اولین کد روی قطعه عدد  ۸  است

کد قطعه قطعه      سازنده    تعداد پایه و شکل ظاهری سایز قطعه مشخصات             
۸ (yellow) BBY58-03W Sie I SOD323 varicap
۸ BB178 Phi I SOD523 VHF varicap 2.5-16pf
۸۱ ZMV831BV2 Zet I SOD523 ۲۸V hyperabrupt varicap 15pF @2V
۸۱A MMBZ5250B Mot C SOT23 ۲۰V zener 0.225W
۸۱A PMBZ5250B Phi C SOT23 ۲۰V zener 0.225W
۸۱B MMBZ5251B Mot C SOT23 ۲۲V zener 0.225W
۸۱B PMBZ5251B Phi C SOT23 ۲۲V zener 0.225W
۸۱C MMBZ5252B Mot C SOT23 ۲۴V zener 0.225W
۸۱C PMBZ5252B Phi C SOT23 ۲۴V zener 0.225W
۸۱D MMBZ5253B Mot C SOT23 ۲۵V zener 0.225W
۸۱D PMBZ5253B Phi C SOT23 ۲۵V zener 0.225W
۸۱E MMBZ5254B Mot C SOT23 ۲۷V zener 0.225W
۸۱E PMBZ5254B Mot C SOT23 ۲۷V zener 0.225W
۸۱F MMBZ5255B Mot C SOT23 ۲۸V zener 0.225W
۸۱F PMBZ5255B Sie C SOT23 ۲۸V zener 0.225W
۸۱G MMBZ5256B Mot C SOT23 ۳۰V zener 0.225W
۸۱G PMBZ5256B Phi C SOT23 ۳۰V zener 0.225W
۸۱H MMBZ5257B Mot C SOT23 ۳۳V zener 0.225W
۸۱H PMBZ5257B Phi C SOT23 ۳۳V zener 0.225W
۸۱J MMBZ5258B Vis C SOT23 ۳۶V zener 300mW
۸۱K MMBZ5259B Vis C SOT23 ۳۹V zener 300mW
۸۱M MMBZ5261B Vis C SOT23 ۴۷V zener 300mW
۸۱N MMBZ5262B Vis C SOT23 ۵۱V zener 300mW
۸۱P MMBZ5263B Vis C SOT23 ۵۶V zener 300mW
۸۱Q MMBZ5264B Vis C SOT23 ۶۰V zener 300mW
۸۱R MMBZ5265B Vis C SOT23 ۶۲V zener 300mW
۸۱S MMBZ5266B Vis C SOT23 ۶۸V zener 300mW
۸۱T MMBZ5267B Vis C SOT23 ۷۵V zener 300mW
۸۲ ۲SC5009 Nec N npn RF fT 12GHz @ 3V 5mA
۸۲ ZMV832BV2 Zet I SOD523 ۲۸V hyperabrupt varicap 22pF @2V
۸۲ GDZ4.3B Vis I SOD323 zener 200mW 4.3V www.ecukar.ir
۸۲ EDZ4.3B Roh I EMD2 ۱۵۰mW zener 4.3V
۸۲ VDZ4.3B Roh I VMD2 ۱۵۰mW zener 4.3V
۸۲R S886TR Vis UQ SOT143R biased n-ch dg uhf mosfet for TV 12V
۸۲P BFP182T Tfk X npn RF fT 7.5GHz 10V 35mA
۸۳ MMBT4400 Nat N npn 2N4400  www.ecukar.ir
۸۳ RB160M-90 Roh I PMDU schottky diode 1A 90V
۸۳s BAT68 Sie C SOT23 gp Schottky 8V 130mA
۸۳s BAT68W Sie C SOT323 gp Schottky 8V 130mA
۸۳ ۲SC5010 Nec N npn RF fT 12GHz 3V 10mA
۸۳ MA4CS102A M/A C SOT23 schottky diode 8V 30mA
۸۳P BFP183T Tfk X npn RF fT 7.4GHz 10V 65mA
۸۴s BAT68-04 Sie D SOT23 dual ser gp Schottky 8V 130mA
۸۴s BAT68-04W Sie D SOT323 dual ser gp Schottky 8V 130mA
۸۴ MA4CS102B M/A D SOT23 dual ser schottky diode 8V 30mA
۸۴ DTC114WE Rho N EMT3 npn dtr 10k + 4k7 50V 100mA
۸۴ DTC114WUA Rho N SC70 npn dtr 10k + 4k7 50V 100mA
۸۴ DTC114WKA Rho N SC59 npn dtr 10k + 4k7 50V 100mA
۸۵ MMBD1701 Nat C Fast Si diode 30V 50mA
۸۵ MA4CS102A M/A B SOT23 dual cc schottky diode 8V 30mA
۸۵ EDZ22B Roh I EMD2 ۱۵۰mW zener 22V      www.ecukar.ir
۸۵ VDZ22B Roh I VMD2 ۱۵۰mW zener 22V
۸۵s BAT68-05 Sie B SOT23 gp dual cc Schottky 8V 130mA
۸۵s BAT68-05W Sie B SOT323 gp dual cc Schottky 8V 130mA
۸۶ MMBD1702 Nat K Fast Si diode 30V 50mA
۸۶ DTC144WE Rho N EMT3 npn dtr 47k + 22k 50V 30mA
۸۶ DTC144WUA Rho N SC70 npn dtr 47k + 22k 50V 30mA
۸۶ DTC144WKA Rho N SC59 npn dtr 47k + 22k 50V 30mA
۸۶s BAT68-06 Sie A SOT23 gp dual ca Schottky 8V 130mA
۸۶s BAT68-06W Sie A SOT323 gp dual ca Schottky 8V 130mA
۸۷ MMBD1703 Nat D dual ser MMBD1701
۸۷ MA4CS102A M/A S SOT143 dual schottky diode 8V 30mA
۸۷s BAT68-07 Sie S SOT143 gp dual schottky 8V 130mA
۸۸ MMBD1704 Nat B dual cc MMBD1701
۸۹ MMBD1705 Nat A dual ca MMBD1701
۸۲۱ PZM8.2NB1 Phi C SOT23 ۸٫۲V 0.3W zener
۸۲۲ PZM8.2NB2 Phi C SOT23 ۸٫۲V 0.3W zener
۸۲۲ S822T Tfk X npn RF fT 5.2GHz 6V 8mA
۸۲۳ PZM8.2NB3 Phi C SOT23 ۸٫۲V 0.3W zener
۸۴۹ S849T Vis W SOT143 biased n-ch dg uhf mosfet for TV 12V
۸۴۹ ZXTN2007Z Dio P SOT89 npn 30V 6A lo vcesat www.ecukar.ir
۸۵۱ ZXTN2010Z Dio P SOT89 npn 60V 5A lo vcesat
۸۵۱ ZXTN2018F Dio N SOT23 npn 60V 5A lo vcesat
۸۵۲ S852T Tfk N SOT23 npn RF fT 5.2GHz 6V 8mA
۸۵۳ ZXTN2020F Dio P SOT23 npn 100V 4A lo vcesat
۸۵۳ ZXTN2011Z Dio P SOT89 npn 100V 4.5A lo vcesat
۸۶۹ ZXTN2005Z Dio P SOT89 npn 25V 5.5A lo vcesat
۸۸۷ S887T Tfk W SOT143 n-ch dg uhf mosfet
۸۸۸ S888T Tfk W SOT142 n-ch dg uhf mosfet
۸A NJM78L02A NJR KQ SOT89 ۷۸L 2.0V 0.1A regulator
۸A MMBZ5226B Mot C SOT23 ۳٫۳V zener 0.225W
۸A MUN2211 Mot N SOT23 npn dtr 10k +10k
۸A MUN5211 Mot N SOT323 npn dtr 10k +10k
۸A ۲DA1774Q Dio N SOT523 gp pnp 60V 150mA hfe 120-270
۸A2 PZM8.2NB2A Phi C SOT23 dual ca 8.2V 0.3W zener
۸B NJM78L03A NJR KQ SOT89 ۷۸L 3.0V 0.1A regulator
۸B MMBZ5227B Mot C SOT23 ۳٫۶V zener 0.225W
۸B MUN2212 Mot N SOT23 npn dtr 22k+22k
۸B MUN5212 Mot N SOT323 npn dtr 22k+22k
۸B ۲DA1774Q Dio N SOT523 gp pnp 60V 150mA hfe 180-390
۸C NJM78L05A NJR KQ SOT89 ۷۸L 5.0V 0.1A regulator
۸C MMBZ5228B Mot C SOT23 ۳٫۹V zener 0.225W
۸C MUN2213 Mot N SOT23 npn dtr 47k + 47k
۸C MUN5213 Mot N SOT323 npn dtr 47k + 47k
۸C ۲DA1774S Dio N SOT523 gp pnp 60V 150mA hfe 270-560
۸D MUN2214 Mot N SOT23 npn dtr 10k + 47k  www.ecukar.ir
۸D MUN5214 Mot N SOT323 MUN2214
۸D ۲DC4617Q Dio N SOT523 gp npn 60V 150mA hfe 120-270
۸E NJM78L06A NJR KQ SOT89 ۷۸L 6.0V 0.1A regulator
۸E FMMT-A92R Zet R SOT23R MPSA92
۸E MMBZ5230B Mot C SOT23 ۴٫۷V zener 0.225W
۸E MUN2215 Mot N SOT23 npn dtr R1 10k
۸E MUN5215 Mot N SOT323 npn dtr R1 10k
۸E ۲DC4617R Dio N SOT523 gp npn 60V 150mA hfe 180-390
۸F NJM78L07A NJR KQ SOT89 ۷۸L 7.0V 0.1A regulator
۸F MMBZ5231B Mot C SOT23 ۵٫۱V zener 0.225W
۸F MUN2216 Mot N SOT23 npn dtr R1 4k7
۸F MUN5216 Mot N SOT323 MUN2216  www.ecukar.ir
۸F ۲DC4617S Dio N SOT523 gp npn 60V 150mA hfe 270-560
۸G NJM78L08A NJR KQ SOT89 ۷۸L 8.0V 0.1A regulator
۸G MMBZ5232B Mot C SOT23 ۵٫۶V zener 0.225W
۸G MUN2230 Mot N SOT23 npn dtr 1k0+1k0
۸G MUN5230 Mot N SOT323 npn dtr 1k0+1k0
۸H NJM78L09A NJR KQ SOT89 ۷۸L 9.0V 0.1A regulator
۸H MMBZ5233B Mot C SOT23 ۶٫۰V zener 0.225W
۸H MUN2231 Mot N SOT23 npn dtr 2k2+2k2
۸H MUN5231 Mot N SOT323 npn dtr 2k2+2k2
۸J NJM78L10A NJR KQ SOT89 ۷۸L 10V 0.1A regulator
۸J MMBZ5234B Mot C SOT23 ۶٫۲V zener 0.225W
۸J MUN2232 Mot N SOT23 npn dtr 4k7+ 4k7
۸J MUN5232 Mot N SOT323 npn dtr 4k7+ 4k7
۸K NJM78L12A NJR KQ SOT89 ۷۸L 12V 0.1A regulator
۸K MMBZ5235B Mot C SOT23 ۶٫۸V zener 0.225W
۸K MUN2233 Mot N SOT23 npn dtr 4k7+ 47k
۸K MUN5233 Mot N SOT323 npn dtr 4k7+ 47k
۸Kp BAP70-05 NXP B SOT23 ۲ pin diodes cc
۸L NJM78L15A NJR KQ SOT89 ۷۸L 15V 0.1A regulator
۸L MMBZ5236B Mot C SOT23 ۷٫۵V zener 0.225W
۸L MUN2234 Mot N SOT23 npn dtr 22k + 47k
۸L MUN5234 Mot N SOT323 npn dtr 22k + 47k
۸M NJM78L18A NJR KQ SOT89 ۷۸L 18V 0.1A regulator
۸M MMBZ5237B Mot C SOT23 ۸٫۲V zener 0.225W
۸N NJM78L20A NJR KQ SOT89 ۷۸L 20V 0.1A regulator
۸N MMBZ5238B Mot C SOT23 ۸٫۷V zener 0.225W
۸N CMDZ2L0 CSC I SOD323 zener 250mW Iz 0.5mA 2.0V
۸P NJM78L24A NJR KQ SOT89 ۷۸L 24V 0.1A regulator
۸P MMBZ5239B Mot C SOT23 ۹٫۱V zener 0.225W
۸P CMDZ36L CSC I SOD323 zener 250mW Iz 0.5mA 36V
۸Q MMBZ5240B Mot C SOT23 ۱۰V zener 0.225W
۸R MMBZ5241B Mot C SOT23 ۱۱V zener 0.225W
۸S MMBZ5242B Mot C SOT23 ۱۲V zener 0.225W
۸T MMBZ5243B Mot C SOT23 ۱۳V zener 0.225W
۸U MMBZ5244B Mot C SOT23 ۱۴V zener 0.225W
۸V MMBZ5245B Mot C SOT23 ۱۵V zener 0.225W
۸V2 PZM8.2NB Phi C SOT23 ۸٫۲V 0.3W zener
۸W MMBZ5246B Mot C SOT23 ۱۶V zener 0.225W
۸X MMBZ5247B Mot C SOT23 ۱۷V zener 0.225W
۸Y MMBZ5248B Mot C SOT23 ۱۸V zener 0.225W
۸Y2 BZV49-C8V2 Phi O SOT89 ۸٫۲V 1W zener
۸Z NJM78L62A NJR KQ SOT89 ۷۸L 6.2V 0.1A regulator
۸Z MMBZ5249B Mot C SOT23 ۱۹V zener 0.225W

 

 

کتاب کدهای smd   . دیتاشیت  قطعات الکترونیک – تعداد پایه های قطعه –  سلف – دیود  – خازن — مقاومت – ترانزیستور –  ای سی –  resistor — self-  diode- ic –  ecu – micro – شماتیک – دیتا شیت – تعمیرات الکترونیک – تعمیرات ایسیو – برد ایسیو – آموزش تعمیر ایسیو – Ecu repair – لحیم کاری -استپر موتور -datasheet  ایسیو –  تعمیر برق خودرو – bm34  bsi  بوش  زیمنس  دلفی  bosch  simens  برد الکترونیک  برق خودرو   نقشه برق  لحیم کاری  هویه  هیتر  بلوور  منبع تغذیه  اسیلوسکوپ  لووپ  لوپ loop  ذره بین   پنس  قلع کش  نور بالا  نور پایین  بخاری  کولر  تعمیرات  ساده   ایسیوکار   www.ecukar.ir