اولین کد روی قطعه حرف  A  است

کد قطعه قطعه      سازنده    تعداد پایه و شکل ظاهری سایز قطعه مشخصات             
A BA892 Sie I SCD80 ۳۵V 100mA pin
A ۱SS355 Roh I USM ۱۰۰V 50mA sw
A ۱SS355 MCC I SOD323 ۹۰V100mA sw
A ۱SS400 MCC I SOD523 ۹۰V 100mA sw
A MRF947 Mot N SOT323 npn RF 8 GHz
A MBRX02520 MCC I SOD323 ۲۰V 250mA s
A0 HSMS-2800 HP C SOT23 HP2800 schottky
A0 HSMS-280B HP C SOT323 HP2800 schottky
A03 VAM-03 MC AQ modamp MAR 3 Similar
A06 VAM-06 MC AQ modamp MAR 6 Similar
A06 MMDTA06 Dio DN SOT26 dual npn MPSA06 80V 0.5A
A07 VAM-07 MC AQ modamp MAR 7 Similar
A1 SM4001PL MCC I SOD123FL ۵۰V 1A rect 1N4001
A1 HSMS-2801 HP K HP2800 schottky
A1 ۱SS272 Tos A SOT24 dual ultra fast Si sw diodes
A1 ۱SS308 Tos DZ SC74 quad ultra fast Si sw diodes ca 5pin
A1 BAW56W Phi A SOT323 dual ca BAW62 (1N4148)
A1 BAW56 Phi A SOT23 dual ca BAW62 (1N4148)
A1 BAW56 Phi A SOT23 dual ca BAW62 (1N4148)
A1p BAW56 Phi A SOT23 dual ca BAW62 (1N4148)
A1t BAW56T Phi A SOT416 dual ca BAW62 (1N4148)
A1t BAW56S Phi SOT363 dual ca BAW62 (1N4148)
A1s BAW56W Sie A SOT323 dual ca BAW62 (1N4148)
A1s BAW56 Sie A SOT23 dual ca BAW62 (1N4148)
A1s BAW56U Sie A SC74 dual ca BAW62 (1N4148)
A1X MBAW56 Mot A ditto  www.ecukar.ir
A2 SM4002PL MCC I SOD123FL ۱۰۰V 1A rect 1N4002
A2 HSMS-2802 HP D SOT23 dual HP2800
A2 HSMS-280C HP D SOT323 dual HP2800
A2 ۱N4148W CSC I SOD123 ۱N4148
A2 BAS16T MCC I SOD523 ۸۵V 75mA sw diode
A2 BAS16WT MCC C SOT323 ۸۵V 75mA sw diode
A2 BAT18 Phi C SOT23 BA482
A2s BAT18 Sie C SOT23 BA482
A2 MMBD2836 Mot A SOT23 dual ca sw diode 75V
A2 CFY30 Sie CQ SOT143 n-ch GaAsfet 6 GHz
A2 MBT3906DW1 Mot DO SOT363 dual 2N3906
A2 ۱SS309 Tos DU SC74A quad ultra fast Si sw diodes cc 5pin
A2 EDZ5.1B Roh I EMD2 ۱۵۰mW zener 5.1V www.ecukar.ir
A2 VDZ5.1B Roh I VMD2 ۱۵۰mW zener 5.1V
A2X MMBD2836 Mot A SOT23 dual ca sw 75V 100mA 15ns
A3 SM4003PL MCC I SOD123FL ۲۰۰V 1A rect 1N4003
A3 BAP64-03 Phi I SOD323 ۳ GHz pin diode
A3 ۱SS181 Tos A SC59 dual ultra fast Si sw diodes ca
A3 ۱SS306 Tos Y SC74 dual ultra fast Si sw diodes 200V
A3 HSMS-2803 HP D SOT23 HP2800 ser pair
A3 MMBD1005 Mot A SOT23 dual ca Si diode low leakage
A3 BAS16 Zet C SOT23 Si sw 75V 100mA
A3 MBD4448HT MCC C SOT523 Si sw diode 1N4448 80V 250mA
A3 KDS120 KEC A USM dual ca sw diode 80V 100mA
A3 KDS120E KEC A ESM dual ca sw diode 80V 100mA
A3 KDS120V KEC A VSM dual ca sw diode 80V 100mA
A3 BAT17 Phi C SOT23 BA481  www.ecukar.ir
A3 ۱N4448W CSC I SOD123 ۱N4448
A3p BAT17 Phi C SOT23 BA481
A3t BAT17 Phi C SOT23 BA481
A3 MBT3906DW Mot N SOT363 dual 2N3906
A3X MMBD2835 Mot A SOT23 dual ca sw 35V 100mA 15nS
A4 SM4004PL MCC I SOD123FL ۴۰۰V 1A rect 1N4004
A4 HSMS-2804 HP B SOT23 dual cc HP2800 schottky
A4 ۱SS383 Tos DT USQ ۲ x 40V 0.1A schottky
A4 ۱SS319 Tos DT SMQ/SC61 ۲ x 40V 0.1A schottky
A4 ۱N4150W CSC I SOD123 ۱N4150 www.ecukar.ir
A4s BAV70W Sie B SOT323 dual cc BAW62
A4s BAV70 Sie B SOT23 dual cc BAW62
A4s BAV70T Sie B SOT416 dual cc BAW62
A4s BAV70U Sie B SC74 dual cc BAW62
A4 BAV70W Phi B SOT323 dual cc BAW62
A4p BAV70 Phi B SOT23 dual cc BAW62
A4t BAV70 Phi B SOT23 dual cc BAW62
A4t BAV70 Phi B SOT363 dual cc BAW62
A4X MBAV70 Mot B ditto
A5 SM4005PL MCC I SOD123FL ۶۰۰V 1A rect 1N4005
A5 BAP51-03 Phi I SOD323 GP RF pin diode
A5p BRY61 Phi SOT143 www.ecukar.ir
A5t BRY61 Phi SOT143 www.ecukar.ir
A5 HSMS-2805 HP S SOT143 dual HP2800 schottky
A5 ۱SS384 Tosh DT USM dua 10V/100ma Schottky
A5 ۱SS391 Tosh DT SC61 dua 10V/100ma Schottky
A5 MMBD1010 Mot B SOT23 dual cc Si diodes
A5 MMBD2837 Mot B SOT23 dual cc diodes 30V 150mA
A5 ۱N4151W CSC I SOD123 ۱N4151
A5 EDZ27B Roh I EMD2 ۱۵۰mW zener 27V
A5 VDZ27B Roh I VMD2 ۱۵۰mW zener 27V
A5 BAP51-20 Phi I SOD523 pin diode 60V 50mA
A6 SM4006PL MCC I SOD123FL ۸۰۰V 1A rect 1N4006
A6s BAS16W Sie C SOT323 BAW62 (1N4148)
A6s BAS16 Sie C SOT23 BAW62 (1N4148)
A6s BAS16U Sie C SC74 BAW62 (1N4148)
A6 BAS16W Phi C SOT323 BAW62 (1N4148)
A6p BAS16 Phi C SOT23 BAW62 (1N4148)
A6t BAS16 Phi C SOT23 BAW62 (1N4148)
A6 BAS16T Phi C SOT416 BAW62 (1N4148)
A6 BAS16WT MCC I SOT323 BAW62 (1N4148)
A6 BAS216 Phi I SOD110 BAW62 (1N4148)
A6 BAS16D CSC I SOD123 BAW62
A6p BAS316 Phi I SOD323 BAW62 (1N4148)
A6 MMBD2836 Mot B SOT23 dual sw diode cc 75V
A6 HN2S01FU Tosh DV US6 ۳ x 10V 0.1A schottky
A6 HN2S01F Tosh DV SM6 ۳ x 10V 0.1A schottky
A6 MBD4448HTA MCC A SOT523 dual ca si diode 1N4448 80V 250mA
A6A MMUN2111 Mot N SOT23 pnp dtr 10k+10k
A6B MMUN2112 Mot N SOT23 pnp dtr 22k+22k
A6C MMUN2113 Mot N SOT23 pnp dtr 47k+47k
A6D MMUN2114 Mot N SOT23 pnp dtr 100k+100k
A6E MMUN2115 Mot N SOT23 pnp dtr R1 10k
A6F MMUN2116 Mot N SOT23 pnp dtr R1 4k7
A6G MMUN2130 Mot N SOT23 pnp dtr 1k0+1k0
A6H MMUN2131 Mot N SOT23 pnp dtr 2k2+2k2
A6J MMUN2132 Mot N SOT23 pnp dtr 4k7+4k7
A6K MMUN2133 Mot N SOT23 pnp dtr 4k7+47k
A6L MMUN2134 Mot N SOT23 pnp dtr 22k+47k
A6X MMBD2838 Mot B SOT23 dual sw 50V 100mA
A7 SM4007PL MCC I SOD123FL ۱۰۰۰V 1A rect 1N4007
A7s BAV99 Sie D SOT23 dual ser BAW92
A7s BAV99W Sie D SOT323 dual ser BAW92
A7s BAV99T Sie D SC75 dual ser BAW92
A7s BAV99U Sie D SC74 dual ser BAW92
A7 BAV99W Phi D SOT323 dual ser BAW92
A7 BAV99 Phi D SOT23 dual ser BAW92
A7 DAN217U MCC D SOT323 dual ser 80V 300mA
A7 HSMS-2807 HP RQ SOT143 HP2800 ring quad
A7 ۱SS402 Tosh DT USM ۲ x 20V 50mA schottky
A7 HN2S03FU Tosh DT US6 ۳ x 20V 50mA schottky
A7 MBD4448HTC MCC B SOT523 Si dual cc diode 1N4448 80V 250mA
A7p BFG310W/XR Phi WQ SOT343R npn RF ft 14 GHz 6V 60mW
A8 HSMS-2808 HP BQ SOT143 HP2800 bridge quad
A8 BAP50-03 Phi I SOD323 GP RF pin diode
A8 BAV19W CSC I SOD123 sw diode BAV19
A8 BAV19WT MCC I SOD323 sw diode BAV19
A8 BAS19 Phi C SOT23 BAV19 www.ecukar.ir
A8 SI2308DS Sil M SOT23 N-ch mosfet, 60V 0.1A
A8A MMUN2211 Mot N SOT23 npn dtr 10k +10k
A8B MMUN2212 Mot N SOT23 npn dtr 22k +22k
A8C MMUN2213 Mot N SOT23 npn dtr 47k+47k
A8D MMUN2214 Mot N SOT23 npn dtr 100k+100k
A8E MMUN2215 Mot N SOT23 npn dtr R1 10k
A8F MMUN2216 Mot N SOT23 npn dtr R1 4k7
A8G MMUN2230 Mot N SOT23 npn dtr 1k0 +1k0
A8H MMUN2231 Mot N SOT23 npn dtr 2k2+2k2
A8J MMUN2232 Mot N SOT23 npn dtr 4k7+4k7
A8K MMUN2233 Mot N SOT23 npn dtr 4k7+47k
A8L MMUN2234 Mot N SOT23 npn dtr 22k+47k
A9 SI2309DS Sil M SOT23 P-ch mosfet, 60V 0.1A
A9 BAV20W CSC I SOD123 sw diode BAV20
A9 HN2S02FU Tosh DV US6 ۳ x 40 V 0.1A schottky
A9 ۱SS322 Tosh C SC70 ۴۰V 0.1A schottky
A9 ۱SS294 Tosh C SC59 ۴۰V 0.1A schottky
A11 MMBD1501A Fch C SOT23 ۱۸۰V 200mA diode
A13 ۱SS220 NEC C SOT23 ۱۰۰V 100mA hi speed sw diode
A13 MMBD1503A Fch D SOT23 ۱۸۰V 200mA dual diode series
A14 ۱SS221 NEC C SOT23 ۷۰V 100mA hi speed sw diode
A14 MMBD1504A Fch B SOT23 ۱۸۰V 200mA dual diode cc
A15 MMBD1505A Fch A SOT23 ۱۸۰V 200mA dual diode ca
A16 ZC934A Zet C SOT23 ۲۵-۹۵pF hyperabrupt varicap
A17 ZC933A Zet C SOT23 ۱۲-۴۲pF hyperabrupt varicap
A22 BAS21 Phi C SOD27 BAV21 www.ecukar.ir
A44 PTXA44 MCC P SOT89 npn 400V 0.3A 0.5W
A51 BRY62 Phi SOT143  www.ecukar.ir
A61 BAS28 CSC S SOT143 dual fast sw diodes
A81 BAS20 Phi C SOT23 BAV20
A81 BAP50-03 MCC I SOD323 GP pin diode 50V 50mA 200mW
A82 BAS21 Phi C SOT23 BAV21
A91 BAS17 Phi C SOT23 BA314
AA BCX51 Sie P SOT89 pnp 45V audio comp BCX54
AA BCW60A TT N SOT23 BCY58-vii
AA ZMV829A Zet I SOD323 varicap hyperabrupt 28V 8.2pF@2V
AA BAV21W CSC I SOD123 sw diode BAV21
AAs BCW60A Sie N SOT23 BCY58-vii
AAA MMBF4856 Mot F SOT23 ۲N4856 n-ch chopper jfet
AAG MMBR951AL Mot N SOT23 npn RF 8GHz
AAH MAX6326_R22-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 2.200V
AAI MAX6327_R22-T Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 2.200V
AAJ MAX6328_R22-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 2.200V
AAN MAX809LXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 5.0V
AAO MAX809MXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 5.0V
AAP MAX809TXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 3.3V
AAQ MAX809SXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 3.3V
AAR MAX809RXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 3.0V
AAS ۲SC1415S San P SOT89 PNP 100V comp 2SC3645
AAS MAX803ZXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 2.5V
AAT ۲SC1415T San P SOT89 PNP 100V comp 2SC3645
AAT MAX810LXR Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 5.0V
AAU MAX810MXR Max ZB SC70 microproc +-ve reset gen 5.0V
AAV MAX810TXR Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 3.3V
AAW MAX810RXR Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 3.0V
AAX MAX810SXR Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 3.3V
AAY MAX810ZXR Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 2.5V
AAZ MAX803LXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 5.0V
AB MBD4448HTS MCC D SOT523 dual ser Si diode 1N4448 80V 250mA
AB BCW60B ITT N SOT23 BCY58-viii  www.ecukar.ir
AB ZMV830A Zet I SOD323 varicap hyperabrupt 28V 10pF@2V
AB ۲SC4213 N
ABs BFP460 Inf WQ SOT343 npn RF Ft 22GHz
ABs BCW60B Sie N SOT23 BCY58-viii
ABp BCW60B Phi N SOT23 BCY58-viii
ABt BCW60B Phi N SOT23 BCY58-viii
ABA MAX803TXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 5.0V
ABB MAX803MXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 3.3V
ABC MAX803SXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 3.3V
ABD MAX803RXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 3.0V
ABE MAX803ZXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 2.5V
ABF LM4041AIX3-1.2 Max L SC70 ۱٫۲۲۵V 0.1% shunt V ref
ABG LM4041BIX3-1.2 Max L SC70 ۱٫۲۲۵V 0.2% shunt V ref
ABH LM4041DIX3-1.2 Max L SC70 ۱٫۲۲۵V 0.5% shunt V ref
ABI LM4041DIX3-1.2 Max L SC70 ۱٫۲۲۵V 1.5% shunt V ref
ABJ LM4040AIX3-2.1 Max L SC70 ۲٫۰۴۸V 0.1% shunt V ref
ABK LM4040BIX3-2.1 Max L SC70 ۲٫۰۴۸V 0.2% shunt V ref
ABL LM4040CIX3-2.1 Max L SC70 ۲٫۰۴۸V 0.5% shunt V ref
ABM LM4040DIX3-2.1 Max L SC70 ۲٫۰۴۸V 1% shunt V ref
ABN LM4040AIX3-2.5 Max L SC70 ۲٫۵۰۰۱% shunt V ref
ABO LM4040BIX3-2.5 Max L SC70 ۲٫۵۰۰V 0.2% shunt V ref
ABP LM4040CIX3-2.5 Max L SC70 ۲٫۵۰۰V 0.5% shunt V ref
ABQ LM4040DIX3-2.5 Max L SC70 ۲٫۵۰۰V 1% shunt V ref
ABR LM4040AIX3-3.0 Max L SC70 ۳٫۰۰۰V 0.1% shunt V ref
ABR ۲SC1416R San P SOT89 PNP HV comp 2SC3646
ABS LM4040BIX3-3.0 Max L SC70 ۳٫۰۰۰V 0.2% shunt V ref
ABS ۲SC1416S San P SOT89 PNP HV comp 2SC3646
ABT ۲SC1416T San P SOT89 PNP HV comp 2SC3646
ABT LM4040CIX3-3.0 Max L SC70 ۳٫۰۰۰V 0.5% shunt V ref
ABU LM4040DIX3-3.0 Max L SC70 ۳٫۰۰۰V 1% shunt V ref
ABV LM4040AIX3-4.1 Max L SC70 ۴٫۰۹۶V 0.1% shunt V ref
ABW LM4040BIX3-4.1 Max L SC70 ۴٫۰۹۶V 0.2% shunt V ref
ABX LM4040CIX3-4.1 Max L SC70 ۴٫۰۹۶V 0.5% shunt V ref
ABY LM4040DIX3-4.1 Max L SC70 ۴٫۰۹۶V 1% shunt V ref
ABZ LM4040AIX3-5.0 Max L SC70 ۵٫۰۰۰V 0.1% shunt V ref
AC BCX51-100 Sie P SOT89 ۴۵V pnp audio hfe 100
AC BCX51-10 Phi P SOT89 ۴۵V pnp audio hfe 100
AC BCW60C Phi N SOT23 BCY58-ix
AC ZMV831A Zet I SOD323 varicap hyperabrupt 28V 15pF@2V
ACs BCW60C Sie N SOT23 BCY58-ix  www.ecukar.ir
ACp BCW60C Phi N SOT23 BCY58-ix
ACt BCW60C Phi N SOT23 BCY58-ix
ACA LM4040BIX3-5.0 Max L SC70 ۵٫۰۰۰V 0.2% shunt V ref
ACB LM4040CIX3-5.0 Max L SC70 ۵٫۰۰۰V 0.5% shunt V ref
ACC LM4040DIX3-5.0 Max L SC70 ۵٫۰۰۰V 1% shunt V ref
ACE MAX6326_R31-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 3.080V
ACF MAX6347_R46-T Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 4.630V
ACH MAX6326_R23-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 2.320V
ACI MAX6326_R26-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 2.630V
ACJ MAX6328_R26-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 2.630V
ACK MAX6346_R44-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 4.380V
ACL MAX6347_R44-T Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 4.380V
ACM MAX6348_R46-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 4.630V
ACN MAX6348_R44-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 4.380V
ACN ۲SC5661 Roh N VMT3 npn HF 18V 50mA 1.5GHz
ACN ۲SC4725 Roh N EMT3 npn HF 18V 50mA 1.5GHz
ACN ۲SC4082 Roh N UMT3 npn HF 18V 50mA 1.5GHz
ACN ۲SC3837K Roh N SMT3 npn HF 18V 50mA 1.5GHz
ACO MAX6346_R46-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 4.630V
ACP MAX6326_R29-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 2.930V
ACP ۲SC5661 Roh N VMT3 npn HF 18V 50mA 1.5GHz
ACP ۲SC4725 Roh N EMT3 npn HF 18V 50mA 1.5GHz
ACP ۲SC4082 Roh N UMT3 npn HF 18V 50mA 1.5GHz
ACP ۲SC3837K Roh N SMT3 npn HF 18V 50mA 1.5GHz
ACQ MAX6327_R23-T Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 2.320V
ACR MAX6327_R26-T Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 2.630V
ACR ۲SC1417R San P SOT89 PNP HV comp 2SC3647
ACS MAX6327_R29-T Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 2.930V
ACS ۲SC1417S San P SOT89 PNP HV comp 2SC3647
ACT MAX6327_R31-T Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 3.080V
ACT ۲SC1417T San P SOT89 PNP HV comp 2SC3647
ACU MAX6328_R23-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 2.320V
ACV MAX6328_R29-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 2.930V
ACW MAX6326_R31-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 3.080V
AD BCX51-160 Sie P SOT89 ۴۵V pnp audio hfe 160
AD BCX51-16 Phi P SOT89 ۴۵V pnp audio hfe 160
AD BCW60D Phi N SOT23 BCY58-x
AD ZMV832A Zet I SOD323 varicap hyperabrupt 28V 22pF@2V
ADs BCW60D Sie N SOT23 BCY58-x  www.ecukar.ir
ADp BCW60D Phi N SOT23 BCY58-x
ADt BCW60D Ph N SOT23 BCY58-x
ADN ۲SC3838K Roh N SMT3 npn 11V 3.2GHz TV tuners
ADN ۲SC4083 Roh N UMT3 npn 11V 3.2GHz TV tuners
ADN ۲SC4726 Roh N EMT3 npn 11V 3.2GHz TV tuners
ADN ۲SC5662 Roh N VMT3 npn 11V 3.2GHz TV tuners
ADN ۲SC3838K Roh N SMT3 npn 11V 3.2GHz TV tuners
ADP ۲SC3838K Roh N SMT3 npn 11V 3.2GHz TV tuners
ADP ۲SC4043S Roh N SPT npn 11V 3.2GHz TV tuners
ADP ۲SC3838K Roh N SMT3 npn 11V 3.2GHz TV tuners
ADP ۲SC4083 Roh N UMT3 npn 11V 3.2GHz TV tuners
ADP ۲SC4726 Roh N EMT3 npn 11V 3.2GHz TV tuners
ADP ۲SC5662 Roh N VMT3 npn 11V 3.2GHz TV tuners
ADR ۲SC1418R San P SOT89 PNP HV comp 2SC3648
ADS ۲SC1418S San P SOT89 PNP HV comp 2SC3648
ADT ۲SC1418T San P SOT89 PNP HV comp 2SC3648
AE BCX52 Sie P SOT89 pnp 60V audio comp BCX55
AE ZMV833A Zet I SOD323 varicap hyperabrupt 28V 33pF@2V
AEN ۲SC3839K Roh N npn 20V 2.0GHz TV tuners
AER ۲SC1419R San P SOT89 PNP HV comp 2SC3649
AES ۲SC1419S San P SOT89 PNP HV comp 2SC3649
AET ۲SC1419T San P SOT89 PNP HV comp 2SC3649
AF ZMV834A Zet I SOD323 varicap hyperabrupt 28V 47pF@2V
AFs BCW60FF Sie N SOT23 BCY58      www.ecukar.ir
AG ZMV835A Zet I SOD323 varicap hyperabrupt 28V 68pF@2V
AG BCX70G Phi N SOT23 BCY59-vii BC107
AGs BCX70G Sie N SOT23 BCY59-vii BC107
AGp BCX70G Phi N SOT23 BCY59-vii BC107
AGt BCX70G Phi N SOT23 BCY59-vii BC107
AG BCX52-10 Sie P SOT89 ۶۰V pnp BCX52 hfe 100
AGP ۲SA1797P MCC P SOT89 pnp med pwr 50V 2A hfe 82-180
AGQ ۲SA1797Q MCC P SOT89 pnp med pwr 50V 2A hfe 120-270
AH BCX70H Phi N SOT23 BCY59-viii BC107B
AHs BCX70H Sie N SOT23 BCY59-viii BC107B
AHp BCX70H Phi N SOT23 BCY59-viii BC107B
AHt BCX70H Phi N SOT23 BCY59-viii BC107B
AH BCP53 Mot P SOT223 pnp amp 80V 150mA
AH BCX53 Sie P SOT89 pnp 80V audio comp BCX56
AH ZMV930 Zet I SOD323 ۲٫۹-۸٫۳pF hyperabrupt varicap
AHx ABA51563 Av CA SOT363 ۵V broadband silicon RF amp IC
AHP ۲SA1197P MCC N SOT23 pnp 32V 0.8A hfe 82-180
AHQ ۲SA1197Q MCC N SOT23 pnp 32V 0.8A hfe 120-270
AHR ۲SA1197R MCC N SOT23 pnp 32V 0.8A hfe 180-390
AI ۲SA1882 San P SOT89 PNP GP 15V 1.5A Comp 2SC4984
AJ BCX70J Phi N SOT23 BCY59-ix BC107  www.ecukar.ir
AJs BCX70J Sie N SOT23 BCY59-ix BC107
AJp BCX70J Phi N SOT23 BCY59-ix BC107
AJt BCX70J Phi N SOT23 BCY59-ix BC107
AJ ZMV931 Zet I SOD323 ۴ -۱۳٫۵pF hyperabrupt varicap
AK BCX70K Phi N SOT23 BCY59-x BC107
AK ZMV932 Zet I SOD323 ۵٫۵-۱۷pF hyperabrupt varicap
AKs BCX70K Sie N SOT23 BCY59-x BC107
AKp BCX70K Phi N SOT23 BCY59-x BC107
AKp BCX70K Phi N SOT23 BCY59-x BC107
AKx HSMS280K Ava DQ SOT363 two schottky diodes, hi isol, + screen
AK BCX53-10 Sie P SOT89 pnp 80V BCX53 hfe 100
AKD ۲SA1740D San P SOT89 PNP HV Sw Comp 2SC4548D
AKE ۲SA1740E San P SOT89 PNP HV Sw Comp 2SC4548E
AL BCX53-16 Sie P SOT89 ۸۰V pnp BCX53 hfe 100
AL ۲SA1766 San P SOT89 PNP low sat hfe 500-1200
AL MMBTA55L Mot N SOT23 pnp 25V (MPSA55)
AL ZMV933 Zet I SOD323 ۱۲-۴۲pF hyperabrupt varicap
ALx HSMS280L Ava DY SOT363 trio seperate schottky diodes
ALs BFP405 Sie MQ SOT343 npn RF osc to 1.2GHz
AL4 ۲SA1338-4 San P SOT89 PNP sw hfe 100-200 comp 2SC3392-4
AL5 ۲SA1338-5 San P SOT89 PNP sw hfe 140-280 comp 2SC3392-5
AL6 ۲SA1338-6 San P SOT89 PNP sw hfe 200-400 comp 2SC3392-6
AL7 ۲SA1338-7 San P SOT89 PNP sw hfe 280-560 comp 2SC3392-7
AM MMBT3904W Mot N SOT323 ۲N3904         www.ecukar.ir
AM BCX52-16 Sie P SOT89 pnp 60V BCX52 hfe 160
AMs BFP420 Sie MQ SOT343 npn fT 25GHz 4.5V 35mA
AM BSS64 Mot N SOT23 npn 80V 0.1A fT 60MHz
AMs BSS64 Sie N SOT23 npn 80V 0.1A fT 60MHz
AMp BSS64 Phi N SOT23 npn 80V 0.1A fT 60MHz
AMt BSS64 Phi N SOT23 npn 80V 0.1A fT 60MHz
AM ZMV933A Zet I SOD323 ۱۲-۴۲pF hyperabrupt varicap
AMS ۲SA1896S San P SOT89 pnp low sat V hfe 140-280
AMT ۲SA1896T San P SOT89 pnp low sat V hfe 200-400
AN BCW60FN Sie N SOT23 gp npn 35V 0.2A
ANs BFP450 Sie MQ SOT343 npn fT 25GHz 4.5V 100mA
AN ZMV934 Zet I SOD323 ۲۵-۹۵pF hyperabrupt varicap
AN ۲SC5659 Roh N VMT3 npn HF 25V 50mA 300MHz
AN ۲SC4618 Roh N EMT3 npn HF 25V 50mA 300MHz
AN ۲SC4098 Roh N UMT3 npn HF 25V 50mA 300MHz
AN ۲SC2413K Roh N SMT3 npn HF 25V 50mA 300MHz
AO BCW60AR ITT R SOT23R BCY58-vii www.ecukar.ir
AO ZMV934A Zet I SOD323 ۲۵-۹۵pF hyperabrupt varicap
AP BCW60BR ITT R SOT23R BCY58-viii
AP CMDZ2L4 CSC I SOD323 zener 250mW Iz 0.5mA 2.4V
AP ۲SC5659 Roh N VMT3 npn HF 25V 50mA 300MHz
AP ۲SC4618 Roh N EMT3 npn HF 25V 50mA 300MHz
AP ۲SC4098 Roh N UMT3 npn HF 25V 50mA 300MHz
AP ۲SC2413K Roh N SMT3 npn HF 25V 50mA 300MHz
AP ۲SC2058S Roh N SPT npn HF 25V 50mA 300MHz
APs BFP520 Sie MQ SOT343 npn fT 40GHz 2.5V 40mA
APx HSMS280P Ava DRX SOT363 bridge quad schottky diodes
APK MMDT3904VC Dio DN SOT563 dual npn 2N3904
A-Q ۲PD1820AQ Phi N SOT323 gp sw amp 50V npn hfe 85-170
AtQ ۲PD1820AQ Phi N SOT323 gp sw amp 50V npn hfe 85-170
AR ۲SA2011 San P SOT89 pnp DC cov comp 2SC5564
AR BCW60CR ITT R SOT23R BCY58-ix  www.ecukar.ir
AR MSD709R Mot N pnp gp 25V
AR CMDZ43L CSC I SOD323 zener 250mW Iz 0.5mA 43V
AR1 BSR40 Phi P SOT89 npn 70V 1A 1.35W hfe 40-120
AR2 BSR41 Phi P SOT89 npn 70V 1A 1.35W hfe 100-300
AR3 BSR42 Phi P SOT89 npn 90V 1A 1.35W hfe 40-120
AR4 BSR43 Phi P SOT89 npn 90V 1A 1.35W hfe 100-300
ARK MMDT3906V Dio DO SOT563 dual pnp 40V 0.2A like 2N3906
AQ ۲SC5659 Roh N VMT3 npn HF 25V 50mA 300MHz
AQ ۲SC4618 Roh N EMT3 npn HF 25V 50mA 300MHz
AQ ۲SC4098 Roh N UMT3 npn HF 25V 50mA 300MHz
AQ ۲SC2413K Roh N SMT3 npn HF 25V 50mA 300MHz
Hx HSMS280M Ava DU SOT363 cc quad schottky
A-Q ۲PD1820AQ Phi N SOT323 gp sw amp 50V npn hfe 120-240
AtQ ۲PD1820AQ Phi N SOT323 gp sw amp 50V npn hfe 120-240
A-S ۲PD1820AS Phi N SOT323 gp sw amp 50V npn hfe 170-340
AtS ۲PD1820AS Phi N SOT323 gp sw amp 50V npn hfe 170-340
AS ۲SA2012 San P SOT89 pnp DC cov comp 2SC5565
AS BCW60DR ITT R SOT23R BCY58-x  www.ecukar.ir
AS MSD709S Mot N pnp gp 25V
ASs BAT18-05 Sie B SOT23 dual BAT18 RF pin
AS1 BST50 Mot P SOT89 npn darlington 0.5A 60V
AS2 BST51 Mot P SOT89 npn darlington 0.5A 80V
AS3 BST52 Mot P SOT89 npn darlington 0.5A 90V
AS3 BSP52 Mot P SOT223 npn darlington 0.5A hfe 2000
ASG KTA1504-GR MCC N SOT23 pnp 50V 150mA hfe 200-400
ASO KTA1504-O MCC N SOT23 pnp 50V 150mA hfe 70-140
ASY KTA1504-Y MCC N SOT23 pnp 50V 150mA hfe 120-240
AT ۲SA2013 San P SOT89 pnp DC cov comp 2SC5566
ATs BAT18-06 Sie A SOT23 dual ca BAT18 RF pin
ATs BFP540 Sie MQ SOT343 npn microwave fT 30GHz
AUs BFP540ESD Sie MQ SOT343 npn microwave fT 30GHz ESD protected BFP540
AUs BAT18-04 Sie D SOT23 dual BAT18 RF pin  www.ecukar.ir
AU BCW60GR ITT R SOT23R BCY58
AU ۲SA2014 San P SOT89 pnp DC cov comp 2SC5567
AV ۲SA2015 San P SOT89 pnp DC cov comp 2SC5568
AV DAN212K Roh C ۸۰V 100mA sw
AW BCW60HR ITT R SOT23R BCY58
AX BCX70JR ITT R SOT23R BCY59-ix
AY BCX70KR ITT R SOT23R BCY59-x
AY MMBD1000 Mot C SOT23 Si sw diode 30V 0.2A
AY4 ۲SC3392-4 San P SOT89 NPN sw hfe 100-200 comp 2SA1338-4
AY5 ۲SC3392-5 San P SOT89 NPN sw hfe 140-280 comp 2SA1338-5
AY6 ۲SC3392-6 San P SOT89 NPN sw hfe 200-400 comp 2SA1338-6
AY7 ۲SC3392-7 San P SOT89 NPN sw hfe 280-560 comp 2SA1338-7

 

 

کتاب کدهای smd   . دیتاشیت  قطعات الکترونیک – تعداد پایه های قطعه –  سلف – دیود  – خازن — مقاومت – ترانزیستور –  ای سی –  resistor — self-  diode- ic –  ecu – micro – شماتیک – دیتا شیت – تعمیرات الکترونیک – تعمیرات ایسیو – برد ایسیو – آموزش تعمیر ایسیو – Ecu repair – لحیم کاری -استپر موتور -datasheet  ایسیو –  تعمیر برق خودرو – bm34  bsi  بوش  زیمنس  دلفی  bosch  simens  برد الکترونیک  برق خودرو   نقشه برق  لحیم کاری  هویه  هیتر  بلوور  منبع تغذیه  اسیلوسکوپ  لووپ  لوپ loop  ذره بین   پنس  قلع کش  نور بالا  نور پایین  بخاری  کولر  تعمیرات  ساده   ایسیوکار   www.ecukar.ir