اولین کد روی قطعه عدد  ۷  است

کد قطعه قطعه      سازنده    تعداد پایه و شکل ظاهری سایز قطعه مشخصات             
۷ (white) BBY55-02W Sie I SCD80 UHF Varicap
۷ BA981 NXP I SOD523 band sw diode
۷ ۱SS400G MCC I SOD723 ۹۰V 100mA sw
۷۰ BFQ70 Sie CX SOT173 npn fT 5.2GHz 15V 35mA
۷-۰ ۱PS70SB10 Phi C SOT323 schottky diode 30V 0.2A
۷t0 ۱PS70SB10 Phi C SOT323 schottky diode 30V 0.2A
۷۱ BFQ71 Sie CX SOT173 npn fT 5.2GHz 15V 30mA
۷۲ BFQ72 Sie CX SOT173 npn fT 5.1GHz 15V 50mA
۷۲ ۲N7002 Sil M SOT23 n-ch mosfet 60V 170mA
۷۲ GDZ3.9B Vis I SOD323 zener 200mW 3.9V
۷۲ EDZ3.9B Roh I EMD2 ۱۵۰mW zener 3.9V
۷۲ VDZ3.9B Roh I VMD2 ۱۵۰mW zener 3.9V
۷۲ RB161M-20 Roh I PMDU schottky diode 1A 25V
۷۲K ۲N7002K MCC M SOT23 mosfet 60V 340mA 350 mW similar 2N7002
۷۲K ۲N7002KW MCC M SOT323 mosfet 60V 340mA 200 mW similar 2N7002
۷۲K ۲N7002T MCC M SOT523 mosfet 60V 115mA 150 mW similar 2N7002
۷۲K ۲N7002W MCC M SOT323 mosfet 60V 115mA 200 mW similar 2N7002
۷۳s BAS70 Sie C SOT23 schottky diode 70V 50mA  www.ecukar.ir
۷۳p BAS70 Phi C SOT23 schottky diode 70V 50mA
۷۳t BAS70 Phi C SOT23 schottky diode 70V 50mA
۷۳t BAS70W Phi C SOT323 schottky diode 70V 50mA
۷۳- BAS70W Phi C SOT323 schottky diode 70V 50mA
۷۳ MA4CS101A M/A C SOT23 schottky diode 70V 50mA
۷۳ BFQ73 Sie CX SOT173 npn fT 4.9GHz 15V 75mA
۷۳ ۲SC5004 Nec N npn RF 5GHz @5V 5mA
۷۳ RB161M-30 Roh I PMDU schottky diode 1A 30V
۷۳S BFQ73S Sie CX SOT173 npn fT 5.3GHz 15V 100mA
۷۴ BFQ74 Sie CX SOT173 npn fT 6GHz 16V 35mA
۷۴s BAS70-04 Sie D SOT23 dual series BAS70
۷۴p BAS70-04 Phi D SOT23 dual series BAS70
۷۴t BAS70-04 Phi D SOT23 dual series BAS70
۷۴t BAS70-04W Phi D SOT323 dual series BAS70
۷۴t BAS70-04W Phi D SOT323 dual series BAS70
۷۴ MA4CS101B M/A D SOT23 dual series MA4CS101A (73)
۷۴ DTA114WE Rho N EMT3 pnp dtr 10k + 4k7 50V 100mA
۷۴ DTA114WUA Rho N SC70 pnp dtr 10k + 4k7 50V 100mA
۷۴ DTA114WKA Rho N SC59 pnp dtr 10k + 4k7 50V 100mA
۷۴ ۲SC5005 Nec N npn RF 5.5GHz @5V 5mA
۷۴ RB160M-40 Roh I PMDU schottky diode 1A 40V
۷-۴ ۱PS70SB14 Phi D SOT323 dual series schottky diode 30V 0.2A
۷t4 ۱PS70SB14 Phi D SOT323 dual series schottky diode 30V 0.2A
۷۵ RSX101M-30 Roh I PMDU schottky diode 1A 30V
۷۵s BAS70-05 Sie B SOT23 dual cc BAS70
۷۵s BAS70-05W Sie B SOT323 dual cc BAS70
۷۵p BAS70-05 Phi B SOT23 dual cc BAS70
۷۵t BAS70-05W Phi B SOT323 dual cc BAS70
۷۵t BAS70-05 Phi B SOT23 dual cc BAS70
۷۵- BAS70-05W Phi B SOT323 dual cc BAS70
۷۵ BFQ75 Sie CX SOT173 pnp fT 5GHz 12V 50mA
۷۵ EDZ20B Roh I EMD2 ۱۵۰mW zener 20V
۷۵ VDZ20B Roh I VMD2 ۱۵۰mW zener 20V
۷-۵ ۱PS70SB15 Phi B SOT323 dual cc schottky diode 30V 0.2A
۷t5 ۱PS70SB15 Phi B SOT323 dual cc schottky diode 30V 0.2A
۷۵Y BZV49-C75 Phi O SOT89 ۷۵V 1W zener www.ecukar.ir
۷۶ RB160M-60 Roh I PMDU schottky diode 1A 60V
۷۶s BAS70-06 Sie A SOT23 dual ca BAS70
۷۶p BAS70-06 Phi A SOT23 dual ca BAS70
۷۶t BAS70-06 Phi A SOT23 dual ca BAS70
۷۶t BAS70-06W Phi A SOT323 dual ca BAS70
۷۶- BAS70-06W Phi A SOT323 dual ca BAS70
۷۶ BFQ76 Sie CX SOT173 pnp fT 5GHz 15V 30mA
۷۶ DTA144WE Rho N EMT3 pnp dtr 47k + 22k 50V 30mA
۷۶ DTA144WUA Rho N SC70 pnp dtr 47k + 22k 50V 30mA
۷۶ DTA144WKA Rho N SC59 pnp dtr 47k + 22k 50V 30mA
۷-۶ ۱PS70SB16 Phi A SOT323 dual ca schottky diode 30V 0.2A
۷t6 ۱PS70SB16 Phi A SOT323 dual ca schottky diode 30V 0.2A
۷۷s BAS70-07 Sie S SOT143 dual BAS70  www.ecukar.ir
۷۷s BAS70-07 Sie S SOT343 dual BAS70
۷۷ MA4CS101E M/A S SOT143 dual MA4CS101A (73)
۷۷ BFQ77 Sie CX SOT173 npn fT 7GHz 15V 20mA
۷۸ MMBT4258 Nat N SOT23 pnp sw fT 700MHz
۷۹ RB1070M-30 Roh I PMDU schottky diode 1.5A 30V
۷۰۱ ۲N7001 Mot M SOT23 n-ch mosfet
۷۰۲ ۲N7002 Mot M SOT23 n-ch mosfet 60V 0.11A
۷۰۳ ۲N7003 Mot M SOT23 n-ch mosfet
۷۱۲ NDS7002A Nat M SOT23 n-ch mosfet 60V 0.28A
۷۱۷ FMMT717 Zet N SOT23 pnp sw 0.625W 2.5A 12V
۷۱۷ FCX717 Zet P SOT89 pnp sw 2W 3A 12V
۷۱۷ ZXT10P12DE6 Dio XL SOT23-6 pnp sw 12V 3A
۷۱۸ FMMT718 Zet N SOT23 pnp sw 0.625W 1.5A 20V
۷۱۸ FCX718 Zet P SOT89 pnp sw 2W 2.5A 20V
۷۲۰ FMMT720 Zet N SOT23 pnp sw 0.625W 1.5A
۷۲۰ ZXT10P40DE6 Dio XL SOT23-6 pnp sw 40V 2A
۷۲۲ FMMT722 Zet N SOT23 pnp sw  www.ecukar.ir
۷۲۳ FMMT723 Zet N SOT23 pnp sw 100V
۷۵۱ PZM7.5NB1 Phi C SOT346 ۷٫۵V 0.3W zener
۷۵۲ PZM7.5NB2 Phi C SOT346 ۷٫۵V 0.3W zener
۷۵۳ PZM7.5NB3 Phi C SOT346 ۷٫۵V 0.3W zener
۷۹۰ FCX790A Zet P SOT89 pnp sw 2W 2A 40V
۷۰۲۳R AZ7023RTR BCD CK SOT89 voltage detector 2.3V oc output
۷۰۲۵R AZ7025RTR BCD CK SOT89 voltage detector 2.5V oc output
۷۰۲۷R AZ7027RTR BCD CK SOT89 voltage detector 2.7V oc output
۷۰۲۹R AZ7029RTR BCD CK SOT89 voltage detector 2.9V oc output
۷۰۳۱R AZ7031RTR BCD CK SOT89 voltage detector 3.1V oc output
۷۰۳۳R AZ7033RTR BCD CK SOT89 voltage detector 3.3V oc output
۷۰۴۳R AZ7043RTR BCD CK SOT89 voltage detector 4.3V oc output
۷۰۴۷R AZ7047RTR BCD CK SOT89 voltage detector 4.7V oc output
۷A MMBR901 Mot N SOT23 npn RF MRF901  www.ecukar.ir
۷A MUN5211DW1 Mot DN SOT363 dual npn dtr 10k+10k
۷A5 PZM7.5NB2A Phi A SOT346 dual ca 7.5V 0.3W zener
۷B MMBR920 Mot N SOT23 npn RF ?MRF920
۷B UMZC6.8N Roh A UMD3 dual ESDca zener 6.8V 0.2W
۷B STZC6.8N Roh A SMD3 dual ESDca zener 6.8V 0.2W
۷B MUN5212DW1 Mot DN SOT363 dual npn dtr 22k+22k
۷C MMBR930 Mot N SOT23 npn RF ?MRF930
۷C MUN5213DW1 Mot DN SOT363 dual npn dtr 47k+47k
۷D MMBR931 Mot N SOT23 npn RF ?MRF931
۷D HD4A Zet A ca dual HD3A
۷D UMZC6.2N Roh A UMD3 dual ESDca zener 6.82V 0.2W
۷D MUN5214DW1 Mot DN SOT363 dual npn dtr 10k+47k
۷E FMMT-A42R Zet R MPSA42  www.ecukar.ir
۷E MMBR2060 Mot N npn RF fT 1GHz Vce 30V 50mA
۷E MUN5215DW1 Mot DN SOT363 dual npn 10k base res
۷F MMBR4957 Mot N npn RF fT 1.2GHz 30V 30mA
۷F MUN5211DW1 Mot DN SOT363 dual npn dtr R1 4k7
۷G MMBR5031 Mot N SOT23 npn RF fT 1GHz 10V 20mA
۷G MUN5230DW1 Mot DN SOT363 dual npn dtr 1k0+1k0
-۷G PBRN113ET NXP N SOT23 npn RET 40V 0.8A R1=R2=1k
pG1 PBRN113ET NXP N SOT23 npn RET 40V 0.8A R1=R2=1k
tG1 PBRN113ET NXP N SOT23 npn RET 40V 0.8A R1=R2=1k
wG1 PBRN113ET NXP N SOT23 npn RET 40V 0.8A R1=R2=1k
۷H MMBR5179 Mot N SOT23 npn RF 2N5179/BFY90
۷H MUN5231DW1 Mot DN SOT363 dual npn dtr 2k2+2k2
۷J FMMT38C Zet N SOT23 BCX38C
۷J MUN5232DW1 Mot DN SOT363 dual npn dtr 4k7+4k7
۷K MMBR2857 Mot N npn RF fT 1GHz Vce 15V 40mA
۷Kp BAP64-05 Phi B SOT23 dual cc 3GHz RF pin diode
۷K MUN5233DW1 Mot DN SOT363 dual npn dtr 4k7+47k bias
۷L MUN5234DW1 Mot DN SOT3636 dual npn dtr 22k+47k bias
۷M MUN5235DW1 Mot DN SOT363 dual npn dtr 2k2+47k bias
۷M MMBR521L Mot N SOT23 pnp RF MRF521
۷M BCW66HR Zet R SOT23R npn 45V 0.8A
۷N MMBR941BL Mot N SOT23 npn RF fT 8GHx MRF941
۷N BCW68HR Zet R SOT23 pnp 45V 0.8A www.ecukar.ir
۷N CMDZ1L8 CSC I SOD323 zener 250mW Iz 0.5mA 1.8V
۷P BCW66FR SGS R SOT23R npn 45V 0.8A 350mW
۷P MMBR911L Mot N SOT23 npn RF fT 6GHz MRF911
۷P CMDZ33L CSC I SOD323 zener 250mW Iz 0.5mA 33V
۷R MMBR536 Mot N npn RF MRF536
۷T BCW68FR Zet R SOT23R pnp 45V 0.8A
۷V5 PZM7.5NB Phi C SOT346 ۷٫۵V 0.3W zener
۷X MMBR571L Mot N SOT23 npn RF fT 8GHz MRF571
۷Y MMBR941L Mot N SOT23 npn RF fT 8GHz MRF941
۷Y5 BZV49-C7V5 Phi O SOT89 ۷٫۵V 1W zener
۷Z MMBR951L Mot N SOT23 npn RF fT7.5GHz MRF951

 

 

کتاب کدهای smd   . دیتاشیت  قطعات الکترونیک – تعداد پایه های قطعه –  سلف – دیود  – خازن — مقاومت – ترانزیستور –  ای سی –  resistor — self-  diode- ic –  ecu – micro – شماتیک – دیتا شیت – تعمیرات الکترونیک – تعمیرات ایسیو – برد ایسیو – آموزش تعمیر ایسیو – Ecu repair – لحیم کاری -استپر موتور -datasheet  ایسیو –  تعمیر برق خودرو – bm34  bsi  بوش  زیمنس  دلفی  bosch  simens  برد الکترونیک  برق خودرو   نقشه برق  لحیم کاری  هویه  هیتر  بلوور  منبع تغذیه  اسیلوسکوپ  لووپ  لوپ loop  ذره بین   پنس  قلع کش  نور بالا  نور پایین  بخاری  کولر  تعمیرات  ساده   ایسیوکار   www.ecukar.ir