CCY9 CMPZDC24V CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 24V
CCZ1 CMPZDC4V7 CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 4.7V
CCZ2 CMPZDC5V1 CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 5.1V
CCZ3 CMPZDC5V6 CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 5.6V
CCZ4 CMPZDC6V2 CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 6.2V
CCZ5 CMPZDC6V8 CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 6.8V
CCZ6 CMPZDC7V5 CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 7.5V
CCZ7 CMPZDC8V2 CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 8.2V
CCZ8 CMPZDC9V1 CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 9.1V
CCZ9 CMPZDC10V CSC B SOT23 zener dual cc 350mW 10V
CD BCW61DR Phi R SOT23R BCY78-x www.ecukar.ir
CD BCX68-25 Sie P SOT89 npn AF 20V 2A hfe 250
CD ZMV832B Zet I SOD323 varicap hyperabrupt 28V 22pF@2V
CD ZMDC832B Zet B SOT323 dual cc ZMV832B (above)
CD MMSZ4679 MCC I SOD123 zener 2.0V 0.5W
CDs BSS81B Sie N SOT23 npn sw 35V 0.8A
CD1 CMHZ5226B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 3.3V
CD2 CMHZ5227B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 3.6V
CD3 CMHZ5228B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 3.9V
CD4 CMHZ5229B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 4.3V
CD5 CMHZ5230B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 4.7V
CDC BC868-25 MCC P SOT89 npn 20V 500mA hfe 160-375
CDR ۲SC3648R San P SOT89 NPN HV comp 2SA1418R
CDS ۲SC3648S San P SOT89 NPN HV comp 2SA1418S
CDT ۲SC3648T San P SOT89 NPN HV comp 2SA1418T
CE BCP69 Mot P SOT223 ۲۰V 1A pnp
CE ZMV833B Zet I SOD323 varicap hyperabrupt 28V 33pF@2V
CE BB173 NXP I SOD523 Varicap  www.ecukar.ir
CC MMSZ4680 MCC I SOD123 zener 2.2V 0.5W
CEs BSS79B Sie N SOT23 npn 40V 0.8A hfe 40-120
CE1 CMHZ5231B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 5.1V
CE2 CMHZ5232B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 5.6V
CE3 CMHZ5233B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 6.0V
CE4 CMHZ5234B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 6.2V
CE5 CMHZ5235B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 6.8V
CEC BC860 Phi P SOT89 BC369 npn 20V 1A
CEC BC869 MCC P SOT89 npn 20V 1A hfe 100-375
CEO ۲SC3325O Tos N SC59 NPN AF amp/driver hfe 70-140 comp 2SA1313
CER ۲SC3649R San P SOT89 NPN HV comp 2SA1419R
CES ۲SC3649S San P SOT89 NPN HV comp 2SA1419S
CET ۲SC3649T San P SOT89 NPN HV comp 2SA1419T
CEY ۲SC3325Y Tos N SC59 NPN AF amp/driver hfe 120-240 comp 2SA1313
CF BSS79C Sie N SOT23 npn 40V 0.8A hfe 100 min
CF BCX69-10 Sie P SOT89 pnp AF 20V 2A hfe 100
CF ZMV834B Zet I SOD323 varicap hyperabrupt 28V 47pF@2V
CF BB174 NXP I SOD523 varicap
CF MMSZ4681 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 2.4V
CF MMSZ4681 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 2.4V
CF1 CMHZ5236B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 7.5V
CF2 CMHZ5237B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 8.2V
CF3 CMHZ5238B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 8.7V
CF4 CMHZ5239B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 9.1V
CF5 CMHZ5240B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 10V
CG BCX71GR Phi R SOT23R BCY79-vii www.ecukar.ir
CG BCX69-16 Sie P SOT89 pnp AF 20V 2A hfe 160
CG ZMV835B Zet I SOD323 varicap hyperabrupt 28V 68pF@2V
CGs BSS81C Sie N SOT23 npn sw 35V 1A
CG BAS70-04 ON D SOT23 dual series BAS70
CGC BC869-16 MCC P SOT89 npn 20V 1A hfe 100-250
CH MMSZ4682 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 2.7V
CH MMBZ4682 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 2.7V
CHs BSS80B Sie N SOT23 pnp 40V 0.8A hfe 40-120
CH BSS82BL Mot N SOT23 pnp 60V
CH BCX69-25 Sie N SOT89 pnp AF 20V 2A hfe 250
CH BB175 NXP I SOD523 Varicap  www.ecukar.ir
CH1 CMHZ5241B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 11V
CH2 CMHZ5242B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 12V
CH3 CMHZ5243B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 13V
CH4 CMHZ5244B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 14V
CH5 CMHZ5245B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 15V
CHC BC869-25 MCC P SOT89 npn 20V 1A hfe 160-375
CJ MMSZ4683 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 3.0V
CJ MMBZ4683 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 3.0V
CJs BSS80C Sie N SOT23 pnp 40V 0.8A hfe 100 min
CJ1 CMHZ5246B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 16V
CJ2 CMHZ5247B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 17V
CJ3 CMHZ5248B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 18V
CJ4 CMHZ5249B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 19V
CJ5 CMHZ5250B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 20V
CK BCX71JR Phi R SOT23R BCY79-viii
CK MMSZ4684 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 3.3V
CK MMBZ4684 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 3.3V
CK HSMS282K Ava DQ SOT363 HP2835 hi isol pair
CK1 CMHZ5251B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 22V
CK2 CMHZ5252B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 24V
CK3 CMHZ5253B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 25V
CK4 CMHZ5254B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 27V
CK5 CMHZ5255B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 28V
CL HSMS282L Ava DY SOT363 HP2835 unconnected trio
CLs BSS82B Sie N SOT23 pnp 60V 0.8A hfe 40-120
CM MMSZ4685 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 3.6V
CM MMBZ4685 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 3.6V
CMs BSS82C Sie N SOT23 pnp 60V 0.8A hfe 100 min
CM1 CMHZ5256B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 30V
CM2 CMHZ5257B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 33V
CM3 CMHZ5258B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 36V
CM4 CMHZ5259B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 39V
CM5 CMHZ5260B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 43V
CN MMSZ4686 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 3.9V
CN ۲SC4548 MCC P SOT89 npn 400V 200mA 0.5W
CN MMBZ4686 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 3.9V
CN1 CMHZ5261B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 47V
CN2 CMHZ5262B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 51V
CN3 CMHZ5263B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 56V
CN4 CMHZ5264B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 60V
CN5 CMHZ5265B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 62V
CND ۲SC4548D San P SOT89 NPN HV Sw Comp 2SA1740D
CNE ۲SA4548E San P SOT89 NPN HV Sw Comp 2SA1740E
CO ۲SC2881O Tos N SC59 NPN power amp hfe 80-160 comp 2SA1201
CO KTC4373-O MCC P SOT89 npn 120V 0.8A hfe 80-160
CO3 CMHD2003TR Vis I SOD123 Sw        www.ecukar.ir
CP ۲SC4097P MCC N SOT323 npn 32V 500mA hfe 82-180
CP ۲SC2411P MCC N SOT23 npn 32V 500mA hfe 82-180
CP MMSZ4687 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 4.3V
CP MMBZ4687 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 4.3V
CP HSMS282P Ava DRX SOT363 HP2835 Bridge Quad
CP CMDZ2L7 CSC I SOD323 zener 250mW Iz 0.5mA 2.7V
CP1 CMHZ5266B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 68V
CP2 CMHZ5267B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 75V
CP3 CMHZ5268B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 82V
CP4 CMHZ5269B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 87V
CP5 CMHZ5270B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 91V
CQ ۲SC4097Q Roh N SOT23 npn 32V 500mA hfe 120-270
CQ ۲SC2411Q Roh N SOT23 npn 32V 500mA hfe 120-270
CQ MSD710Q Mot N SOT346 pnp gp 25V 150mA
CR MSD701R Mot N SOT346 pnp gp 25V 150mA
CR ۲SC2411R MCC N SOT323 npn 32V 500mA hfe 180-390
CR ۲SC4097R MCC N SOT23 npn 32V 500mA hfe 130-400 ft 150MHz
CR MMBT945 MCC N SOT23 npn 60V 0.15A hfe 100-375
CR1 CMHZ5271B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 100V
CR2 CMHZ5272B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 110V
CR3 CMHZ5273B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 120V
CR4 CMHZ5274B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 130V
CR5 CMHZ5275B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 140V
CS1 CMHZ5276B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 150V
CS2 CMHZ5277B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 160V
CS3 CMHZ5278B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 170V
CS4 CMHZ5279B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 180V
CS5 CMHZ5280B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 190V
CT MMSZ4688 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 4.7V
CT MMBZ4688 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 4.7V
CT ۲SC4984 San P SOT89 NPN GP 15V 1.5A Comp 2SA1882
CT1 CMHZ5281B CSC I SOD123 zener 500mW 5% 200V
CTS ۲SC4984S San P SOT89 NPN GP 15V 1.5A Comp 2SA1882 hfe 140-280
CTT ۲SC4984T San P SOT89 NPN GP 15V 1.5A Comp 2SA1882 hfe 200-400
CTU ۲SC4984S San P SOT89 NPN GP 15V 1.5A Comp 2SA1882 hfe 280-560 www.ecukar.ir
CU MMSZ4689 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 5.1V
CU MMBZ4689 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 5.1V
CV MMSZ4690 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 5.6V
CV MMBZ4690 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 5.6V
CX MMSZ4692 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 6.8V
CX MMBZ4692 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 6.8V
CY MMSZ4693 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 7.5V
CY MMBZ4693 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 7.5V
CY ۲SC2881Y Tos N SC59 NPN power amp hfe 120-240 comp 2SA1201
CY KT4373-Y MCC P SOT89 npn 20V 1A hfe 120-240
CZ MMSZ4694 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 8.2V
CZ MMBZ4694 Vis C SOT23 zener 350mW 5% 8.2V

 

 

کتاب کدهای smd   . دیتاشیت  قطعات الکترونیک – تعداد پایه های قطعه –  سلف – دیود  – خازن — مقاومت – ترانزیستور –  ای سی –  resistor — self-  diode- ic –  ecu – micro – شماتیک – دیتا شیت – تعمیرات الکترونیک – تعمیرات ایسیو – برد ایسیو – آموزش تعمیر ایسیو – Ecu repair – لحیم کاری -استپر موتور -datasheet  ایسیو –  تعمیر برق خودرو – bm34  bsi  بوش  زیمنس  دلفی  bosch  simens  برد الکترونیک  برق خودرو   نقشه برق  لحیم کاری  هویه  هیتر  بلوور  منبع تغذیه  اسیلوسکوپ  لووپ  لوپ loop  ذره بین   پنس  قلع کش  نور بالا  نور پایین  بخاری  کولر  تعمیرات  ساده   ایسیوکار   www.ecukar.ir