اولین کد روی قطعه عدد  ۲   است

کد قطعه قطعه      سازنده    تعداد پایه و شکل ظاهری سایز قطعه مشخصات             
۲ BAT62-02W Sie I SCD80 BAT16 schottky diode
۲ BB182 Phi I SOD523 varicap 2.5-23pF
۲ (blue) BAR64-03W Sie I SOD323 pin diode
۲ ۲SC3604 Nec CX npn RF fT8GHz 12dB@2GHz
۲ (white) BB439 Sie I SOD323 ۲۹-۵ pF varicap
۲۰ MRF5811 Mot X SOT143 npn Rf fT 5GHz 0.2A
۲۰p BF545A NXP ZC SOT23 n-ch symmetrical jfet idss 2-6.5mA
-۲۰ PDTC114WU Phi N SOT323 npn dtr      www.ecukar.ir
۲۰F TSDF1220R Vis WQ SOT143R fT 12GHz npn 6V 20mA
۲۰V PZM20NB Phi C SOT346 ۲۰V 300mW zener
۲۰Y BZV49-C20 Phi O SOT89 ۲۰V 1W zener
۲۱ Gali-21 MC AZ SOT89 DC-8GHz MMIC amp 14 dB gain
۲۱ ۱PS59SB21 Phi C SOT346 schottky diode 40V 0.2A
۲۱p BF545B NXP ZC SOT23 n-ch symmetrical jfet idss 6-15mA
۲۲ MMBT4209 Nat N SOT23 pnp sw 850MHz 2N4209
۲۲ DTC123EUA Rho N SC70 npn dtr 2k2+2k2 50V 100ma
۲۲ DTC123EKA Rho N SC59 npn dtr 2k2+2k2 50V 100ma
۲۲ GDZ2.4B Vis I SOD323 zener 200mW 2.4V
۲۲p BF545C NXP ZC SOT23 n-ch symmetrical jfet idss 12-25mA
۲۲V PZM22NB Phi C SOT346 ۲۲V 300mW zener
۲۲Y BZV49-C22 Phi O SOT89 ۲۲V 1W zener      www.ecukar.ir
۲۳ MMBT3646 Nat N SOT23 npn sw 350MHz 2N3646
۲۳ DTC143EUA Roh N SC70 pnp dtr 50V 100mA 4k7+ 4k7
۲۳ DTC143EKA Roh N SC59 pnp dtr 50V 100mA 4k7+ 4k7
-۲۳ PDTA114TU Phi N SOT323 pnp dtr R1 10k
t23 PDTA114TU Phi N SOT323 pnp dtr R1 10k
۲۴ RR264M-400 Roh I PMDU hi-rel 400V 0.7A diode
۲۴ MMBD1201 Nat C SOT23 Si diode 100V 200mA
۲۴ DTC114ECA Roh N SOT23 npn dtr 50V 100mA 10k + 10k
۲۴ DTC114EUA Roh N SC70 npn dtr 50V 100mA 10k + 10k
۲۴ DTC114EKA Roh N SC59 npn dtr 50V 100mA 10k + 10k
۲۴ ۲SC5006 Nec N npn RF fT 4.5GHz @3V 7mA
-۲۴ PDTC114TU Phi N SOT323 npn dtr R1 10k
t24 PDTC114TU Phi N SOT323 npn dtr R1 10k
۲۴p BF556A NXP ZC SOT23 n-ch symmetrical jfet idss 3-7 mA
۲۴V PZM24NB Phi C SOT346 ۲۴V 300mW Zener
۲۴Y BZV49-C24 Phi O SOT89 ۲۴V 1W zener       www.ecukar.ir
۲۵ MMBD1202 Nat K SOT23 Si diode 100V 200mA
۲۵ DTC124ECA Roh N SOT23 npn dtr 50V 100mA 22k + 22k
۲۵ DTC124EKA Roh N SC59 npn dtr 50V 100mA 22k + 22k
۲۵ DTC124EUA Roh N SC70 npn dtr 50V 100mA 22k + 22k
۲۵ EDZ12B Roh I EMD2 ۱۵۰mW zener 12V
کد قطعه قطعه      سازنده    تعداد پایه و شکل ظاهری سایز قطعه مشخصات             
۲۵ VDZ12B Roh I VMD2 ۱۵۰mW zener 12V
۲۵p BF556B NXP ZC SOT23 n-ch symmetrical jfet idss 6-13mA
۲۶ MMBD1203 Nat D SOT23 dual MMBD1201
۲۶ DTC144EKA Roh N SC59 npn dtr 50V 30mA 47k + 47k
۲۶ DTC144EUA Roh N SC70 npn dtr 50V 30mA 47k + 47k
۲۶p BF556C NXP ZC SOT23 n-ch symmetrical jfet idss 11-18mA
۲۷ MMBD1204 Nat B SOT23 dual cc MMBD1201
۲۷V PZM27NB Phi C SOT346 ۲۷V 300mW Zener
۲۷Y BZV49-C27 Phi O SOT89 ۲۷V 1W zener       www.ecukar.ir
۲۸ BFP280T Tfk W npn RF fT 7GHz 8V 10mA
۲۸p BF861A NXP ZC SOT23 n-ch symmetrical jfet idss 2-6.5mA
۲۸ MMBD1205 Nat A SOT23 dual ca MMBD1201
-۲۸ PDTA114WU Phi N SOT323 pnp dtr
۲۹ MMBD1401 Nat C SOT23 Si diode 200V 100mA
۲۹ DTC115EE Roh N EMT3 npn dtr 100k +100k 50V 20mA
۲۹ DTC115EUA Roh N SC70 npn dtr 100k +100k 50V 20mA
۲۹ DTC115EKA Roh N SC59 npn dtr 100k +100k 50V 20mA
۲۹p BF861A NXP ZC SOT23 n-ch symmetrical jfet idss 6-15mA
۲۰۰ SSTPAD200 Sil J PAD-200 200pA leakage diode
۲۰۱ PZM20NB1 Phi C SOT346 ۲۰V 300mW Zener
۲۰۲ PZM20NB2 Phi C SOT346 ۲۰V 300mW Zener
۲۰۳ PZM20NB3 Phi C SOT346 ۲۰V 300mW Zener
۲۲۱ PZM22NB1 Phi C SOT346 ۲۲V 300mW Zener
۲۲۲ PZM22NB2 Phi C SOT346 ۲۲V 300mW Zener
۲۲۳ PZM22NB3 Phi C SOT346 ۲۲V 300mW Zener
۲۴۱ PZM24NB Phi C SOT346 ۲۴V 300mW Zener
۲۴۲ PZM24NB Phi C SOT346 ۲۴V 300mW Zener
۲۴۳ PZM20NB Phi C SOT346 ۲۴V 300mW Zener
۲۷۱ PZM2.7NB1 Phi C SOT346 ۲٫۷V 300mW Zener
۲۷۲ PZM2.7NB2 Phi C SOT346 ۲٫۷V 300mW Zener
۲۰۴۵ ZXTC2045E6 Dio XG SOT26 T1 npn T2 pnp comp pair 30V
۲۰۶۱ ZXTC2061E6 Dio XG SOT26 T1 npn T2 pnp comp pair 12V
۲۰۶۲ ZXTC2062E6 Dio XG SOT26 T1 npn T2 pnp comp pair 20V
۲۰۶۳ ZXTC2061E6 Dio XG SOT26 T1 npn T2 pnp comp pair 40V
۲۶۶۱ ۲DD2661 Dio P SOT89 npn low Vcesat comp 2DB1697
۲۶۷۹ ۲DD26791 Dio P SOT89 npn low Vcesat comp 2DB1714
۲۰۹۰ ZXTD20901E6 Dio DN SOT23-6 dual npn 50V 1A low Vcesat sw
۲A MMBT3906L Mot N SOT23 ۲N3906  www.ecukar.ir
۲A MMBT3906W Mot N SOT323 ۲N3906
۲A FMMT3906 Zet N SOT23 ۲N3906
۲Ap BF862 NXP ZC SOT23 n-ch jfet for am car radio front end

 

 

کد قطعه قطعه      سازنده    تعداد پایه و شکل ظاهری سایز قطعه مشخصات             
t2A PMBT3906 Phi N SOT23 ۲N3906
t2A PMST3906 Phi N SOT323 ۲N3906
p2A PMBT3906 Phi N SOT23 ۲N3906
p2A PXT3906 Phi O SOT89 ۲N3906
۲A4 PZM2.4NB2A Phi A SOT346 dual 2.4V cc Zener
۲A7 PZM2.7NB2A Phi A SOT346 dual 2.7V cc Zener
۲B BC849B ITT N SOT23 BC549B
۲Bs BC849B Sie N SOT23 BC549B
۲Bs BC849BW Sie N SOT323 BC549B
۲Bp BC849B Phi N SOT23 BC549B
۲Bt BC849BW Phi N SOT323 BC549B
۲B- BC849BW Phi N SOT323 BC549B
۲B FMMT2907 Zet N SOT23 ۲N2907
۲B MMBT2907 Mot N SOT23 MPS2907
p2B PMBT2907 Phi N SOT23 ۲N2907
t2B PMBT2907 Phi N SOT23 ۲N2907
۲B0 TAR5SB20 Tos ZJ SOT23-5 LDO reg 2.0V 0.2A
۲B1 TAR5SB21 Tos ZJ SOT23-5 LDO reg 2.1V 0.2A
۲B2 TAR5SB22 Tos ZJ SOT23-5 LDO reg 2.2V 0.2A
۲B3 TAR5SB23 Tos ZJ SOT23-5 LDO reg 2.3V 0.2A
۲B4 TAR5SB24 Tos ZJ SOT23-5 LDO reg 2.4V 0.2A
۲B5 TAR5SB25 Tos ZJ SOT23-5 LDO reg 2.5V 0.2A
۲B6 TAR5SB26 Tos ZJ SOT23-5 LDO reg 2.6V 0.2A
۲B7 TAR5SB27 Tos ZJ SOT23-5 LDO reg 2.7V 0.2A
۲B8 TAR5SB28 Tos ZJ SOT23-5 LDO reg 2.8V 0.2A
۲B9 TAR5SB29 Tos ZJ SOT23-5 LDO reg 2.9V 0.2A
۲BR BC849BR Phi R SOT23R BC549B
۲BZ FMMT2907 Zet N SOT23 ۲N2907
۲C BC849C ITT N SOT23 BC549C
۲Cs BC849C Sie N SOT23 BC549C
۲Cs BC849CW Sie N SOT323 BC549C
۲Cp BC849C Phi N SOT23 BC549C
۲Ct BC849C Phi N SOT23 BC549C
۲Ct BC849CW Phi N SOT323 BC549C
۲C- BC849CW Phi N SOT323 BC549C
۲C MMBTA70 Mot N SOT23 MPSA70
۲CR BC849CR Phi R SOT23R BC549C
۲CZ FMMTA70 Zet N SOT23 MPSA70
۲D MMBTA92 Mot N SOT23 MPSA92 pnp Vce 300V
p2D PMBTA92 Phi N SOT23 MPSA92 pnp Vce 300V
p2D PXTA92 Phi O SOT89 MPSA92 pnp Vce 300V

 

 

کد قطعه قطعه      سازنده    تعداد پایه و شکل ظاهری سایز قطعه مشخصات             
t2D PMBTA92 Phi N SOT23 MPSA92 pnp Vce 300V
t2D PMSTA92 Phi N SOT323 MPSA92 pnp Vce 300V
۲E MMBTA93 Mot N SOT23 MPSA93 pnp Vce 200V
۲E FMMT-A93 Zet N SOT23 MPSA93
t2E PMBTA93 Phi N SOT23 MPSA93 pnp Vce 200V
t2E PMSTA93 Phi N SOT323 MPSA93 pnp Vce 200V
۲F BC850B ITT N SOT23 BC550B  www.ecukar.ir
۲Fs BC850B Sie N SOT23 BC550B
۲Fs BC850BW Sie N SOT323 BC550B
۲Fp BC850B Phi N SOT23 BC550B
۲Ft BC850B Phi N SOT23 BC550B
۲Ft BC850BW Phi N SOT323 BC550B
۲F- BC850BW Phi N SOT323 BC550B
۲F FMMT2907A Zet N SOT23 ۲N2907A
۲F MMBT2907A Mot N SOT23 MPS2907A
۲F MMBT2907AW Mot N SOT323 MPS2907A
p2F PMBT2907A Phi N SOT23 ۲N2907A
p2F PXT2907A Phi O SOT89 ۲N2907A
t2F PMBT2907A Phi N SOT23 ۲N2907A
t2F PMBT2907A Phi N SOT323 ۲N2907A
۲FR BC850BR Phi R SOT23R BC550B
۲G BC850C ITT N SOT23 BC550C
۲Gs BC850C Sie N SOT23 BC550C
۲Gp BC850C Phi N SOT23 BC550C
۲Gt BC850C Phi N SOT323 BC550C
۲Gt BC850CW Phi N SOT323 BC550C
۲G- BC850CW Phi N SOT323 BC550C
۲G FMM-A56 Zet N SOT23 pnp med pwr 80V 0.5A eqiv MPSA56
۲G MMBTA56 Mot N SOT23 MPSA56
۲Gx ATF52189 Ava ZF SOT89 med pwr PHEMT 50MHz-6GHz 27dBm
p2G PMBTA56 Phi N SOT23 MPSA56
t2G PMBTA56 Phi N SOT23 MPSA56
t2G PMSTA56 Phi N SOT323 MPSA56
۲GM MMBTA56 Mot N SOT23 MPSA56
۲GR BC850CR Phi R SOT23R BC550C
۲GT SOA56 SGS N SOT23 MPSA56
۲H FMMT-A55 Zet N SOT23 MPSA55
۲HT SOA55 SGS N SOT23 MPSA55
۲H MMBTA55 Mot N SOT23 MPSA55
t2H PMBTA55 Phi N SOT23 MPSA55
t2H PMSTA55 Phi N SOT323 MPSA55

 

 

کد قطعه قطعه      سازنده    تعداد پایه و شکل ظاهری سایز قطعه مشخصات             
۲Hx ABA52563 Av CA SOT363 ۵V Si broadband RF amp IC
۲J MMBT3640 Mot N SOT23 MPS3640 pnp sw
۲K FMMT4402 Zet N SOT23 ۲N4402
۲K MMBT8598 Mot N ۲N4125 pnp 60V
۲Kp BAT754 Phi C SOT23 ۳۰V 200mA schottky
۲Kx ABA32563 Av CA SOT363 ۳V Si broadband RF amp IC
۲Kt BAT754 Phi C SOT23 ۳۰V 200mA schottky
۲KW BAT754 Phi C SOT23 ۳۰V 200mA schottky
۲L MMBT5401 Mot N SOT23 ۲N5401 pnp 150V
۲L FMMT4403 Zet N SOT23 ۲N4403
p2L PMBT5401 Phi N SOT23 ۲N5401 pnp 150V
t2L PMBT5401 Phi N SOT23 ۲N5401 pnp 150V
t2L PMST5401 Phi N SOT323 ۲N5401 pnp 150V
۲Lp BAT754A Phi A SOT23 ۳۰V 200mA dual schottky ca
۲Lt BAT754A Phi A SOT23 ۳۰V 200mA dual schottky ca
۲LW BAT754A Phi A SOT23 ۳۰V 200mA dual schottky ca
۲M FMMT5087 Zet N SOT23 ۲N5087  www.ecukar.ir
۲M MMBT404 Mot N SOT23 pnp-chopper 24V 150mA
۲Mp BAT754C Phi B SOT23 ۳۰V 200mA dual schottky cc
۲Mt BAT754C Phi B SOT23 ۳۰V 200mA dual schottky cc
۲MW BAT754C Phi B SOT23 ۳۰V 200mA dual schottky cc
۲N MMBT404A Mot N SOT23 pnp-chopper 35V 150mA
۲N BF1206F NXP ZV SOT666 dual n-ch dg uhf mosfet
۲Np BAT754S Phi D SOT23 ۳۰V 200mA dual schottky series
۲Nt BAT754S Phi D SOT23 ۳۰V 200mA dual schottky series
۲NW BAT754S Phi D SOT23 ۳۰V 200mA dual schottky series
۲N0 ZXT11N20DF Dio N SOT23 npn 20V 2.5A low sat switch
۲P FMMT2222R Zet R SOT23R ۲N2222
۲P MMBT5086 Mot N SOT23 ۲N5086
۲P CMDZ20L CSC I SOD323 zener 250mW Iz 0.5mA 20V
۲Q MMBT5087 Mot N SOT23 ۲N5087
۲Rx HSMS-8102 HP Z SOT23 ۱۰-۱۴GHz schottky mixer pair
۲T SO4403 SGS N SOT23 ۲N4403
۲T MMBT4403 Mot N SOT23 ۲N4403
۲Tym MMBT4403T Dio N SOT523 pnp 2N4403 ym = date code
p2T PMBT4403 Phi N SOT23 ۲N4403
p2T PXT4403 Phi O SOT89 ۲N4403
t2T PMBT4403 Phi N SOT23 ۲N4403
t2T PMST4403 Phi N SOT323 ۲N4403
۲T HT2 Zet N SOT23 pnp 80V 100mA
۲U MMBTA63 Mot N SOT23 MPSA63 darlington

 

 

کد قطعه قطعه      سازنده    تعداد پایه و شکل ظاهری سایز قطعه مشخصات             
t2U PMBTA63 Phi N SOT23 MPSA63 darlington
۲V MMBTA64 Mot N SOT23 MPSA64 darlington
p2V PXTA64 Phi O SOT89 MPSA64 darlington
t2V PMBTA64 Phi H SOT23 MPSA64 darlington
۲V0 TAR5S20 Tos CJ SOT23-5 LDO reg 2.0V 0.2A
۲V1 TAR5S21 Tos CJ SOT23-5 LDO reg 2.1V 0.2A
۲V2 TAR5S22 Tos CJ SOT23-5 LDO reg 2.2V 0.2A
۲V3 TAR5S23 Tos CJ SOT23-5 LDO reg 2.3V 0.2A
۲V4 TAR5S24 Tos CJ SOT23-5 LDO reg 2.4V 0.2A
۲V4 PZM2.4NB Phi C SOT346 ۲٫۴V 300mW Zener
۲V5 TAR5S25 Tos CJ SOT23-5 LDO reg 2.5V 0.2A
۲V6 TAR5S26 Tos CJ SOT23-5 LDO reg 2.6V 0.2A
۲V7 TAR5S27 Tos CJ SOT23-5 LDO reg 2.7V 0.2A
۲V7 PZM2.7NB Phi C SOT346 ۲٫۷V 300mW Zener
۲V8 TAR5S28 Tos CJ SOT23-5 LDO reg 2.8V 0.2A
۲V9 TAR5S29 Tos CJ SOT23-5 LDO reg 2.9V 0.2A
۲W FMMT3905 Zet N SOT23 ۲N3905
۲W MMBT8599 Mot N ۲N4125 Vce 80V pnp
۲X SO4401 SGS N SOT23 ۲N4401
۲X MMBT4401 Mot N SOT23 ۲N4401
۲Xym MMBT4401T dio N SOT523 npn 2N4401 ym = date code
p2X PMBT4401 Phi N SOT23 ۲N4401
p2X PxT4401 Phi O SOT89 ۲N4401
t2X PMBT4401 Phi N SOT23 ۲N4401
t2X PMST4401 Phi N SOT323 ۲N4401
۲Y4 BZV49-C2V4 Phi O SOT89 ۲٫۴V 1W zener
۲Y7 BZV49-C2V7 Phi O SOT89 ۲٫۷V 1W zener
۲Z MMBT6520 Mot N SOT23 ۲N6520 pnp Vce 350V
۲Z BAS70-04 Zet D SOT23 dual series RF schottky 70V 15mA
۲Z5 BAS70-05 Zet B SOT23 dual cc RF Schottky 70V 15mA